ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru promovare în grad profesional din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
selecţiei dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. POPA CORINA ADMIS -
 
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
F.P.
 
LABIŞ NICOLETA
 
Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor susţine concursul de promovarea posturilor în conformitate cu Detaliile organizatorice privind desfăşurarea concursului, anexa la „Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale”, care se află afişat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti (proba scrisă: 24.04.2018/orele 11.00. Candidaţii se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puţin 15 minute înainte de începerea fiecărei probe).
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 18.04.2018, ORA  10.00.

ANUNŢ

Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale organizează concurs
de ocupare a unor posturi de personal civil contractual de execuţie temporar vacante (valabile până la data de 31.12.2018), cu locul de muncă în municipiul Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 7 B (nr. 7-9), sector 6
 
I. Posturile de execuţie temporar vacante pentru care se organizează concursul
-1 (unu) post de referent de specialitate grad debutant/studii superioare economice în cadrul serviciului recalculări şi actualizări pensii - anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale.
II. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs
 • cerere de înscriere la concurs (conform modelului anexat; se obţine de la secretariatul comisiei), adresată directorului Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţelor care atestă vechimea în specialitatea studiilor, în copie şi original;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 • curriculum vitae - model european.
Documentele care nu se depun în original vor fi prezentate în copie legalizată sau în fotocopie însoţite de documentele în original, pentru a fi confruntate în vederea certificării de către secretarul comisiei.
Documentele vor fi îndosariate în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din plastic, cu şină.
Fiecare candidat va întocmi un Opis al dosarului de concurs, în care va specifica titulatura documentului, forma în care se predă (copie legalizată sau fotocopie însoţită de documentele în original) şi numărul de file. Acesta va fi certificat pentru autenticitate prin semnătura candidatului.
Dosarele de concurs vor fi depuse la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, Bucureşti. Persoană de contact care asigură secretariatul comisiei de concurs, telefon 021.319.58.58 int. 2639.
III. Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post
 • absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare, în specializarea economic;
 • obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, pentru candidatul declarat ,,Admis”;
 • vechime în specialitatea studiilor, necesară pentru participarea la concurs: ----------;
 • starea de sănătate - apt medical;
 • să aibă cunoştinţe de operare Microsoft Office, la nivel bun;
 • păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
 • capacitate de comunicare şi relaţionare;
 • rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză, coroborare şi sinteză;
 • loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională;
 • programul de lucru: zilnic între orele 08.00 - 16.00 (8 ore), cu 2 zile/săptămână de repaus, consecutive, de regulă în zilele de sâmbătă şi duminică/sărbătorile legale. În funcţie de solicitări, acesta poate fi prelungit, cu recuperare, în conformitate cu prevederile legale;
 • riscuri implicate: efort intelectual îndelungat, radiaţii electromagnetice şi cele determinate de lucrul cu tehnica de calcul;
 • încadrarea în condiţii de muncă - normale;
 • disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale conform activităţilor planificate şi a sarcinilor primite.
IV. Condiţiile necesare ocupării postului (art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011)
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime în specialitate sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
V. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora
1. Proba scrisă - la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, Bucureşti, în data de 02.05.2018, în intervalul orar 10.00 - 13.00;
2. Interviul - la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, Bucureşti, în data de 08.05.2018, începând cu ora 10.00.
VI. Tematica şi bibliografia
Pentru postul de referent de specialitate grad debutant:
Tematica:
 • Sistemul pensiilor militare de stat
 • Protecţia informaţiilor clasificate şi a datelor cu caracter personal
Bibliografia:
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare (Cap. 1, Cap. 2 şi Cap. 7);
 • Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001, privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia anexelor;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate (Cap. 1 - Cap. 3);
 • Legea nr. 303/2004 republicată privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 341/2004 Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Decret - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificări şi completări ulterioare;
 • O.u.G. nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.123/2015 pentru aprobarea normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar (cu excepţia anexelor);
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 88/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, publicat în Monitorul Oficial nr. 616 din 11 august 2016.
VII. Calendarul de desfăşurare a concursului
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA CONTACT
 1.  
Depunerea dosarelor de concurs 13.04 - 20.04.2018
Intervalul orar
08.00 - 16.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
 1.  
Selecţia dosarelor de concurs 23.04.2018  
 1.  
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 24.04.2018  
 1.  
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 25.04.2018
Intervalul orar
08.00 - 16.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
 1.  
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor 26.04.2018  
 1.  
Desfăşurarea primei probe din concurs - proba scrisă 02.05.2018
Intervalul orar
10.00 - 13.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
 1.  
Corectarea şi afişarea rezultatelor probei scrise 03.05.2018  
 1.  
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise 04.05.2018
Intervalul orar
08.00 - 16.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
 1.  
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor 07.05.2018  
 1.  
Susţinerea probei interviului 08.05.2018
începând cu ora 10.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
 1.  
Notarea interviului şi afişarea rezultatului la interviu 09.05.2018  
 1.  
Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului 10.05.2018
Intervalul orar
08.00 - 16.00
Telefon de contact 021.319.58.58
interior 2639
 1.  
Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi afişarea rezultatelor 11.05.2018  
 1.  
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 14.05.2018  
 
NOTE:
 • Toate activităţile se desfăşoară la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, Bucureşti.
 •  Persoană de contact care asigură secretariatul comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor - telefon 021.319.58.58 int. 2639.
 • Candidaţii declaraţi „ADMIS” în urma selecţiei dosarelor şi a fiecărei probe a concursului, se vor prezenta cu 1 oră înainte de desfăşurarea fiecărei probe de concurs la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, Bucureşti, şi vor anunţa telefonic persoana de contact, pentru a le facilita accesul către sala de examinare (telefon 021.319.58.58 int. 2639);
 • Candidatul declarat „Admis” se va prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, pentru a fi stabilite detaliile necesare încadrării postului, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale concursului;
 • Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

VIII. Model cerere de înscriere la concurs

DIRECTORULUI CASEI DE PENSII SECTORIALE A MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

 

Subsemnatul/subsemnata _____________________________________,

                                                     (numele, prenumele tatălui şi prenumele)

născut(ă) la data de___________, în localitatea_______________, judeţul/sectorul_____________, CNP______________domiciliat(ă) în localitatea________________, judeţul/sectorul_____________, strada ______________________, nr.___, bl.___, sc.__, et.___, ap.___, vă adresez rugămintea de a fi de acord cu înscrierea mea la concursul organizat în vederea încadrării postului de ___________________________________________________, organizat la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, Bucureşti.

În prezent am ocupaţia* de ____________________________ __la _____________________________________________, cu sediul în _____________________________________________________.

Menţionez că:

-am/nu am suferit condamnări, am/nu am plătit amenzi penale;

-fac/nu fac parte din partide politice sau asociaţii interzise de lege;

-am/nu am mai fost angajat(ă) pe astfel de posturi, pe o perioadă de _________;

În situaţia în care sunt declarat „Admis”, sunt de acord cu verificarea mea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, în concordanţă cu fişa postului.

Am depus la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, întocmit conform cerinţelor din anunţ, conţinând un număr de ______ file.

 

Data                                                          Semnătura

 
 
* - persoanele fără ocupaţie vor menţiona ultimul loc de muncă şi motivul încetării contractului de muncă

- A N U N Ţ -
 
            În perioada 24.04 - 26.04.2018, la sediul Casei de pensii sectoriale din str. Dr. Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti se desfăşoară concursul de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici din cadrul structurii.
                        Criterii de participare la concurs:
            În conformitate cu art.65 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la concursul de promovare în grad, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
                        a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
                        b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
                        c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.
                        Modul de desfăşurare al concursului:
            Concursul se va desfăşura conform metodologiei prevăzută de H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi constă în susţinerea a două probe, după cum urmează:
 • proba scrisă, în data de 24.04.2018, începând ora 10.00;
 • interviul, în data de 26.04.2018, începând cu ora 10.00.
                        Termenul de înscriere la concurs:
            Dosarul de concurs se depune la sediul Casei de pensii sectoriale până pe data de 11.04.2018, ora 16.00 şi va conţine în mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de structura cu atribuţii în domeniul resurselor umane, care să ateste vechimea în gradul profesional din care promovează (deţinut);
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 
                        Bibliografia pentru susţinerea concursului:
•    Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 115/2017 pentru aprobarea O.u.G 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 303/2004 republicată privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 341/2004 Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Legea nr. 8/2006, republicată, privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
 • Decret - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificări şi completări ulterioare;
 • O.u.G. nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 24/2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, publicat în Monitorul Oficial nr. 130 din 19 februarie 2016;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 25/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat, publicat în Monitorul Oficial nr. 214 din 23 martie 2016;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 88/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, publicat în monitorul oficial nr. 616 din 11 august 2016.
                                                                                  Î N T O C M I T
                                                                                                     Şef secţie secretariat, stat major şi resurse
                                                Colonel
                                                                                            Daniel DOBRE

REZULTATUL FINAL
probei scrise a concursului organizat pentru promovarea în grad profesional din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale       
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Menţiunea
admis/respins
1. Arşanu Manuela Diana 85 puncte 92,33 puncte 177,33 ADMIS
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 13.09.2017 , ORA 15,00 ŞI A FOST PREDAT PE BAZĂ DE SEMNĂTURĂ SUBOFIŢERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.
-Secretar: F.P.   LABIŞ NICOLETA

REZULTATUL
 probei de interviu a concursului organizat pentru promovare în grad profesional superior din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale           
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba interviu Menţiunea
admis/respins
1. Arşanu Manuela Diana 85 ADMIS
 
          Candidatul/candidaţii declarat/declaraţi „RESPINS” pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei de interviu, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 12.09.2017, ORA 14,00 ŞI A FOST PREDAT PE BAZĂ DE SEMNĂTURĂ SUBOFIŢERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.
-Secretar: F.P.   LABIŞ NICOLETA

REZULTATUL
 cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru promovare în grad profesional superior din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din data de 12.09.2017
 
 Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Menţiunea
admis/respins
1. Arşanu Manuela Diana     ADMIS
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 04.09.2017, ORA 16.00 ŞI A FOST PREDAT PE BAZĂ DE SEMNĂTURĂ SUBOFIŢERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.
-Secretar: F.P.   LABIŞ NICOLETA

- A N U N Ţ -
 
            În perioada 12.09 - 14.09.2017, la sediul Casei de pensii sectoriale din str. Dr. Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti se desfăşoară concursul de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici din cadrul structurii.
                        Criterii de participare la concurs:
            În conformitate cu art.65 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la concursul de promovare în grad, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
                        a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
                        b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
                        c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.
                        Modul de desfăşurare al concursului:
            Concursul se va desfăşura conform metodologiei prevăzută de H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi constă în susţinerea a două probe, după cum urmează:
 • proba scrisă, în data de 12.09.2017, începând ora 10.00;
 • interviul, în data de 14.09.2017, începând cu ora 10.00.
                        Termenul de înscriere la concurs:
            Dosarul de concurs se depune la sediul Casei de pensii sectoriale până pe data de 04.09.2017, ora 16.00 şi va conţine în mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de structura cu atribuţii în domeniul resurselor umane, care să ateste vechimea în gradul profesional din care promovează (deţinut);
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 
                        Bibliografia pentru susţinerea concursului:
•    Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 115/2017 pentru aprobarea O.u.G 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 303/2004 republicată privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 341/2004 Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Legea nr. 8/2006, republicată, privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
 • Decret - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificări şi completări ulterioare;
 • O.u.G. nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 24/2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, publicat în Monitorul Oficial nr. 130 din 19 februarie 2016;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 25/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat, publicat în Monitorul Oficial nr. 214 din 23 martie 2016;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 88/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, publicat în monitorul oficial nr. 616 din 11 august 2016.


