CASA DE PENSII SECTORIALĂ Ministerul Apărării Naționale

Tel Verde: 0800.808.880
REZULTATELE FINALE                
 pentru concursul de promovare în clasă, gradul profesional asistent superior celui deţinut
din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din data de 19.10.2020     
    
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 Apostu Carmen 88
  puncte
 89
 puncte
177 puncte ADMIS
2 Gheorghiță Carmen-Anicuța 88
  puncte
 88
 puncte
176 puncte ADMIS
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 19.10.2020, ORA 16:00
 
-Secretar: F.P.   Grigorică Daniela

REZULTATUL
Probei de interviu a concursului organizat pentru promovare în clasă, grad profesional asistent
din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale           
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba interviu Menţiunea
admis/respins
1. APOSTU CARMEN 89 ADMIS
2. GHEORGHIȚĂ CARMEN-ANICUȚA 88 ADMIS
 
Candidatul/candidaţii declarat/declaraţi „RESPINS” pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei de interviu, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 19.10.2020, ORA  14:30.
 
-Secretar: F.P.   Grigorică Daniela

REZULTATUL 
cu rezultatele probei scrise de concurs pentru promovare în clasă, gradul profesional asistent, superior celui deţinut anterior
din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din data de 19.10.2020

 
 
Nr. crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj Rezultatul probei
1. APOSTU CARMEN 88 ADMIS
2. GHEORGHIȚĂ CARMEN-ANICUȚA 88 ADMIS
 
Candidaţii nemulţumiţi de punctajul obţinut pot depune contestaţie în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor.
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviului în data de 19.10.2020 ora 12.00.
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI  19.10.2020, ORA 14:30 .
 
-Secretar: F.P.   GRIGORICĂ DANIELA

ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru promovare în grad profesional din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale

 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
selecţiei dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. APOSTU CARMEN ADMIS -
2. GHEORGHIȚĂ CARMEN-ANICUȚA ADMIS -
 
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
F.P.
 
        Grigorica Daniela
 
Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor susţine concursul de promovarea posturilor în conformitate cu Detaliile organizatorice privind desfăşurarea concursului, anexa la „Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale”, care se află afişat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti (proba scrisă: 19.10.2020/orele 10.00. Candidaţii se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puţin 15 minute înainte de începerea fiecărei probe).
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI  06.10.2020, ORA  14.00.

- A N U N Ţ
                        În perioada 19.10-22.10.2020, la sediul Casei de pensii sectoriale din str. Dr. Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti se desfăşoară examenul de promovare în clasă dintr-o funcție publică prevăzută cu studii medii, într-o funcția publică prevăzută cu studii superioare.

 
                        Criterii de participare la concurs:
                        În conformitate cu art. 481 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
                        a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
                        b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.
 
                        Modul de desfăşurare al concursului:
                        Concursul se va desfăşura conform metodologiei prevăzută de H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi constă în susţinerea a două probe, după cum urmează:
 • proba scrisă, în data de 19.10.2020, începând ora 10.00;
 • interviul, în data 21.10.2020, începând cu ora 10.00.
 
                        Termenul de înscriere la concurs:
                        Dosarele de concurs se depun la sediul Casei de pensii sectoriale până pe data de 05.10.2020, ora 15.30 şi vor conţine, potrivit art. 145 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în mod obligatoriu:
                        a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
                        b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
                        c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legii.
  
BIBLIOGRAFIE:
            Cu caracter general:
 • Legea nr. 346/2006, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Constituţia României, republicată.
            Specifică domeniului executărilor silite - rețineri din pensii și management în domeniul pensiilor, legislație și control intern managerial:
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare (Cartea a V-a Despre executarea silită);
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (art.226-281);
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 341/2004 Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Decret - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat.
Persoană de contact:  Cpt. cdor. Carmen MĂCSINESCU (tel. 021.319.58.58, int. 2639)

REZULTATELE FINALE              
 pentru concursul de promovare în gradul profesional superior celui deţinut
din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din data de 19.08.2020     
    
Pentru funcţia de consilier grad profesional asistent în Compartimentul decese :         
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 Stoica Ina-Mădălina 84 puncte 95 puncte 179 puncte ADMIS
2 Tudor Dorel 84 puncte 95 puncte 179 puncte ADMIS
 
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
F.P.
 
