ÎNTREBĂRI FRECVENTE

 

Q 1. Vor fi influenţate pensiile aflate în plată prin aplicarea noului Cod Fiscal?
A 1. Prin aplicarea noului Cod Fiscal vor rezulta creşteri ale cuantumului pensiei nete puse în plată, determinate de deducerea din venitul din pensie, în ordine, a următoarelor:
a) contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit legii - baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal 2016, respectiv - 871,7 lei;
b) suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei.
 
Q 2.  Ce pensii vor fi recalculate?
A 2. Începând cu aceeaşi dată de 01.01.2016 pensiile militarilor stabilite, revizuite, recalculate sau plătite în baza actelor normative din domeniul pensiilor, anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat şi se vor recalcula, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie şi baza de calcul, actualizată conform prevederilor care reglementează salarizarea militarilor (cu luarea în calcul a majorării cuantumului brut al soldelor funcţiilor de bază din luna decembrie 2015). Recalcularea se face pe baza perioadelor alese sau, în cazul nedepunerii unei cereri în acest sens, din oficiu.
 
Q 3. Cum se determină cuantumul pensiei de serviciu?
A 3. Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procent de 65% din baza de calcul pentru vechime cumulată de cel puţin 25 de ani. Pentru fiecare an care depăşeşte cei 25 de ani, se adaugă câte 1% din baza de calcul. Totodată, se acordă un spor de 3%, 6% sau 9% în funcţie de contribuţia la Fondul pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală la buget.
Pensia astfel stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile Legii nr. 223/2015, nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul (plafonul este 85%).
La cuantumul astfel obţinut,  în funcţie de ordinul „Meritul militar” deţinut, se adaugă un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20%, prevăzut la art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Q 4.  Care sunt etapele în procesul de recalculare a pensiilor militare de stat? Cât va dura acest proces?
A 4. În vederea recalculării pensiei, beneficiarii acestor drepturi trebuie să transmită la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, până la 30.06.2015,  o cerere prin care să aleagă 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate. În caz contrar, recalcularea se va face din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate, desfăşurată în calitate de militar.
Cererile vor fi centralizate şi transmise de către Casa de pensii sectorială a MApN centrelor militare judeţene/de sector/zonale (CMJ/CMS/CMZ) care se vor adresa Serviciului istoric al Armatei pentru identificarea statelor de plată cu veniturile brute aferente celor 6 luni consecutive menţionate în cererea pensionarului.
După ce aceste situaţii au fost primite de la structurile menţionate, CMJ/CMS/CMZ actualizează veniturile şi transmit la CPS documentele rezultate.
CPS desfăşoară activitatea de recalculare şi emitere a deciziilor de pensii în baza acestor documente, iar drepturile băneşti se acordă  cu data de 01.01.2016.
Recalcularea pensiilor se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei Legi.
 
Q 5. Care sunt paşii de urmat pentru militarii care au trecut în rezervă până la data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010 în vederea reîncadrării activităţii desfăşurate în grupe de muncă?
A 5. Militarii care au trecut în rezervă până la data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, respectiv până la data de 31.12.2010, trebuie să adreseze o solicitare centrelor militare în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, în vederea reîncadrării activităţilor desfăşurate în condiţii de muncă, similar prevederilor aplicabile militarilor în activitate, în conformitate cu legislaţia actuală.
Pentru punerea în aplicare a acestor noi prevederi ale Legii nr. 223/2015, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale a fost emis Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.123/2015 pentru aprobarea „Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar”, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din data de 30.12.2015, data de intrare în vigoare a acestuia fiind de asemenea, 01.01.2016.
 
Q 6.  Ce se întâmplă dacă se constată diferenţe între cuantumul pensiilor recalculate şi cuantumul pensiilor aflate în plată? Ce se întâmplă cu stagiile de cotizare nevalorificate până la 01.01.2016?
A 6. În situaţia în care se constată diferenţe între cuantumul pensiilor recalculate şi cuantumul pensiilor aflate în plată, se păstrează în plată cuantumul avantajos beneficiarului, acest cuantum fiind supus indexărilor anuale ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile art. 59 din Legea nr. 223/2015.
Menţionăm că nicio pensie aflată în plată nu va scădea în urma procesului de recalculare.
Stagiile de cotizare nevalorificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi (01.01.2016), precum şi cele realizate ulterior acestei date, se vor valorifica în sistemul public de pensii.
 
Q 7. În cât timp se restituie diferenţele rezultate între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale O.u.G. nr. 1/2011?
A 7. Diferenţele rezultate între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale O.u.G. nr. 1/2011, se restituie la cererea beneficiarilor, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Modalitatea de acordare a diferenţelor se va stabili prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, emise în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare Legii.
La această dată, proiectul de hotărâre susmenţionat este deja elaborat, fiind demarată procedura de semnare de către instituţiile cu atribuţii în acest domeniu în vederea includerii pe agenda şedinţei Guvernului de la începutul lunii ianuarie 2016. Menţionăm că sumele necesare plăţii acestora se află aprobate în bugetul Casei de pensii sectoriale a MApN.
 
Q 8. Se poate opta pentru modul de calcul prevăzut de Legea nr. 263/2010?
A 8. În conformitate cu dispoziţiile art. 122 din Legea nr. 223/2015, militarii, precum şi urmaşii acestora, care vor ieşi la pensie după data de 01.01.2016, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de noua Lege, cât şi cele prevăzute la data de 1 ianuarie 2016 de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta în termen de 5 ani, pentru modul de calcul prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Q 9.Care sunt băncile comerciale cu care Casa de pensii sectorială are încheiate convenţii pentru virarea drepturilor de pensie?
A 9.  Băncile comerciale cu care Casa de pensii sectorială are încheiate convenţii pentru virarea drepturilor de pensie sunt:
 1. S.C. ALPHA BANK ROMÂNIA S.A.
 2. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
 3. BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
 4. BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.
 5. CEC BANK S.A.
 6. ING BANK N.V. AMSTERDAM
 7. PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A.
 8. RAIFFEISEN BANK S.A.
 9. BANCA TRANSILVANIA S.A.
10. UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.
11. PROCREDIT BANK S.A.
12. IDEA BANK
13. S.C. BANCPOST S.A.


 
Top