REZULTATELE FINALE            
pentru ocuparea unui număr de trei funcţii publice vacante de consilier, grad profesional asistent în cadrul birourilor-Titluri executorii, Contabilitate, Trezorerie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale      
    
Pentru funcţia de consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii :         
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 STOICA INA MADALINA 51.33 puncte 88.33 puncte 139.66 puncte ADMIS
2. POPA BOGDAN 50.33 puncte 65 puncte 115.33 puncte RESPINS
 
Pentru funcţia de consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate :      
Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 IRIMIA GINA 94.66 puncte 90 puncte 184.66 puncte ADMIS
 
Pentru funcţia de consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie :   
Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 TUDOR DOREL 78.66 puncte 91.33 puncte 169.99 puncte ADMIS
2. STOICA DANIELA VIOLETA 50 puncte 70 puncte 120 puncte RESPINS
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 07.08.2017, ORA  12,30 ŞI A FOST PREDAT PE BAZĂ DE SEMNĂTURĂ SUBOFIŢERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.
-Secretar: F.P.   LABIŞ NICOLETA

REZULTATUL
Probei de interviu a concursului organizat pentru ocuparea unui număr de trei funcţii publice vacante de consilier, grad profesional asistent în cadrul birourilor-Titluri executorii, Contabilitate, Trezorerie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale           
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia Punctaj obţinut la proba interviu Menţiunea
admis/respins
1. STOICA GH. INA MĂDĂLINA Consilier asistent, în biroul titluri executorii 88.33 ADMIS
2. POPA C. BOGDAN Consilier asistent, în biroul titluri executorii 65 ADMIS
3. IRIMIA I. GINA Consilier asistent în biroul    Contabilitate 90 ADMIS
4. TUDOR G. DOREL Consilier asistent în compartimentul Trezorerie 91.33 ADMIS
5. STOICA M. DANIELA VIOLETA Consilier asistent în compartimentul Trezorerie 70 ADMIS
 
Candidatul/candidaţii declarat/declaraţi „RESPINS” pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei de interviu, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 04.08.2017, ORA  12 ,00 ŞI A FOST PREDAT PE BAZĂ DE SEMNĂTURĂ SUBOFIŢERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.
-Secretar: F.P.   LABIŞ NICOLETA


REZULTATUL
probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea unui număr de trei funcţii publice vacante de consilier, grad profesional asistent în cadrul birourilor-Titluri executorii, Contabilitate, Trezorerie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale 
      
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia Punctaj obţinut la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
1. STOICA GH. INA MĂDĂLINA Consilier asistent, în biroul titluri executorii 51,33 puncte ADMIS
2. RADU A. FLORENTINA Consilier asistent, în biroul titluri executorii 26,33 puncte RESPINS
3. VOINA A. LUDMILA Consilier asistent, în biroul titluri executorii 27 puncte RESPINS
4. POPA C. BOGDAN Consilier asistent, în biroul titluri executorii 50,33 puncte ADMIS
5. DIHOIU I. ALEZANDRU SILVIU Consilier asistent în biroul Contabilitate ABSENT  
6. IRIMIA I. GINA Consilier asistent în biroul Contabilitate 94,66 puncte ADMIS
7 CISMARU C. ANDREEA LIANA Consilier asistent în biroul Contabilitate 23,33 puncte RESPINS
8. TUDOR G. DOREL Consilier asistent în compartimentul Trezorerie 78,66 puncte ADMIS
9. TUTUNARU I. IONELA Consilier asistent în compartimentul Trezorerie ABSENT  
10. STOICA M. DANIELA VIOLETA Consilier asistent în compartimentul Trezorerie 50 puncte ADMIS
11. RADU M. ELENA Consilier asistent în compartimentul Trezorerie 12 puncte RESPINS
12. MATEESCU N. LOREDANA Consilier asistent în compartimentul Trezorerie 8,66 puncte RESPINS
13. NICULESCU M. DANIELA MIHAELA Consilier asistent în compartimentul Trezorerie RETRAS  
 
Candidatul/candidaţii declarat/declaraţi „ADMIS” va/vor susţine proba interviului în conformitate cu Detaliile organizatorice privind  desfăşurarea concursului, anexa la „Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale”, care se află afişat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti în data de 04.08.2017/orele 9,00 .
Candidatul/candidaţii se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puţin 30 minute înainte de începerea probei.
Candidatul/candidaţii declarat/declaraţi „RESPINS” pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei scrise, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI  01.08.2017, ORA __9,00____ ŞI A FOST PREDAT PE BAZĂ DE SEMNĂTURĂ SUBOFIŢERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.
-Secretar: F.P.   LABIŞ NICOLETA

ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a 3 funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
 
 
                   Pentru funcţia de consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii din serviciul plăţii pensii si alte drepturi sociale:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
selecţiei dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. Voina Ludmila Admis -
2. Popa Bogdan Admis -
3. Radu Florentina Admis -
4. Stoica Ina-Madalina Admis -
5. Pircu Florin Respins Din documentele depuse la dosar  nu rezultă îndeplinirea condiţiei de vechime în specialitatea studiilor universitare de licenţă absolvite în domeniul economic, condiţie prevăzută de art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 
         Pentru funcţia de consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
selecţiei dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. Cojocaru Constantin Respins Din documentele depuse la dosar  nu rezultă îndeplinirea condiţiei de vechime în specialitatea studiilor universitare de licenţă absolvite în domeniul economic, condiţie prevăzută de art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Mânzălescu Adrian Respins Din documentele depuse la dosar  nu rezultă îndeplinirea condiţiei de vechime în specialitatea studiilor universitare de licenţă absolvite în domeniul economic, condiţie prevăzută de art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Cismaru Andreea-Liana Admis -
4. Dihoiu Alexandru-Silviu Admis -
5. Irimia Gina Admis -
 
 
         Pentru funcţia de consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
selecţiei dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. Tudor Dorel Admis -
2. Tutunaru Ionela Admis -
3. Stoica Daniela-Violeta Admis -
4. Chivu Maria-Ramona Respins Din documentele depuse la dosar nu rezultă îndeplinirea condiţiei prevăzute de art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare – (nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani) 
5. Radu Elena Admis  
-
6. Basturea Iulia-Maria Respins Din documentele depuse la dosar  nu rezultă îndeplinirea condiţiei de vechime în specialitatea studiilor universitare de licenţă absolvite în domeniul economic, condiţie prevăzută de art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Mateescu Loredana  
Admis
 
-
8. Niculescu Daniela-Mihaela  Admis  
-

COMISIA DE CONCURS
-Preşedinte:  F.P. PAULA-GILERA FIŞCUCI
-Membri: F. P. VICTORIA CACIPU
  F.P. GEORGE PANĂ - Reprezentant ANFP (responsabil de procedură)
-Secretar:  F.P. NICOLETA LABIȘ
Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor susţine concursul pentru încadrarea postului în conformitate cu „Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale”, care se află afişat la P.C. al sediului Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti (proba scrisă: 31.07.2017/orele 09.00, susţinerea interviului: 04.08.2017/orele 09.00. Candidaţii se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puţin 30 minute înainte de începerea fiecărei probe).
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT PE SITE-UL INSTITUŢIEI ŞI LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI  25.07.2017, ORA 16.00.
ANUNŢ
privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
 
         Posturile publice vacante pentru care se organizează concursul sunt:
 
                   1. Consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii din Serviciul plăţi pensii şi alte drepturi sociale/titluri executorii;
                   2. Consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate din Secţia financiar-contabilă a Serviciului financiar-contabil şi evidenţă contribuabili;
                   3. Consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie din Secţia financiar-contabilă a Serviciului financiar-contabil şi evidenţă contribuabili.
 
         Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt cele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
         Dosarele de înscriere se depun la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6, „în termen de 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial” (art. 49 alin. 1 din H.G. 611/2008).
 
         Persoane de contact: col. Dobre Daniel, tel. 021.319.58.58, int. 2639
                                            cpt. Vasiloni Valentina, tel. 021.319.58.58, int. 2639
 
          Documentele vor fi îndosariate într-un dosar din plastic cu şină.
          Fiecare candidat va întocmi un Opis al dosarului de concurs, în care va specifica titulatura documentului, forma în care se predă (copie legalizată sau fotocopie însoţită de documentele în original) şi numărul de file. Acesta va fi certificat pentru autenticitate prin semnătura fiecărei persoane.
 
         I. Etapele/probele stabilite pentru desfăşurarea concursului sunt următoarele:
         1. Publicitatea concursului: 30.06.2017;
         2. Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: 19.07.2017/orele 16.00 (în perioada 30.06-19.07.2017);
         3. Selecţia dosarelor de înscriere: 20.07-26.07.2017;
         4. Afişare rezultate selecţie dosare candidat: cel mai târziu pe data de 26.07.2017;
         5. Depunerea eventualelor contestaţii privind selecţia dosarelor de candidat: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor de candidat;
         6. Analizarea şi soluţionarea eventualelor contestaţii privind selecţia dosarelor de candidat, respectiv afişarea rezultatelor în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
         7. Proba scrisă - pe data de 31.07.2017, începând cu ora 09.00;
         8. Afişare rezultate proba scrisă: 01.08.2017;
         9. Depunerea eventualelor contestaţii la proba scrisă: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor;
         10. Soluţionarea eventualelor contestaţii la proba scrisă şi afişarea rezultatelor: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
         11. Interviul: pe data 04.08.2017, începând cu ora 09.00;
         12. Afişare rezultate proba interviului: 07.08.2017;
         13. Depunerea eventualelor contestaţii la proba interviului: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor;
         14. Soluţionarea eventualelor contestaţii la proba interviului şi afişarea în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
         15. Afişarea rezultatelor finale ale concursului: termen limită 10.08.2017.
 
         Locul de depunere a dosarelor de candidat, desfăşurarea probelor de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea şi soluţionarea contestaţiilor se desfăşoară la sediul Casei de pensii sectoriale situat în Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 7 B (nr. 7-9), sector 6.
 