        Grigorica Daniela

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 24.08.2020, ORA  16:00 ŞI A FOST PREDAT PE BAZĂ DE SEMNĂTURĂ SUBOFIŢERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.


REZULTATUL
 Probei de interviu a concursului organizat pentru promovare în grad profesional principal
din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale           

 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba interviu Menţiunea
admis/respins
1. STOICA INA-MĂDĂLINA 95 ADMIS
2. TUDOR DOREL 95 ADMIS
 
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
F.P.
 
        Grigorica Daniela

Candidatul/candidaţii declarat/declaraţi „RESPINS” pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei de interviu, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 24.08.2020, ORA  14:30 .
ANUNȚ
 cu rezultatele probei scrise de concurs pentru promovare în gradul profesional superior celui deţinut anterior din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din data de 19.08.2020

 
 
Nr. crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj Rezultatul probei
1. STOICA INA-MĂDĂLINA 84 ADMIS
2. TUDOR DOREL 84 ADMIS

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
F.P.
 
        Grigorica Daniela
 
 
Candidaţii nemulţumiţi de punctajul obţinut pot depune contestaţie în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor.
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviului în data de 24.08.2020 ora 12.00.

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI  24.08.2020, ORA 14:30 .
 
 
ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru promovare în grad profesional din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
selecţiei dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. TUDOR DOREL ADMIS -
2. STOICA- INA MADALINA ADMIS -
 
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
F.P.
 
        Grigorica Daniela
 
 
Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor susţine concursul de promovarea posturilor în conformitate cu Detaliile organizatorice privind desfăşurarea concursului, anexa la „Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale”, care se află afişat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti (proba scrisă: 19.08.2020/orele 10.00. Candidaţii se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puţin 15 minute înainte de începerea fiecărei probe).
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI  12.08.2020, ORA  14.00.

 
- A N U N Ţ -
 
                        În perioada 19.08-26.08.2020, la sediul Casei de pensii sectoriale din str. Dr. Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti se desfăşoară examenul de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici.
 
                        Criterii de participare la concurs:
                        În conformitate cu art. 478 alin. (2) și art. 479 (1) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la examenul de promovare în grad, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
                        a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
                        b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
                        c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.
 
                        Modul de desfăşurare al concursului:
                        Concursul se va desfăşura conform metodologiei prevăzută de H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi constă în susţinerea a două probe, după cum urmează:
-proba scrisă, în data de 19.08.2020, începând ora 10.00;
-interviul, în data 26.08.2020, începând cu ora 14.00.
 
                        Termenul de înscriere la concurs:
                        Dosarele de concurs se depun la sediul Casei de pensii sectoriale până pe data de 10.08.2020, ora 15.30 şi va conţine în mod obligatoriu:
-fotocopiecopie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de structura cu atribuţii în domeniul resurselor umane, care să ateste vechimea în gradul profesional din care promovează (deţinut);
-fotocopii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
-formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
BIBLIOGRAFIE:
            Cu caracter general:
 • Legea nr. 346/2006, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Constituţia României, republicată.
            Specifică domeniului executărilor silite - rețineri din pensii și management în domeniul pensiilor, legislație și control intern managerial:
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare (Cartea a V-a Despre executarea silită);
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (art.226-281);
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 341/2004 Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Decret - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificări şi completări ulterioare;
 • O.u.G. nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 88/2016 și M. 115/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 100/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial al Ministerului Apărării Naționale
  Persoană de contact:  Cpt. cdor. Carmen MĂCSINESCU (tel. 021.319.58.58, int. 2639)

REZULTATUL
 
Probei de interviu a concursului organizat pentru promovare în grad profesional principal din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale           
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba interviu Menţiunea
admis/respins
1. Răduț Marius 85 ADMIS
 
Candidatul/candidaţii declarat/declaraţi „RESPINS” pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei de interviu, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 04.05.2020, ORA  14.30 .