         II.A. Condiţiile generale de participare a candidaţilor la concursul de recrutare organizat pentru încadrarea funcţiilor publice vacante de execuţie
                   - consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii;
                   - consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate;
                   - consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie;
         sunt următoarele:
         a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
         b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
         c) au vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
         d) au capacitate deplină de exerciţiu;
         e) au o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
         f) nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
         g) nu au fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
         h) nu au desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
         (Bază: art. 54 din L.188/1999, r2, cu modificările şi completările ulterioare)
 
         II.B. Condiţii specifice de participare la concurs a candidaţilor pentru funcţiile publice de execuţie vacante de:
                   - consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii;
                   - consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate;
                   - consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie;
         sunt următoarele:
         - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
         - au o vechime de minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
         - au abilităţi în folosirea tehnicii de calcul/calculatorului - Microsoft Office - nivel bun;
         - persoana declarată „admis” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului.
 
         III. Bibliografia stabilită pentru concursul de recrutare:
          - pentru funcţia publică vacantă de consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii este următoarea:
         1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
         2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
         3. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
         4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările, art. 3, 58-62, 64-66, 99-102, 153-160, cu modificări şi completări ulterioare;
         5. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, cu modificările si completările ulterioare Cartea a V - despre executarea silită;
         6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Titlul I cap. I si Titlul VII cap. VI, VII, VIII, IX, X, XI, cu modificările şi completările ulterioare.
 
         - pentru funcţia publică vacantă de consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate este următoarea:
         1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
         2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
         3. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
         4. Legea contabilităţii nr. 82/1991*** republicată cu modificările şi completările ulterioare;
         5. Legea privind finanţele publice nr. 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
         6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
         7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
         8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
         9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
         10. O.G. nr. 119/1999, republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare.
 
         - pentru funcţia publică vacantă de consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie este următoarea:
         1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
         2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
         3. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
         4. Legea contabilităţii nr. 82/1991*** republicată cu modificările şi completările ulterioare;
         5. Legea privind finanţele publice nr. 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
         6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
         7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
         8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
         9. Ordinul ministrului finanţelor publice  nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
         10. O.G. nr. 119/1999 *** Republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
         11. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste;
         12. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 
               ÎNTOCMIT
Colonel
             Daniel DOBRE
                
 
 
 
 
 
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 30.06.2017 ORA 16.00.

ANUNŢ
Punctajul final obţinut de p.c.c. Marin Ana-Maria,

consilier juridic debutant, la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui de debutant.
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Membrii comisiei Nr.
lucrare
(Variantă)
Punctaj acordat de fiecare membru al comisiei Punctaj final Rezultat Obs.
1 P.c.c.
Marin Ana - Maria
Colonel Dorin BUJOREANU 2 90 p 90 p PROMOVAT  
Colonel Iolando  TOMA 90 p  
Lt.col. Florina COMĂNESCU 90 p  
 
COMISIA DE CONCURS
-Preşedinte: Colonel
              Dorin BUJOREANU
   
-Membri: Colonel
              Iolando TOMA
   
  Locotenent colonel
                  Florina COMĂNESCU
   
-Secretar: Colonel
         Daniel DOBRE

ANUNŢ
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui de debutant pentru personalul contractual încadrat la Serviciul recalculări şi actualizări pensii la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale
 
 
         La nivelul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale se organizează concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui de debutant pentru personalul contractual încadrat la Serviciul recalculări şi actualizări pensii - anexă, astfel:
Data şi ora desfăşurării examenului: 30.05.2017, începând cu ora 10.00.
Locul desfăşurării examenului: sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale.
 
Tematica şi bibliografia stabilită pentru examen:
1. Tematica:
 - Sistemul pensiilor militare de stat;
 - Protecţia informaţiilor clasificate şi a datelor cu caracter personal;
2. Bibliografia:
- Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare (Cap. 1, Cap. 2 şi Cap. 7);
- Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor           profesionişti (Cap. 1 Cap. 2);
- Legea nr.53/2003, republicată, Codul muncii (Titlul II,            Contractul  individual de muncă);
- Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor  date, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate (Cap. 1 - Cap. 3)
- H.G. nr. 1294/2001, privind stabilirea  locurilor de  muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia anexelor;
- H. G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România (Cap. 2 şi Cap. 3);
- H. G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.123/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii,  specifice personalului militar (cu excepţia anexelor);
- Ordinul ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 31/M.25/999/8.148/237/259/221/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat.
 Modalitatea de desfăşurare a examenului: examenul de promovare a personalului contractual constă în susţinerea unei probe scrise.
 
SECRETARUL COMISIEI  DE CONCURS :  
  Col. Daniel DOBRE  REZULTATELE FINALE
 la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei publice vacante de consilier grad profesional asistent în secţia 2 Stabiliri pensii din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1. RĂDUŢ F. MARIUS -CRISTIAN 76 83.33 159.33 ADMIS
 
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 31.03.2017, ORA 14.00.
 
      Secretar: F.P.
     MANUELA - DIANA ARŞANU
   
   
 
REZULTATELE
probei interviul la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei publice vacante de consilier grad profesional asistent în secţia 2 Stabiliri pensii din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba interviu Menţiunea
admis/respins
1. RĂDUŢ F. MARIUS-CRISTIAN 83,33 puncte ADMIS
 
Candidatul/candidaţii declarat/declaraţi „RESPINS” pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 30.03.2017, ORA 12.30.
                                                                                                                                        
      - Secretar: F.P.
     MANUELA - DIANA ARŞANU
   
   
 
 
                                                                        


ANUNŢ
cu rezultatele obținute de candidați la proba scrisă în cadrul concursului de recrutare pentru încadrarea a 4 funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
- data de 27.03.2017 /
            Pentru funcţia de consilier grad profesional asistent în Secţia 2 stabiliri pensii:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
1. RĂDUȚ F.
   MARIUS-CRISTIAN
76 puncte ADMIS
2. DUMITRESCU P.
   ALINA - VIOLETA
NEPREZENTAT
3. BADÎRCU I.
   IOANA -MIHAELA
38 puncte RESPINS
           
Pentru funcţia de consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii :
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
1. DOBRE A. IOANA ABSENT
2. POPA C. BOGDAN 28 puncte RESPINS
3. RADU A. FLORENTINA 20 puncte RESPINS
4. NICULESCU M.                              DANIELA - MIHAELA 10 puncte RESPINS
           
Pentru funcţia de consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
1. CISMARU C.
   ANDREEA- LIANA
23 puncte RESPINS
           
Pentru funcţia de consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
1. STOICA M.
   DANIELA - VIOLETA
20,53 puncte RESPINS
            
  -  Secretar: F.P. ARŞANU MANUELA-DIANA
 
 
Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut la proba scrisă pot depune contestații în termen de 24 ore de la afișarea prezentelor rezultate.
Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor susţine proba interviului pentru încadrarea postului în conformitate cu „Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale”, care se află afişat la P.C. al sediului Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti pe data de 30.03.2017 începând cu orele 09.00. Candidaţii se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puţin 30 minute înainte de începerea probei.
               PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT PE SITE-UL INSTITUŢIEI ŞI LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 27.03.2017, ORA 16.30.

ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a 4 funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale

            Pentru funcţia de consilier grad profesional asistent în Secţia 2 stabiliri pensii:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
selecţiei dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. RĂDUȚ F.
   MARIUS-CRISTIAN
ADMIS -
2. DUMITRESCU P.
   ALINA - VIOLETA
ADMIS -
3. BADÎRCU I.
   IOANA -MIHAELA
ADMIS -
4. PĂIUȘ P.
   CLAUDIA - ELENA
RESPINS Nu a prezentat documente justificative din care să rezulte vechimea în specialitate de minim 1 an
    
        Pentru funcţia de consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii :
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
selecţiei dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. DOBRE A. IOANA ADMIS -
2. POPA C. BOGDAN ADMIS -
3. RADU A. FLORENTINA ADMIS -
4. NICULESCU M.                              DANIELA - MIHAELA ADMIS -
        
    Pentru funcţia de consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
selecţiei dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. CISMARU C.
   ANDREEA- LIANA
ADMIS -
           
Pentru funcţia de consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
selecţiei dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. STOICA M.
   DANIELA - VIOLETA
ADMIS -
    
-  Secretar:
 
F.P. ARŞANU MANUELA-DIANA
 
 Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor susţine concursul pentru încadrarea postului în conformitate cu „Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale”, care se află afişat la P.C. al sediului Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti (proba scrisă: 27.03.2017/orele 09.00, susţinerea interviului: 30.03.2017/orele 09.00. Candidaţii se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puţin 30 minute înainte de începerea fiecărei probe).

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT PE SITE-UL INSTITUŢIEI ŞI LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI  22.03.2017, ORA 14.00.
 
ANUNŢ
privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
 
          Posturile publice vacante pentru care se organizează concursul sunt:
 
          1. Consilier grad profesional asistent în Secţia 2 stabiliri pensii din Serviciul stabiliri pensii;
          2. Consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii din Serviciul plăţi pensii şi alte drepturi sociale/titluri executorii;
          3. Consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate din Secţia financiar-contabilă a Serviciului financiar-contabil şi evidenţă contribuabili;
          4. Consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie din Secţia financiar-contabilă a Serviciului financiar-contabil şi evidenţă contribuabili.
 
          Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt cele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
 
          Dosarele de înscriere se depun la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6, „în termen de 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial” (art. 49 alin. 1 din H.G. 611/2008).
          Termenul maxim de depunere a dosarelor de candidat: 15.03.2017/orele 16.00.
          Persoane de contact: col. Dobre Daniel, tel. 021.319.58.58, int. 2639
                                                   cpt. Vasiloni Valentina, tel. 021.319.58.58, int. 2639
 
          Documentele vor fi îndosariate într-un dosar din plastic cu şină.
          Fiecare candidat va întocmi un Opis al dosarului de concurs, în care va specifica titulatura documentului, forma în care se predă (copie legalizată sau fotocopie însoţită de documentele în original) şi numărul de file. Acesta va fi certificat pentru autenticitate prin semnătura fiecărei persoane.
 
          I. Etapele/probele stabilite pentru desfăşurarea concursului sunt următoarele:
          1. Publicitatea concursului - pe data de 24.02.2017;
          2. Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: 15.03.2017/orele 16.00 (depunere dosare candidat în perioada 21.02-15.03.2017);
          3. Selecţia dosarelor de înscriere: 16.03-22.03.2017;
          4. Afişare rezultate selecţie dosare candidat: 22.03.2017, ora 16.00;
          5. Depunerea eventualelor contestaţii privind selecţia dosarelor de candidat: termen limită - 23.03.2017, ora 16.00;
          6. Analizarea şi soluţionarea eventualelor contestaţii privind selecţia dosarelor de candidat, respectiv afişarea rezultatelor: 24.03.2017, ora 16.00;
          7. Proba scrisă - pe data de 27.03.2017, începând cu ora 09.00;
          8. Afişare rezultate proba scrisă: 27.03.2017, ora 16.00;
          9. Depunerea eventualelor contestaţii la proba scrisă: termen limită 28.03.2017, ora 16.00;
          10. Soluţionarea eventualelor contestaţii la proba scrisă şi afişarea rezultatelor: termen limită 29.03.2017, ora 16.00;
          11. Interviul: pe data 30.03.2017, începând cu ora 09.00;
          12. Afişare rezultate proba interviului: 30.03.2017, ora 16.00;
          13. Depunerea eventualelor contestaţii la proba interviului: termen limită 31.03.2017, ora 16.00;
          14. Soluţionarea eventualelor contestaţii la proba interviului şi afişarea rezultatelor: termen limită 03.04.2017, ora 16.00;
          15. Afişarea rezultatelor finale ale concursului: termen limită 05.04.2017, ora 16.00.
 