 
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
F.P.
RADU PARASCHIVA
 
 

ANUNȚ

cu rezultatele probei scrise de concurs pentru promovare în gradul profesional superior celui deţinut anterior din cadrul Casei de pensii sectoriale a
Ministerului Apărării Naţionale din data de 04.05.2020

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj Rezultatul probei
1 RĂDUȚ MARIUS 92 ADMIS
 

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
F.P.
RADU PARASCHIVA
 

 

CANDIDAŢII NEMULŢUMIŢI DE PUNCTAJUL OBŢINUT POT DEPUNE CONTESTAŢIE ÎN TERMEN DE 24 ORE DE LA AFIŞAREA REZULTATELOR.
CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI VOR SUSŢINE PROBA INTERVIULUI ÎN DATA DE 04.05.2020, ORA 12.00.
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR. 7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 04.05.2020, ORA 14.30.
CANDIDAŢII NEMULŢUMIŢI DE PUNCTAJUL OBŢINUT POT DEPUNE CONTESTAŢIE ÎN TERMEN DE 24 ORE DE LA AFIŞAREA REZULTATELOR.
CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI VOR SUSŢINE PROBA INTERVIULUI ÎN DATA DE 04.05.2020, ORA 12.00.

ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru promovare în grad profesional din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale

  

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
selecţiei dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. RADUT MARIUS ADMIS -
 
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
F.P.
 
RADU PARASCHIVA

 

Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor susţine concursul de promovarea posturilor în conformitate cu Detaliile organizatorice privind desfăşurarea concursului, anexa la „Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale”, care se află afişat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti (proba scrisă: 04.05.2020/orele 10.00. Candidaţii se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puţin 15 minute înainte de începerea fiecărei probe).

 

- A N U N Ţ -

         În perioada 04.05-07.05.2020, la sediul Casei de pensii sectoriale din str. Dr. Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti se desfăşoară examenul de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici din cadrul structurii.
           Criterii de participare la concurs:
           În conformitate cu art. 478 alin. (2) și art. 479 (1) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la examenul de promovare în grad, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
              a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
              b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
              c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.
           Modul de desfăşurare al concursului:
           Concursul se va desfăşura conform metodologiei prevăzută de H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi constă în susţinerea a două probe, după cum urmează:

 • proba scrisă, în data de 04.05.2020, începând ora 10.00;
 • interviul, în data 07.05.2020, începând cu ora 14.00.
           Termenul de înscriere la concurs:
            Dosarul de concurs se depune la sediul Casei de pensii sectoriale până pe data de 23.04.2020, ora 16.00 şi va conţine în mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de structura cu atribuţii în domeniul resurselor umane, care să ateste vechimea în gradul profesional din care promovează (deţinut);
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 
           BIBLIOGRAFIE:
           Cu caracter general:
 • Legea nr. 346/2006, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naționale;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
 • Constituţia României, republicată;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
          Specifică domeniului stabiliri şi plăţi pensii:
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 341/2004 Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Decret - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificări şi completări ulterioare;
 • O.u.G. nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2016 și M.115/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările și completările ulterioare.
 

  Persoană de contact:  Cpt. cdor. Carmen MĂCSINESCU (tel. 021.319.58.58, int. 2639)
ANUNŢ
de sistarea a ocupării tuturor funcţiilor publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale prin transfer la cerere

                  Urmare a deciziei privind punerea în aplicare a „Concepției restructurării/reorganizării structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale, a celorlalte structuri subordonate nemijlocit ministrului și a structurilor subordonate acestora”, vă informăm că se sistează ocuparea  prin transfer la cerere a tuturor funcţiilor publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale pentru care a fost publicat pe site-ul Casei de pensii sectoriale anunțul din data de 20.01.2020 ora 16.00.

Persoane de contact:  Cpt. cdor. Carmen MĂCSINESCU (tel. 021.319.58.58, int. 2639)
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST POSTAT PE SITE-UL CASEI DE PENSII SECTORIALE A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE ŞI AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 13.02.2020 ORA 11.00.

 

ANUNŢ

pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale prin transfer la cerere


                  Funcțiile publice vacante din cadrul Casei de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale care pot fi încadrate prin transfer la cerere:
                   1. Consilier juridic grad profesional superior/Biroul 2 procese/avize juridice - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic;
                   2. Consilier grad profesional superior/Biroul plăți pensii legi speciale  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
                   3. Consilier grad profesional principal/Secția 2 stabiliri pensii - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
                   4. Consilier grad profesional asistent/Biroul stabiliri pensii legi speciale - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
                   5. Referent grad profesional superior/Secția 2 plăți pensii - au studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
                   6. Referent grad profesional superior/Biroul financiar - au studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
 
                   Cererea de transfer însoțită de un Curriculm Vitae se vor depune la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6, „în termen de 20 de zile”. Termen limită 10.02.2020.
                   Data prevăzută pentru încadrarea funcțiilor publice de execuție vacante este 24.02.2020.
                   În situația în care sunt depuse mai multe cereri de transfer pentru aceeași funcție publică de execuție vacantă, se va organiza un interviu cu funcționarii publici solicitanți, care va avea loc la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6, în data de 18.02.2020, începând cu orele 09.00.
  