          Locul de depunere a dosarelor de candidat, desfăşurarea probelor de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea şi soluţionarea contestaţiilor se desfăşoară la sediul Casei de pensii sectoriale situat în Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 7 B (nr. 7-9), sector 6.
 
          II.A. Condiţiile generale de participare a candidaţilor la concursul de recrutare organizat pentru încadrarea funcţiilor publice vacante de execuţie
          - consilier grad profesional asistent în Secţia 2 stabiliri pensii
          - consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii
          - consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate
          - consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie
          sunt următoarele:
          a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
          b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
          c) au vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
          d) au capacitate deplină de exerciţiu;
          e) au o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
          f) nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
          g) nu au fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
          h) nu au desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
          (Bază: art. 54 din L.188/1999, r2, cu modificările şi completările ulterioare)
 
          II.B. Condiţii specifice de participare la concurs a candidaţilor pentru funcţiile publice de execuţie vacante de
          - consilier grad profesional asistent în Secţia 2 stabiliri pensii
          - consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii
          - consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate
          - consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie
          sunt următoarele:
          - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
          - au o vechime de minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
          - au abilităţi în folosirea tehnicii de calcul/calculatorului - Microsoft Office - nivel bun;
          - persoana declarată „admis” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului.
 
          III. Bibliografia stabilită pentru concursul de recrutare:
 
          - pentru funcţia publică vacantă de consilier grad profesional asistent în Secţia 2 stabiliri pensii este următoarea:
          1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
          3. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
          4. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
          5. O.u.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
          6. H.G. nr. 144/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii;
          7. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
          8. Legea nr. 303/2004 republicată privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
          9. Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
          10. Legea nr. 341/2004 Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
          11. O.u.G. nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificări şi completări ulterioare;
          12. Decret - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificări şi completări ulterioare;
          13. Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificări şi completări ulterioare;
          14. Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificări şi completări ulterioare;
          15. O.u.G. nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările şi completările ulterioare:
          16. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
          17. H.G. nr. 1/2017 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată.
          18. Legea nr. 8/2006, republicată, privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
          19. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 24/2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, publicat în Monitorul Oficial nr. 130 din 19 februarie 2016;
          20. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 25/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat, publicat în Monitorul Oficial nr. 214 din 23 martie 2016;
          21. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 88/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, publicat în Monitorul Oficial nr. 616 din 11 august 2016.
          22. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, cu modificările şi completările ulterioare.
 
          - pentru funcţia publică vacantă de consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii este următoarea:
          1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
          3. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
          4. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
          5. O.u.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
          6. H.G. nr. 144/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii;
          7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările, , cu modificări şi completări ulterioare; art. 3, 58-62, 64-66, 99-102, 153-160;
          8. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; Cartea a V - despre executarea silită;
          9. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I cap. I si Titlul VII cap. VI, VII, VIII, IX, X, XI;
          10. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, cu modificările şi completările ulterioare.
 
          - pentru funcţia publică vacantă de consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate este următoarea:
          1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
          3. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
          4. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
          5. O.u.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
          6. H.G. nr. 144/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii;
          7. Legea contabilităţii nr. 82/1991*** republicată cu modificările şi completările ulterioare;
          8. Legea privind finanţele publice nr. 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
          9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
          10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
          11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
          12. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
          13. Ordinul ministrului finanţelor publice  nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
          14. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;
          15. O.G. nr. 119/1999 *** Republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
          16. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, cu modificările şi completările ulterioare.
          - pentru funcţia publică vacantă de consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie este următoarea:
          1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
          3. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
          4. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
          5. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, cu modificările şi completările ulterioare;
          6. O.u.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
          7. H. G. nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;
          8. H.G. nr. 144/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii;
          9. Legea contabilităţii nr. 82/1991*** republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          10. Legea privind finanţele publice nr. 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
          11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
          12. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
          13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
          14. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
          15. Ordinul ministrului finanţelor publice  nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
          16. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;
          17. O.G. nr. 119/1999 *** Republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
          18. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste;
          19. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
          20. O.u.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare;
          21. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare.
               ÎNTOCMIT
Colonel
             Daniel DOBRE
                
 
 
 
 
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST POSTAT PE SITE-UL CASEI DE PENSII SECTORIALEL A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE ŞI AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 24.02.2017 ORA 12.00.

A N U N Ţ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru organizat pentru încadrarea postului vacant de referent de specialitate grd. III/studii superioare economice în cadrul Serviciului recalculări şi actualizări pensii - anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale
 
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/Respins
1. VOINA LUDMILA 64 82,66 73,33 ADMIS
2. VOILĂ ANA-MARIA 61 75,33 68,16 RESPINS
3. LAZĂR CRISTINA-ELENA 64 65,66
(după analizarea contestaţie depusei)
64,83 RESPINS
  

       Candidatul declarat ,,ADMIS” se va prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7B (nr.7-9), Sector 6, Bucureşti, până pe data de 24.02.2017 pentru completarea/rezolvarea unor documente specifice/probleme administrative.
       Pentru mai multe detalii sau informaţii vă puteţi adresa secretarului Comisiei de concurs - col. DOBRE DANIEL, telefon 021.319.58.58 int. 2639.
 
 
SECRETARUL COMISIEI  DE CONCURS :  
   
Col.  
    Daniel DOBRE  
      
   
 
 
 
 
 
 

 PREZENTUL ANUNŢ A FOST PUBLICAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL UNITĂŢII ŞI PE PAGINA DE INTERNET A CASEI DE PENSII SECTORIALE LA DATA DE 21.02.2017.

REZULTATUL
obţinut ca urmare a analizării contestaţiei doamnei LAZĂR CRISTINA-ELENA la punctajul probei interviului din concursul pentru încadrarea a 1 (unu) post de referent de specialitate gradul III/studii superioare economice
în cadrul Serviciului recalculări şi actualizări pensii - anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut de candidat la
proba interviului în urma soluţionării contestaţiei
Obs.
 1.  
LAZĂR CRISTINA-ELENA 65,66 CR 90/ 17.02.2017
 
SECRETARUL COMISIEI  DE CONCURS :  
Col. Daniel DOBRE  
(telefon 021.319.58.58 int. 2639)  
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT PE INTERNET, PRECUM ȘI LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 20.02.2017, ORA 16.00.


REZULTATUL PROBEI INTERVIULUI
la concursul pentru încadrarea a 1 (unu) post de referent de specialitate gradul III/studii superioare economice
în cadrul serviciului recalculări şi actualizări pensii - anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la
proba interviului
Obs.
1 VOINA LUDMILA 82,66  
2 LAZĂR CRISTINA-ELENA 70,66  
3 VOILĂ ANA-MARIA 75,33  

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei interviului pot formula contestaţie în termen maxim de 24 de ore din momentul afişării prezentelor rezultate, la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Eventualele contestaţii se depun la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, telefon 021.319.58.58 int. 2639.
 
SECRETARUL COMISIEI  DE CONCURS :  
Col. Daniel DOBRE  PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT ȘI LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 16.02.2017, ORA 16.00.REZULTATUL PROBEI SCRISE
la concursul pentru încadrarea a 1 (unu) post de referent de specialitate gradul III/studii superioare economice în cadrul serviciului recalculări şi actualizări pensii - anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la
proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. VOINA LUDMILA 64 ADMIS
2. LAZĂR CRISTINA-ELENA 64 ADMIS
3. VOILĂ ANA-MARIA 61 ADMIS
        
            Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor susţine proba interviului pentru încadrarea postului pe data de 16.02.2017, începând cu ora 10.00. Aceştia se vor prezenta cu 1 oră înainte de desfăşurarea probei de concurs la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7B (nr.7-9), Sector 6, Bucureşti şi vor anunţa telefonic persoana de contact, pentru a le facilita accesul.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie în termen maxim de 24 de ore din momentul afişării prezentelor rezultate, la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
           Eventualele contestaţii se depun la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, telefon 021.319.58.58 int. 2639.
 
SECRETARUL COMISIEI  DE CONCURS :  
   
Col.  
    Daniel DOBRE  
      
   

 
  
 PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT
ŞI LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 13.02.2017, ORA 16.00 ŞI A FOST PREDAT PE BAZĂ DE SEMNĂTURĂ SUBOFIŢERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.


REZULTATUL
analizării contestaţiei doamnei VOILĂ ANA-MARIA, înregistrată la nr. CR 69 din 07.02.2017, la comunicatul Comisiei de concurs în urma selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea a 1 (unu) post de referent de specialitate gradul III/studii superioare economice în cadrul serviciului recalculări şi actualizări pensii - anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul reanalizării
dosarului de concurs
Postul pentru care candidează
 1.  
VOILĂ ANA-MARIA ADMIS Referent de specialitate gradul III/studii superioare economice
  


Candidatul declarat „ADMIS” va susţine - proba scrisă, în data de 13.02.2017, începând cu ora 10.00, în conformitate cu anunţul privind organizarea concursului, care se află afişat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti, publicat prin intermediul portalului posturi.gov.ro şi pe pagina de internet a instituţiei organizatoare cps.mapn.ro.
          Punct de contact: secretarul comisiei - telefon 021.319.58.58 int. 2639.
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT ŞI LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 08.02.2017, ORA 16.00 ŞI A FOST PREDAT PE BAZĂ DE SEMNĂTURĂ SUBOFIŢERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.
SECRETARUL COMISIEI  DE CONCURS :
Col. Daniel DOBRE

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS
pentru încadrarea a 1 (unu) post de referent de specialitate gradul III/studii superioare economice în cadrul serviciului recalculări şi actualizări pensii - anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei
dosarului de concurs
Postul pentru care candidează
1. VOINA LUDMILA ADMIS Referent de specialitate gradul III/studii superioare economice
2. LAZĂR CRISTINA-ELENA ADMIS
3. VELEA ALEXANDRU-DANIEL RESPINS
4. VOILĂ ANA-MARIA RESPINS
 


 

          Candidatul/candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” vor susţine - proba scrisă, în data de 13.02.2017, începând cu ora 10.00, în conformitate cu anunţul privind organizarea concursului, care se află afişat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti, publicat prin intermediul portalului posturi.gov.ro şi pe pagina de internet a instituţiei organizatoare cps.mapn.ro.
          Candidatul/candidaţii care au fost declaraţi „RESPINS” pot depune contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarului de candidat.
          Punct de contact: secretarul comisiei - telefon 021.319.58.58 int. 2639.
SECRETARUL COMISIEI  DE CONCURS :  
   
Col.  
    Daniel DOBRE  
      
   
 
  

          PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT
ŞI LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 06.02.2017, ORA 16.00 ŞI A FOST PREDAT PE BAZĂ DE SEMNĂTURĂ SUBOFIŢERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.

ANUNŢ
Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale organizează concurs
de ocupare a unor posturi de personal civil contractual de execuţie temporar vacante (valabile până la data de 31.12.2018), cu locul de muncă în municipiul Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 7 B (nr. 7-9), sector 6
 
I. Posturile de execuţie temporar vacante pentru care se organizează concursul
-1 (unu) post de referent de specialitate gradul III/studii superioare economice în cadrul serviciului recalculări şi actualizări pensii - anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale.
II. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs
 • cerere de înscriere la concurs (conform modelului anexat; se obţine de la secretariatul comisiei), adresată directorului Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţelor care atestă vechimea în specialitatea studiilor, în copie şi original;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 • curriculum vitae - model european.
Documentele care nu se depun în original vor fi prezentate în copie legalizată sau în fotocopie însoţite de documentele în original, pentru a fi confruntate în vederea certificării de către secretarul comisiei.
Documentele vor fi îndosariate în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din plastic, cu şină.
Fiecare candidat va întocmi un Opis al dosarului de concurs, în care va specifica titulatura documentului, forma în care se predă (copie legalizată sau fotocopie însoţită de documentele în original) şi numărul de file. Acesta va fi certificat pentru autenticitate prin semnătura fiecărei persoane.
Dosarele de concurs vor fi depuse la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, Bucureşti. Persoană de contact care asigură secretariatul comisiei de concurs, telefon 021.319.58.58 int. 2639.

III. Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post
 • absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare, în specializarea economic;
 • obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, pentru candidatul declarat ,,Admis”;
 • să aibă vechimea în specialitatea studiilor, necesară pentru participarea la concurs de minimum 6 luni;
 • starea de sănătate - apt medical;
 • să aibă cunoştinţe de operare Microsoft Office, la nivel bun;
 • păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
 • capacitate de comunicare şi relaţionare;
 • rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză, coroborare şi sinteză;
 • loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională;
 • programul de lucru: zilnic între orele 08.00 - 16.00, cu 2 zile/săptămână de repaus, consecutive, de regulă în zilele de sâmbătă şi duminică/sărbătorile legale. În funcţie de solicitări, acesta poate fi prelungit, cu recuperare, în conformitate cu prevederile legale;
 • riscuri implicate: efort intelectual îndelungat, radiaţii electromagnetice şi cele determinate de lucrul cu tehnica de calcul;
 • încadrarea în condiţii de muncă - normale;
 • disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale conform activităţilor planificate şi a sarcinilor primite.
IV. Condiţiile necesare ocupării postului (art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011)
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime în specialitate sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
V. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora
1. Proba scrisă - la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, Bucureşti, în data de 13.02.2017, în intervalul orar 10.00 - 13.00;
2. Interviul - la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, Bucureşti, în data de 16.02.2017, începând cu ora 10.00.
VI. Tematica şi bibliografia
Pentru postul de referent de specialitate gradul III:
Tematica:
 • Sistemul pensiilor militare de stat
 • Protecţia informaţiilor clasificate şi a datelor cu caracter personal
 • Microsoft office (word, excel şi power point)
Bibliografia:
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare (Cap. 1, Cap. 2 şi Cap. 7);
 • Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001, privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia anexelor;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.123/2015 pentru aprobarea normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar (cu excepţia anexelor);
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor  date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate (Cap. 1 - Cap. 3);
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor  naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România (Cap. 2 şi Cap. 3);
 • Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu. 
VII. Calendarul de desfăşurare a concursului
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA CONTACT
1. Depunerea dosarelor de concurs 27.01 - 03.02.2017
Intervalul orar
08.00 - 16.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
2. Selecţia dosarelor de concurs 06.02.2017  
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 06.02.2017
ora 16.00
 
4. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 07.02.2017
Intervalul orar
08.00 - 16.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor 08.02.2017
Intervalul orar
09.00 - 16.00
 
6. Desfăşurarea primei probe din concurs, proba scrisă 13.02.2017
Intervalul orar
10.00 - 13.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
7. Corectarea şi afişarea rezultatelor probei scrise 13.02.2017  
8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise 14.02.2017
Intervalul orar
08.00 - 16.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor 15.02.2017
Intervalul orar
08.00 - 16.00
 
10. Susţinerea probei interviului 16.02.2017
ora 10.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
11. Notarea interviului şi afişarea rezultatului la interviu 16.02.2017  
12. Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului 17.02.2017
Intervalul orar
08.00 - 16.00
Telefon de contact 021.319.58.58
interior 2639
13. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi afişarea rezultatelor 20.02.2017
Intervalul orar
08.00 - 16.00
 
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 21.02.2017  
 
NOTE:
 • Toate activităţile se desfăşoară la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, Bucureşti. Persoană de contact care asigură secretariatul comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor - telefon 021.319.58.58 int. 2639.
 • Candidaţii declaraţi „ADMIS” în urma selecţiei dosarelor şi a fiecărei probe a concursului, se vor prezenta cu 1 oră înainte de desfăşurarea fiecărei probe de concurs la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, Bucureşti, şi vor anunţa telefonic persoana de contact, pentru a le facilita accesul către sala de examinare (telefon 021.319.58.58 int. 2639);
 • Candidatul declarat „Admis” se va prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, pentru a fi stabilite detaliile necesare încadrării postului, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale concursului;
 • Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
VIII. Model cerere de înscriere la concurs

DIRECTORULUI CASEI DE PENSII SECTORIALE A MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE
 
Subsemnatul/subsemnata _______________________________,
                                                              (numele, prenumele tatălui şi prenumele)
născut(ă) la data de_______________, în localitatea___________________, judeţul/sectorul____________________, CNP_____________domiciliat(ă) în localitatea________________, judeţul/sectorul_____________, strada ______________________, nr.___, bl.___, sc.__, et.___, ap.___, vă adresez rugămintea de a fi de acord cu înscrierea mea la concursul organizat în vederea încadrării postului de ___________________________________________________, organizat la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, Bucureşti.

În prezent am ocupaţia* de ____________________________ __la _____________________________________________, cu sediul în _____________________________________________________.

Menţionez că:

-am/nu am suferit condamnări, am/nu am plătit amenzi penale;
-fac/nu fac parte din partide politice sau asociaţii interzise de lege;
-am/nu am mai fost angajat(ă) pe astfel de posturi, pe o perioadă de _________;
În situaţia în care sunt declarat „Admis”, sunt de acord cu verificarea mea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, în concordanţă cu fişa postului.
Am depus la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, întocmit conform cerinţelor din anunţ, conţinând un număr de ______ file.
 
* - persoanele fără ocupaţie vor menţiona ultimul loc de muncă şi motivul încetării contractului de muncă
 
ANUNŢ
cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea funcţiilor publice vacante de consilier grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secţia informatică şi consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secţia financiar - contabilă din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Menţiunea
admis/respins
Punctaj final
Consilier grad profesional superior în Biroul  analiză,proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secţia informatică
1. ANDREI C. CRISTIAN ADMIS 183 puncte
2. ŞERBAN N. MARIUŢA ADMIS 144 puncte
Consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secţia financiar- contabilă
3. PĂUNESCU T-C. DIMITRIE - BOGDAN NEPREZENTAT -
4. RADU GH.  MARICICA NEPREZENTAT -
5. CIUCĂ GH. FELICIA ELISABETA ADMIS 182 puncte
 
Secretar: F.P.
  ARŞANU MANUELA
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 12.12.2016, ORA 15.45

ANUNŢ
cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea funcţiilor publice vacante de consilier grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secţia informatică şi consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secţia financiar- contabilă din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
probei
scrise
Punctajul acordat
Consilier grad profesional superior în Biroul  analiză,proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secţia informatică
1. ANDREI C. CRISTIAN ADMIS 95 puncte
2. ŞERBAN N. MARIUŢA ADMIS 80 puncte
Consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secţia financiar- contabilă
3. RADU GH.  MARICICA NEPREZENTAT -
4. CIUCĂ GH. FELICIA ELISABETA ADMIS 90 puncte
 
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
F.P.
ARŞANU MANUELA - DIANA
   
     PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 09.12.2016, ORA 12.30 

ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea funcţiilor publice vacante de consilier grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secţia informatică şi consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secţia financiar- contabilă din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
probei
scrise
Punctajul acordat
Consilier grad profesional superior în Biroul  analiză,proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secţia informatică
1. ANDREI C. CRISTIAN ADMIS 88 puncte
2. ŞERBAN N. MARIUŢA ADMIS 64 puncte
Consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secţia financiar- contabilă
3. PĂUNESCU T-C. DIMITRIE - BOGDAN NEPREZENTAT -
4. RADU GH.  MARICICA ADMIS 72 puncte
5. CIUCĂ GH. FELICIA ELISABETA ADMIS 92 puncte
  
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
F.P.
ARŞANU MANUELA - DIANA
   
Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor susţine interviul : 09.12.2016/orele 09.00 pentru încadrarea postului în conformitate cu Detaliile organizatorice privind desfăşurarea concursului, anexa la „Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale”. Candidaţii se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puţin 15 minute înainte de începerea probei ).
  
 ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea următoarelor funcţii publice vacante din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale :
                        - consilier grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secţia informatică;
                       - consilier grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secţia informatică;  
                       - consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secţia financiar-contabilă.
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
selecţiei dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. Păunescu Dimitrie-Bogdan ADMIS -
2. Ciucă Felicia-Elisabeta ADMIS -
3. Radu Maricica ADMIS -
4. Andrei Cristian ADMIS -
5. Şerban Măriuţa ADMIS -
Candidatul/candidaţii declarat/declaraţi „ADMIS” va/vor susţine concursul pentru încadrarea postului în conformitate cu „Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale”, care se află afişat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti (proba scrisă: 05.12.2016/orele 09.00, susţinerea interviului: 09.12.2016/orele 09.00. Candidaţii se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puţin 15 minute înainte de începerea fiecărei probe).
COMISIA DE CONCURS
-Preşedinte:  F.P.
   
  FIŞCUCI PAULA-GILERA
-Membri:  F.P.
   
  ŢELINOIU IONUŢ
   F.p.
   
  CHITEA CORINA
-Secretar: F.P.
   
  ARŞANU MANUELA
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI

ANUNŢ
privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie
din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale

 
          Posturile publice vacante pentru care se organizează concursul sunt:
 
          - consilier grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secţia informatică;
          - consilier grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secţia informatică;
          - consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secţia financiar-contabilă.
 
 
          Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt cele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
 
          Dosarele de înscriere se depun la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, „în termen de 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial” (art. 49 alin. 1 din H.G. 611/2008).
 
          Persoane de contact: col. Dobre Daniel, tel. 021.319.58.58, int. 2639
                                               lt.col. Pandrea Daniel, tel. 021.319.58.58, int. 2639
 
          Documentele vor fi îndosariate într-un dosar din plastic cu şină.
          Fiecare candidat va întocmi un Opis al dosarului de concurs, în care va specifica titulatura documentului, forma în care se predă (copie legalizată sau fotocopie însoţită de documentele în original) şi numărul de file. Acesta va fi certificat pentru autenticitate prin semnătura fiecărei persoane.
 
     I. Etapele/probele stabilite pentru desfăşurarea concursului sunt următoarele:
          1. Publicitatea concursului – 04.11.2016;
          2. Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs - 23.11.2016/orele 16.00;
          3. Selecţia dosarelor de înscriere - 24.11-02.12.2016;
          4. Proba scrisă - pe data de 05.12.2016, începând cu ora 09.00;
          5. Interviu - pe data 09.12.2016, începând cu ora 09.00;
          6. Afişarea rezultatelor finale ale concursului - 14.12.2016, ora 16.00.
          Locul de depunere a dosarelor de candidat, desfăşurarea probelor de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea şi soluţionarea contestaţiilor se desfăşoară la sediul Casei de pensii sectoriale situat în Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 7 B (nr. 7-9), sector 6.
 
     II.A. Condiţiile generale de participare a candidaţilor la concursul de recrutare organizat pentru încadrarea următoarelor funcţiilor publice vacante de execuţie
        - 2 funcţii publice de consilier grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secţia informatică,
        - 1 funcţie publică de consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secţia financiar-contabilă
          sunt următoarele:
          a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
          b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
          c) au vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
          d) au capacitate deplină de exerciţiu;
       e) au o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
        f) nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
          g) nu au fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
          h) nu au desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
          (Bază: art. 54 din L.188/1999, r2, cu modificările şi completările ulterioare)
  
     II.B. Condiţii specifice de participare la concurs a candidaţilor:
         1. Pentru cele 2 funcţii publice de execuţie vacante de consilier grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secţia informatică:
          - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul informatică sau într-unul din domeniile: electronică, electrotehnică, automatică, telecomunicaţii şi au absolvit cel puţin un curs de specializare în analiză şi/sau programare în domeniul informatic;
          - au o vechime de minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
          - au experienţă şi abilităţi în analiza, proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor informatice în domeniul bazelor de date - nivel bun;
          - persoana declarată „admis” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului.
          2. Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secţia financiar-contabilă:
          - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
          - au o vechime de minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
          - au abilităţi în folosirea tehnicii de calcul/calculatorului - Microsoft Office - nivel bun;
          - persoana declarată „admis” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului.
 
     III. Bibliografia stabilită pentru concursul de recrutare:
         1. Pentru cele 2 funcţii publice de execuţie vacante de consilier grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secţia informatică:
          1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
          3. Noţiuni despre baze de date relaţionale (MS SQL, ACCES, FOXPRO):
•        Introducere în limbajul SQL. Scrierea comenzilor SQL. Manipularea datelor.
•        Interogări simple (instructiunea SELECT)
•        Sortarea rezultatelor (clauza ORDER BY)
•        Modificarea functiilor SQL de grup definite în standardul ISO (funcţiile de grup: COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX
•        Gruparea rezultatelor (după GROUP BY)
•        Subinterogări
•        Interogări din tabele multiple
•        Operaţii cu mulţimi: reuniunea, intersecţia şi diferenţa (operatorii UNION, INTERSECT şi EXCEPT)
•        Actualizarea bazei de date (instrucţiunile INSERT, UPDATE şi DELETE)
•        Definirea datelor (limbajul de definire al datelor: DDL)
•        Identificatorii SQL
•        Tipurile de date din standardul ISO al limbajului SQL
•        Crearea unei baze de date (instrucţiunea CREATE SCHEMA)
•        Crearea unui tabel (instrucţiunea CREATE TABLE)
•        Eliminarea unui tabel (instrucţiunea DROP TABLE)
•        Crearea unui index (instrucţiunea CREATE INDEX)
•        Eliminarea unui index (instrucţiunea DROP INDEX)
          •       Arhitectura, instalare şi configurare MICROSOFT SQL SERVER
•     Crearea şi managementul bazelor de date, creare de tabele, indecşi, vizualizări, integritatea datelor, configurare acces şi permisiuni, backup şi restaurare, monitorizare şi optimizare.
•       Proceduri de export/import date intre baze FOXPRO, MS-SQL, Oracle, Mysql.
•    Proiectarea aplicaţiilor bazate pe SQL Server. funcţii definite de utilizator, proceduri stocate, triggere, interogări distribuite, tranzacţii distribuite, vizualizări partiţionate, optimizare şi analiză interogări, management tranzacţii.
Proiectarea aplicaţiilor de tip Web (generare de pagini dinamice pe baza interogării bazelor de date MS-SQL, Mysql).
•        Generare statistici de acces
4. Noţiuni ASP.NET 4.5 in VB;
          - programarea web şi conectarea la bazele de date relaţionale.

 
2. Pentru funcţia publică vacantă de consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secţia financiar-contabilă:
          1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
          3. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
          4. Legea contabilităţii nr. 82/1991*** republicată cu modificările şi completările ulterioare;
          5. Legea privind finanţele publice nr. 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
          6. Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;
          7. H.G. nr. 144/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii;
          8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
          9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
          10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare;
          11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
          12. Ordinul ministrului finanţelor publice  nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
          13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
          14. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.
 BORDEROU
de notare a probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui de debutant pentru personalul contractual încadrat la Serviciul recalculări şi actualizări pensii – anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale  
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Membrii comisiei Nr.
lucrare
Punctaj acordat de fiecare membru al comisiei Punctaj final Rezultat Obs.
 1.  
CISMARU ANDREEA-LIANA Colonel Iolando  TOMA 1 90 90 ADMIS  
Colonel Sorin
BUTICA
90
Maior Florina COMĂNESCU 90
 1.  
DIHOIU ALEXANDRU-SILVIU Colonel Iolando  TOMA 2 90 90 ADMIS  
Colonel Sorin
BUTICA
90
Maior Florina COMĂNESCU 90
 1.  
RĂDUŢ MARIUS-CRISTIAN Colonel Iolando  TOMA 3 90 90 ADMIS  
Colonel Sorin
BUTICA
90
Maior Florina COMĂNESCU 90
 1.  
FLOREA VLAD-TEODOR Colonel Iolando  TOMA 4 100 100 ADMIS  
Colonel Sorin
BUTICA
100
Maior Florina COMĂNESCU 100
 
COMISIA DE CONCURS
-Preşedinte: Colonel
              Iolando TOMA
   
-Membri: Colonel
              Sorin BUTICA
   
  Maior
                  Florina COMĂNESCU
   
-Secretar: Locotenent colonel
         Daniel PANDREA
 
ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
la concursul organizat pentru încadrarea a 1 (unu) post de consilier juridic debutant/studii superioare juridice în cadrul serviciului recalculări şi actualizări pensii la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la
proba scrisă
Punctaj interviu Punctaj final al concursului Menţiunea
admis/respins
 1.  
MARIN N. ANA-MARIA 77,5 88,66 83,08 ADMIS
 1.  
ENE CTIN. ROLAND-DORIAN 77,5 79,00 78,25 RESPINS
 1.  
ŞANDRU CTIN. ALEXANDRU-IULIAN 75 75,66 75,33 RESPINS
 1.  
ŞERBĂNESCU F. OANA-BEATRICE 55 72,33 63,66 RESPINS
 
          Candidatul declarat ,,ADMIS” are ca termen maxim obligatoriu de prezentare la post 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor concursului, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
            În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat ,,ADMIS” la concurs poate solicita în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Cererea se depune la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, la secretarul Comisiei de concurs - col. DOBRE DANIEL, telefon 021.319.58.58 int. 2639.
 
           Prezentul anunţ a fost publicat şi pe pagina de internet a casei de pensii sectoriale la data de 06.09.2016.
 


REZULTATUL PROBEI INTERVIULUI
la concursul organizat pentru încadrarea a 1 (unu) post de consilier juridic debutant/studii superioare juridice în cadrul serviciului recalculări şi actualizări pensii la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale
 
  
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la
proba interviului
Menţiunea
admis/respins
 1.  
MARIN N. ANA-MARIA 88,66 ADMIS
 1.  
ENE CTIN. ROLAND-DORIAN 79,00 ADMIS
 1.  
ŞANDRU CTIN. ALEXANDRU-IULIAN 75,66 ADMIS
 1.  
ŞERBĂNESCU F. OANA-BEATRICE 72,33 ADMIS
 
       Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei interviului pot formula contestaţie până pe data de 05.09.2016, ora 16.00, la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
       Eventualele contestaţii se depun la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor - col. DOBRE DANIEL, telefon 021.319.58.58 int. 2639.

               Prezentul anunţ a fost publicat şi pe pagina de internet a casei de pensii sectoriale la data de 02.09.2016.
REZULTATUL PROBEI SCRISE
la concursul organizat pentru încadrarea a 1 (unu) post de consilier juridic debutant/studii superioare juridice în cadrul serviciului recalculări şi actualizări pensii la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la
proba scrisă
Menţiunea
admis/respins
1. MARIN N. ANA-MARIA 77,5 ADMIS
2. ENE CTIN. ROLAND-DORIAN 77,5 ADMIS
3. ŞANDRU CTIN. ALEXANDRU-IULIAN 75 ADMIS
4. ŞERBĂNESCU F. OANA-BEATRICE 55 ADMIS
 
           Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor susţine proba interviului pentru încadrarea postului pe data de 02.09.2016, ora 10.00, se vor prezenta cu 1 oră înainte de desfăşurarea probei de concurs la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7B (nr.7-9), Sector 6, Bucureşti şi vor anunţa telefonic persoana de contact, pentru a le facilita accesul.
            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până pe data de 31.08.2016, ora 16.00, la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
          Eventualele contestaţii se depun la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor - col. DOBRE DANIEL, telefon 021.319.58.58 int. 2639.
 
            Prezentul anunţ a fost publicat şi pe pagina de internet a casei de pensii sectoriale la data de 30.08.2016.

 


ANUNŢ
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui de debutant pentru personalul contractual încadrat la Serviciul recalculări şi actualizări pensii la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale
   La nivelul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale se organizează concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui de debutant pentru personalul contractual încadrat la Serviciul recalculări şi actualizări pensii - anexă, astfel:
    Data şi ora desfăşurării examenului: 12.09.2016, începând cu ora 13.00.
    Locul desfăşurării examenului: sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale.
    Tematica şi bibliografia stabilită pentru examen:
                   1. Tematica:
          - Sistemul pensiilor militare de stat
          - Protecţia informaţiilor clasificate şi a datelor cu caracter personal
                   2. Bibliografia:
          - Legea nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat,  cu modificările şi completările ulterioare;
          - Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi
           completările ulterioare (Cap. 1, Cap. 2 şi Cap. 7);
         - Hotărîrea Guvernului nr. 1294 din 20 decembrie 2001, privind stabilirea locurilor de  muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru  cadrele militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare (H.G. nr. 136/2008; H.G. nr. 445/2015), cu excepţia anexelor;
         - Ordinul ministrului apărării naţionale nr.  M.123 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii,  specifice personalului militar (cu excepţia anexelor);
          - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25/999/8148/237/259/221/2016 din 12 februarie 2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat;
           - Legea nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti (Cap. 1 Cap. 2);
           - Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Republicată,  Codul muncii (Titlul II, Contractul  individual de muncă);
         - Legea nr. 677 din 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor  date, cu modificările şi completările ulterioare
            
- Legea 182 nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate (Cap. 1 - Cap. 3)
      
- Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România (Cap. 2 şi Cap. 3)
            
- Hotărârea Guvernului nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.
 
Modalitatea de desfăşurare a examenului: examenul de promovare a personalului contractual constă în susţinerea unei probe scrise.
 REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS
pentru încadrarea a unui post temporar vacant de consilier juridic debutant
din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei
dosarului de concurs
Postul pentru care candidează
1. MARIN N. ANA-MARIA ADMIS Consilier juridic debutant
2. ENE CTIN. ROLAND-DORIAN ADMIS Consilier juridic debutant
3. ŞANDRU CTIN. ALEXANDRU-IULIAN ADMIS Consilier juridic debutant
4. ŞERBĂNESCU F. OANA-BEATRICE ADMIS Consilier juridic debutant
 
       Candidaţii care au fost declaraţi „ADMIS” vor susţine concursul pentru încadrarea postului în conformitate cu prevederile „Calendarului de desfăşurare a concursului” din anunţul privind organizarea concursului, care se află afişat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti, publicat prin intermediul portalului posturi.gov.ro şi pe pagina de internet a instituţiei organizatoare cps.mapn.ro, astfel:
 • proba scrisă: 30.08.2016, interval orar 10.00-13.00;
 • proba interviului: 02.09.2016, începând cu ora 10.00.  
Notă: candidaţii declaraţi „ADMIS” în urma selecţiei dosarelor şi a fiecărei probe a concursului, se vor prezenta cu 1 oră înainte de desfăşurarea fiecărei probe la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, Bucureşti, şi vor anunţa telefonic persoana de contact, pentru a le facilita accesul către sala de examinare (telefon 021.319.58.58 int. 2639);
 
Prezentul anunţ a fost publicat pe pagina de internet a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale la data de 24.08.2016 


ANUNŢ
Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale organizează concurs
de ocuparea unui post de personal civil contractual de execuţie temporar vacant (valabil până la data de 31.12.2018), cu locul de muncă în municipiul Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 7 B (nr. 7-9), sector 6
I. Posturile de execuţie temporar vacante pentru care se organizează concursul:
-1 (unu) post de consilier juridic debutant/studii superioare juridice în cadrul serviciului recalculări şi actualizări pensii - anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale.
II. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs:
 • cerere de înscriere la concurs (conform modelului afişat; se obţine de la secretariatul comisiei), adresată directorului Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, unitatea militară organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 • curriculum vitae - model european.
Documentele care nu se depun în original vor fi prezentate în copie legalizată sau în fotocopie însoţite de documentele în original, pentru a fi confruntate în vederea certificării de către secretarul comisiei.
Documentele vor fi îndosariate în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din plastic, cu şină.
Fiecare candidat va întocmi un Opis al dosarului de concurs, în care va specifica titulatura documentului, forma în care se predă (copie legalizată sau fotocopie însoţită de documentele în original) şi numărul de file. Acesta va fi certificat pentru autenticitate prin semnătura fiecărei persoane.
Dosarele de concurs vor fi depuse la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, Bucureşti. Persoană de contact care asigură secretariatul comisiei de concurs, telefon 021.319.58.58 int. 2639.
III. Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post
 • absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare, în specializarea ştiinţe juridice;
 • obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, pentru candidatul declarat ,,Admis”;
 • starea de sănătate - apt medical;
 • păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
 • capacitate de comunicare şi relaţionare;
 • rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză, coroborare şi sinteză;
 • loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională;
 • programul de lucru: zilnic între orele 08.00 - 16.00, cu 2 zile/săptămână de repaus, consecutive, de regulă în zilele de sâmbătă şi duminică/sărbătorile legale. În funcţie de solicitări, acesta poate fi prelungit, cu recuperare, în conformitate cu prevederile legale;
 • riscuri implicate: efort intelectual îndelungat, radiaţii electromagnetice şi cele determinate de lucrul cu tehnica de calcul;
 • încadrarea în condiţii de muncă - normale;
 • disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale conform activităţilor planificate şi a sarcinilor primite.
IV. Condiţiile necesare ocupării postului (art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011)
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
V. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă - la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, Bucureşti, în data de 30.08.2016, în intervalul orar 10.00 - 13.00;
2. Interviul - la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, Bucureşti, în data de 02.09.2016, începând cu ora 10.00.
VI. Bibliografia:
 • Constituţia României, republicată;
 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, completată prin Legea nr. 246/2006;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată - Cartea I, Cartea a V-a şi Cartea a VI-a;
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată – Cartea I şi Cartea a II-a - titlurile I şi II;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul VIII, Capitolul VI;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015;
 • Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1412/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 39/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Instrucţiunile privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 75/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
VII. Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA CONTACT
 1.  
Depunerea dosarelor de concurs 16 - 22.08.2016
Intervalul orar
08.00 - 16.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
 1.  
Selecţia dosarelor de concurs 23.08.2016  
 1.  
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 24.08.2016
ora 16.00
 
 1.  
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 25.08.2016
Intervalul orar
08.00 - 16.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
 1.  
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor 26.08.2016
Intervalul orar
09.00 - 16.00
 
 1.  
Desfăşurarea primei probe din concurs, proba scrisă 30.08.2016
Intervalul orar
10.00 - 13.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
 1.  
Corectarea şi afişarea rezultatelor probei scrise 30.08.2016  
 1.  
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise 31.08.2016
Intervalul orar
08.00 - 16.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
 1.  
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor 01.09.2016
Intervalul orar
08.00 - 16.00
 
 1.  
Susţinerea probei interviului 02.09.2016
începând cu ora 10.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
 1.  
Notarea interviului şi afişarea rezultatului la interviu 02.09.2016  
 1.  
Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului 05.09.2016
Intervalul orar
08.00 - 16.00
Telefon de contact 021.319.58.58
interior 2639
 1.  
Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi afişarea rezultatelor 06.09.2016
Intervalul orar
08.00 - 16.00
 
 1.  
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 07.09.2016  
 
NOTE:
-         Toate activităţile se desfăşoară la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, Bucureşti. Persoană de contact care asigură secretariatul comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor - telefon 021.319.58.58 int. 2639.
-         Candidaţii declaraţi „ADMIS” în urma selecţiei dosarelor şi a fiecărei probe a concursului, se vor prezenta cu 1 oră înainte de desfăşurarea fiecărei probe de concurs la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, Bucureşti, şi vor anunţa telefonic persoana de contact, pentru a le facilita accesul către sala de examinare (telefon 021.319.58.58 int. 2639);
-         Candidatul declarat „Admis” se va prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, pentru a fi stabilite detaliile necesare încadrării postului, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale concursului;
-         Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 
VIII. Model cerere de înscriere la concurs:
 
DIRECTORULUI CASEI DE PENSII SECTORIALE A MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE
Subsemnatul/subsemnata _____________________________________,
                                                     (numele, prenumele tatălui şi prenumele)
născut(ă) la data de___________, în localitatea_______________, judeţul/sectorul_____________, CNP______________domiciliat(ă) în localitatea________________, judeţul/sectorul_____________, strada ______________________, nr.___, bl.___, sc.__, et.___, ap.___, vă adresez rugămintea de a fi de acord cu înscrierea mea la concursul organizat în vederea încadrării postului de ___________________________________________________, organizat la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, Bucureşti.
În prezent am ocupaţia* de ____________________________ __la _____________________________________________, cu sediul în _____________________________________________________.
Menţionez că:
-       am/nu am suferit condamnări, am/nu am plătit amenzi penale;
-       fac/nu fac parte din partide politice sau asociaţii interzise de lege;
-       am/nu am mai fost angajat(ă) pe astfel de posturi, pe o perioadă de _________;
În situaţia în care sunt declarat „Admis”, sunt de acord cu verificarea mea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate/certificatului de securitate, în concordanţă cu fişa postului.
Am depus la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, întocmit conform cerinţelor din anunţ, conţinând un număr de ______ file.
 
Data                                                          Semnătura
* - persoanele fără ocupaţie vor menţiona ultimul loc de muncă şi motivul încetării contractului de muncă
 
 
 
 

ANUNŢ
cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea funcției de consilier juridic grad profesional superior/biroul 2 procese/avize juridice din secția juridică la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj final Menţiunea
admis/respins
1. COJOCEA M. MIHAELA RUXANDRA 165 ADMIS

 prezentul anunţ a fost publicat pe pagina de internet a casei de pensii sectoriale la data de 09.05.2016.
 


ANUNŢ
cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei de consilier juridic grad profesional debutant/biroul 1 procese/avize juridice din secţia juridică la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj final Menţiunea
admis/respins
1. MACIU F. ARMAND 190 ADMIS
2. ALECU G. ANDREEA-MARIA 175 RESPINS
3. MUREŞAN A. ANDREEA 165 RESPINS
4. HOPORTEAN IONUŢ-MARIAN 150 RESPINS
5. MARIN N. ANA-MARIA 140 RESPINS
 
prezentul anunţ a fost publicat pe pagina de internet a casei de pensii sectoriale la data de 09.05.2016.

 
ANUNŢ

al rezultatelor probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei publice vacante de consilier juridic grad profesional superior/biroul 2 procese/avize juridice din secţia juridică la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba interviu Menţiunea
admis/respins
1. COJOCEA M. MIHAELA RUXANDRA 90 ADMIS
 
Candidatul/candidaţii declarat/declaraţi „RESPINS” pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
 
prezentul anunţ a fost publicat pe pagina de internet a casei de pensii sectoriale la data de 05.05.2016.
 

 
ANUNŢ

al rezultatelor probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei publice vacante de consilier juridic grad profesional debutant/biroul 1 procese/avize juridice din secţia juridică la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba interviu Menţiunea
admis/respins
1. HOPORTEAN M. IONUŢ-MARIAN 85 ADMIS
2. MACIU F. ARMAND 95 ADMIS
3. MARIN N. ANA-MARIA 85 ADMIS
4. ALECU G. ANDREEA-MARIA 95 ADMIS
5. MUREŞAN A. ANDREEA 90 ADMIS
 
 
Candidatul/candidaţii declarat/declaraţi „RESPINS” pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
 
prezentul anunţ a fost publicat pe pagina de internet a casei de pensii sectoriale la data de 05.05.2016.
 

ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea funcţiilor publice vacante de consilier grad profesional debutant în biroul 1 procese/avize juridice din secţia juridică şi consilier grad profesional superior în biroul 2 procese/avize juridice din secţia juridică din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
probei
scrise
Punctajul acordat
Consilier grad profesional debutant în biroul 1 procese/avize juridice din secţia juridică
1. CARP C. MARIANA RESPINS 45
2. HOPORTEAN M. IONUŢ- MARIAN ADMIS 65
3. DRAGULSCHI D. DANIELA - ELENA RESPINS 40
4. MACIU F. ARMAND ADMIS 95
5. MARIN N. ANA-MARIA ADMIS 55
6. IANCU A. ADRIAN RESPINS 25
7. ALECU G. ANDREEA-MARIA ADMIS 80
8. MUREŞAN A. ANDREEA ADMIS 75
Consilier grad profesional superior în biroul 2 procese/avize juridice din secţia juridică
1. COJOCEA M. MIHAELA RUXANDRA ADMIS 75
 
Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor susţine interviul : 05.05.2016/orele 10.00 pentru încadrarea postului în conformitate cu Detaliile organizatorice privind desfăşurarea concursului, anexa la „Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale”. Candidaţii se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puţin 15 minute înainte de începerea probei ).
 
ANUNŢ

al rezultatelor probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei publice vacante de şef birou-Titluri executorii, Contabilitate, Plăţi pensii legi speciale, Stabiliri pensii legi speciale, Export pensii, din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia Punctaj obţinut la proba interviu Menţiunea
admis/respins
1. NĂSTASE IONICA Şef birou titluri executorii 89 ADMIS
2. FIŞCUCI GILERA PAULA Şef birou contabilitate 87 ADMIS
3. VOICU RODICA Şef birou plăţi pensii speciale 85 ADMIS
4. STOICAN CAMELIA Şef birou stabiliri pensii speciale 91 ADMIS
5. MARTIN LENUŢA Şef birou export pensii 86 ADMIS
 
Candidatul/candidaţii declarat/declaraţi „RESPINS” pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei de interviu, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 27.04.2016 ŞI A FOST PREDAT PE BAZĂ DE SEMNĂTURĂ SUBOFIŢERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.
  ANUNŢ

al rezultatelor probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei publice vacante de şef birou-Titluri executorii, Contabilitate, Plăţi pensii legi speciale, Stabiliri pensii legi speciale, Export pensii, din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia Punctaj obţinut la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
1. NĂSTASE IONICA Şef birou titluri executorii 87,55 ADMIS
2. FIŞCUCI GILERA PAULA Şef birou contabilitate 95,3 ADMIS
3. VOICU RODICA Şef birou plăţi pensii speciale 88,5 ADMIS
4. STOICAN CAMELIA Şef birou stabiliri pensii speciale 91,95 ADMIS
5. MARTIN LENUŢA Şef birou export pensii 87,85 ADMIS
 
Candidatul/candidaţii declarat/declaraţi „ADMIS” va/vor susţine proba interviului în conformitate cu Detaliile organizatorice privind desfăşurarea concursului, anexa la „Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale”, care se află afişat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti în data de 29.04.2016/orele 10,00 . Candidatul/candidaţii se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puţin 15 minute înainte de începerea probei.
Candidatul/candidaţii declarat/declaraţi „RESPINS” pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei scrise, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 27.04.2016,  ŞI A FOST PREDAT PE BAZĂ DE SEMNĂTURĂ SUBOFIŢERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.  

ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea funcţiilor publice vacante de consilier grad profesional debutant în biroul 1 procese/avize juridice din secţia juridică şi consilier grad profesional superior în biroul 2 procese/avize juridice din secţia juridică din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
selecţiei dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
Consilier grad profesional debutant în biroul 1 procese/avize juridice din secţia juridică
1. CARP C. MARIANA ADMIS -
2. HOPORTEAN M. IONUŢ- MARIAN ADMIS -
3. DRAGULSCHI D. DANIELA - ELENA ADMIS -
4. MACIU F. ARMAND ADMIS -
5. MARIN N. ANA-MARIA ADMIS -
6. IANCU A. ADRIAN ADMIS -
7. ALECU G. ANDREEA-MARIA ADMIS -
8. MUREŞAN A. ANDREEA ADMIS -
Consilier grad profesional superior în biroul 2 procese/avize juridice din secţia juridică
9. COJOCEA M. MIHAELA RUXANDRA ADMIS -
 
    Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor susţine concursul pentru încadrarea postului în conformitate cu Detaliile organizatorice privind desfăşurarea concursului, anexa la „Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale”, care se află afişat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti (proba scrisă: 29.04.2016/orele 10.00, susţinerea interviului: 05.05.2016/orele 10.00. Candidaţii se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puţin 15 minute înainte de începerea fiecărei probe).
(publicat la 21.04.2016)

 
ANUNŢ
privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
 
 
          Posturile publice vacante pentru care se organizează concursul sunt:
          - consilier grad profesional superior în biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice din secţia informatică;
          - consilier juridic grad profesional debutant în biroul 1 procese/avize juridice din secţia juridică;
          - consilier juridic grad profesional superior în biroul 2 procese/avize juridice din secţia juridică.
 
          Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt cele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
 
          Dosarele de înscriere se depun la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6, „în termen de 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial” (art. 49 alin. 1 din H.G. 611/2008).
 
          Persoane de contact: col. Dobre Daniel, tel. 021.319.58.58, int. 2639
                                            mr. Pandrea Daniel, tel. 021.319.58.58, int. 2639
 
          Documentele vor fi îndosariate într-un dosar din plastic cu şină.
          Fiecare candidat va întocmi un Opis al dosarului de concurs, în care va specifica titulatura documentului, forma în care se predă (copie legalizată sau fotocopie însoţită de documentele în original) şi numărul de file. Acesta va fi certificat pentru autenticitate prin semnătura fiecărei persoane.
 
          I. Etapele/probele stabilite pentru desfăşurarea concursului sunt următoarele:
          1. Publicitatea concursului - până pe data de 30.03.2016;
          2. Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs - 18.04.2016/orele 16.00;
          3. Selecţia dosarelor de înscriere - 19.04-25.04.2016;
          4. Proba scrisă - pe data de 29.04.2016, începând cu ora 10.00;
          5. Interviu - pe data 05.05.2016, începând cu ora 10.00;
          6. Afişarea rezultatelor finale ale concursului - 10.05.2016.
          Locul de depunere a dosarelor de candidat, desfăşurarea probelor de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea şi soluţionarea contestaţiilor se desfăşoară la sediul Casei de pensii sectoriale situat în Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 7 B (nr. 7-9), sector 6.
 
          II.A. Condiţiile generale de participare a candidaţilor la concursul de recrutare organizat pentru încadrarea funcţiilor publice vacante de execuţie de
          - consilier grad profesional superior în biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice;
          - consilier juridic grad profesional debutant în biroul 1 procese/avize juridice;
          - consilier juridic grad profesional superior în biroul 2 procese/avize juridice din secţia juridică
          sunt următoarele:
          a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
          b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
          c) au vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
          d) au capacitate deplină de exerciţiu;
          e) au o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
          f) nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
          g) nu au fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
          h) nu au desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
 
          II.B. Condiţii specifice de participare la concurs a candidaţilor:
          1. Pentru funcţia publică vacantă de consilier grad profesional superior în biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice:
          - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul informatică;
          - au o vechime de minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
          - au experienţă şi abilităţi în analiza, proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor informatice în domeniul bazelor de date;
          - persoana declarată „admis” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului.
          2. Pentru funcţia publică vacantă de consilier juridic grad profesional debutant în biroul 1 procese/avize juridice:
          - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul juridic;
          - persoana declarată „admis” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului.
          3. Pentru funcţia publică vacantă de consilier juridic grad profesional superior în biroul 2 procese/avize juridice:
          - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul juridic;
          - au o vechime de minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
          - persoana declarată „admis” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului.
         
III. Bibliografia stabilită pentru concursul de recrutare:
                   1. Pentru funcţia publică vacantă de consilier grad profesional superior în biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice:
          1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
          3. Noţiuni despre baze de date relaţionale (MS SQL, ACCES, FOXPRO):
          Introducere în limbajul SQL. Scrierea comenzilor SQL. Manipularea datelor.
•        Interogări simple (instructiunea SELECT)
•        Sortarea rezultatelor (clauza ORDER BY)
•        Modificarea functiilor SQL de grup definite în standardul ISO (funcţiile de grup: COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX
•        Gruparea rezultatelor (după GROUP BY)
•        Subinterogări
•        Interogări din tabele multiple
•        Operaţii cu mulţimi: reuniunea, intersecţia şi diferenţa (operatorii UNION, INTERSECT şi EXCEPT)
•        Actualizarea bazei de date (instrucţiunile INSERT, UPDATE şi DELETE)
Definirea datelor (limbajul de definire al datelor: DDL)
•        Identificatorii SQL
•        Tipurile de date din standardul ISO al limbajului SQL
•        Crearea unei baze de date (instructiunea CREATE SCHEMA)
•        Crearea unui tabel (instructiunea CREATE TABLE)
•        Eliminarea unui tabel (instructiunea DROP TABLE)
•        Crearea unui index (instructiunea CREATE INDEX)
•        Eliminarea unui index (instructiunea DROP INDEX)
          Arhitectura, instalare şi configurare MICROSOFT SQL SERVER
•        Crearea şi managementul bazelor de date, creare de tabele, indecsi, vizualizari, integritatea datelor, configurare acces şi permisiuni, backup şi restaurare, monitorizare şi optimizare.
•        Proceduri de export/import date intre baze FOXPRO, MS-SQL, Oracle, Mysql.
•        Proiectarea aplicaţiilor bazate pe SQL Server. funcţii definite de utilizator, proceduri stocate, triggere, interogări distribuite, tranzacţii distribuite, vizualizări partiţionate, optimizare şi analiză interogări, management tranzacţii.
•        Proiectarea aplicaţiilor de tip Web  (generare de pagini dinamice pe baza interogării bazelor de date MS-SQL, Mysql).
•        Generare statistici de acces.
          4. Noţiuni ASP.NET 4.5 in VB;
          - programarea web şi conectarea la bazele de date relaţionale.
 
          2. Pentru funcţia publică vacantă de consilier juridic grad profesional debutant în biroul 1 procese/avize juridice:
 • Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Constituţia României, republicată;
 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, completată prin Legea nr. 246/2006;
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată – Cartea I şi Cartea a II-a - titlurile I şi II;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015;
 • Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1412/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 39/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Instrucţiunile privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 75/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
 
          3. Pentru funcţia publică vacantă de consilier juridic grad profesional superior în biroul 2 procese/avize juridice:
 • Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Constituţia României, republicată;
 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, completată prin Legea nr. 246/2006;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată - Cartea I, Cartea a V-a şi Cartea a VI-a;
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată – Cartea I şi Cartea a II-a - titlurile I şi II;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1412/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 39/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Instrucţiunile privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 75/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Top