         Persoane de contact: lt. cdor. Chirilov Florin, tel. 021.319.58.58, int. 2639
                                            cpt. Vasiloni Valentina, tel. 021.319.58.58, int. 2639

  
PREZENTUL ANUNŢ A FOST POSTAT PE SITE-UL CASEI DE PENSII SECTORIALE A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE ŞI AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 20.01.2020 ORA 16.00.


A N U N Ţ
 privind organizarea concursului pentru ocuparea, în anul 2019, a funcţiei militare de execuţie vacantă din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 124/2017, cu modificările şi completările ulterioare

 

            „Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), sector 6, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei militare de execuţie vacantă de ofiţer de stat major în Biroul management în domeniul pensiilor, legislaţie şi control intern managerial, grad funcție locotenent-colonel, specifică domeniului resurselor umane.
 
            SURSA DE PROVENIENŢĂ A CANDIDAŢILOR (art. 5 alin. 1 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, cu modificările şi completările ulterioare):
            a) ofiţeri în rezervă şi ofiţeri rezervişti voluntari, cu excepţia celor care nu au absolvit o instituţie de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă/echivalentă;
            b) maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, în rezervă sau rezervişti voluntari;
            c) persoane care deţin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională;
            d) persoane care nu deţin grad militar.
 
            GRADUL CARE SE ACORDĂ LA CHEMAREA/RECHEMAREA ÎN ACTIVITATE: 
            - căpitan sau maior.
 
            Nivelul minim, domeniul şi specializarea studiilor necesare încadrării funcţiei militare de execuţie vacante pentru care se organizează concurs de încadrare:
            - studii universitare de licenţă într-unul din domeniile: economic, drept, administrativ, sociologie, psihologie sau militar şi studii universitare de master absolvite cu diplomă într-unul din domeniile drept, sociologie, psihologie sau management - specializare program în domeniul resurselor umane;
            - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente într-unul din domeniile drept, sociologie, psihologie sau management - specializare program în domeniul resurselor umane.
 
            VECHIMEA ÎN SPECIALITATEA STUDIILOR ABSOLVITE:
            - peste 20 de ani de vechime în specialitatea studiilor absolvite pentru chemarea/rechemarea în activitate cu gradul de căpitan.
  
            CONDIŢII GENERALE (art. 6 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, cu modificările şi completările ulterioare):
            a) au cetăţenie română;
            b) au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
            c) nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
            d) nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
            e) nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
            f) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
            g) nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
            h) nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar, dacă se află în una dintre aceste situaţii, se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
            i) îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
            j) îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a testului eliminatoriu de evaluare a nivelului de pregătire fizică şi a testului scris de evaluare a cunoştinţelor de specialitate, denumit în continuare test scris;
            j^1) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
            k) candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
            l) au vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului şi numirii în funcţia pentru care au candidat (data acordării gradului și numirii în funcție va fi cea prevăzută de art. 24 alin. 4 din Ordin);
            m) au absolvit, în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ acreditate, studii de nivelul şi în specializările corespunzătoare armei/serviciului şi specialităţii militare prevăzute pentru funcţia vacantă pentru încadrarea căreia se organizează concursul;
            n) îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia specifică domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, după caz;
            o) îndeplinesc alte condiţii prevăzute în fişele posturilor vacante, necesare desfăşurării activităţii, după caz;
            p) deţin grad militar de cel mult maior;
            q) se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade inferioare;
            q^1) respectă principiul potrivit căruia ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate, proveniţi în condiţiile art. 36 alin. 1 lit. e), g) şi k), respectiv ale art. 38 alin. 1 lit. h) şi art. 40 alin. 1 lit. b) şi g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, pot încadra funcţii prevăzute în statele de organizare cu gradul de cel mult locotenent-colonel/similar, respectiv maistru militar clasa I/plutonier adjutant, cu excepţia situaţiilor în care, prin Ghidul carierei militare, se prevede altfel;
            q^2) deţin vechimea în specialitatea studiilor corespunzătoare ocupării postului vacant astfel încât să li se poată acorda gradul militar cu respectarea prevederilor art. 48 alin. 3 şi, respectiv, ale art. 75 alin. 2 şi 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
            r) sunt declaraţi "apt" în urma examinării medicale;
            s) sunt declaraţi "admis" în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică.
            * Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. c) - k) şi j^1) se declară în scris, pe propria răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la concurs.
 
            DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURS (depunerea dosarelor de candidat): 22.11.2019/15.00.
 
            Locul de depunere a dosarelor de candidat, afişarea rezultatelor, depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, situat în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), sector 6.
 
            TESTELE ELIMINATORII:
            1. Examinare medicală: 09.12-12.12.2019;
            2. Evaluare psihologică: 13.01-17.01.2020;
            3. Evaluarea nivelului de pregătire fizică: 13.01-17.01.2020.
            Testele eliminatorii de aptitudini se desfăşoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare test participă doar candidaţii care au fost declaraţi "apt"/"admis" la proba anterioară.

DATA, ORA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A TESTULUI SCRIS30.01.2020, începând cu orele 09.00 la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), sector 6.
 
DATE REFERITOARE LA CONŢINUTUL ŞI DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS (conform art. 10 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017):
1. Cerere de înscriere la concurs, pusă la dispoziţie de către Casa de pensii sectorială;
2. Declaraţie pe propria răspundere, pusă la dispoziţie de către Casa de pensii sectorială;
3. Formular de bază - date personale - document tipizat, pus la dispoziţie de către Casa de pensii sectorială, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Certificatul de cazier judiciar, în original;
5. Copia certificatului de naştere;
6. Copia cărţii de identitate;
7. Copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestor;
8. Livretul militar sau adeverinţa eliberată de centrul militar zonal/judeţean/de sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare ori legitimația militară (adeverința este necesară și în cazul în care candidatul nu are calitatea de militar în rezervă);
9. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în specialitatea studiilor, în original şi în fotocopie;
10. Documente emise de medicul de familie prin care fac dovada aptitudinii medicale pentru participarea la selecţie.
Copiile documentelor prevăzute la nr. crt. 5-7 și nr. crt. 9 se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, pe baza documentelor originale prezentate de candidaţi.
   Documentele vor fi îndosariate într-un dosar din plastic cu şină. Fiecare candidat va întocmi un Opis al dosarului de concurs, în care va specifica titulatura documentului, forma în care se predă (copie legalizată sau fotocopie însoţită de documentele în original) şi numărul de file. Acesta va fi certificat pentru autenticitate prin semnătura fiecărei persoane.

BIBLIOGRAFIA STABILITĂ PENTRU TESTUL SCRIS
 - Constituţia României, republicată;
- Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată;
- Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, cap. I-IV şi anexa nr.6;

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ghidul carierei militare, aprobat prin H.G. nr. 106/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 30/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 229 din 05.04.2012.

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:
- data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs: 22.11.2019 ora 15.00;
- perioada examinării medicale: 09.12-12.12.2019. Examinarea medicală se va desfăşura la unitatea sanitară militară stabilită potrivit arondării Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale - în cadrul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament „Academician Ştefan Milcu” (fişele de examinare medicală se asigură candidaţilor prin grija Casei de pensii sectoriale);
- evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică: 13.01-17.01.2020. Cele două evaluări se vor desfăşura în cadrul Centrului Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza;
- afişarea rezultatelor finale ale testelor eliminatorii de aptitudini: 23.01.2020 sau în termen de 1 zi lucrătoare de la primirea acestora de la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza;
- data susţinerii testului scris: 30.01.2020, ora 09.00. 
- afişarea rezultatelor la testul scris: 31.01.2020;
- termenele în care se depun contestaţiile: cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor testului scris. Contestaţiile se depun la sediul Casei de pensii sectoriale.
- termenele de afişare a rezultatelor contestaţiilor depuse de candidaţi: în maximum 1 zi lucrătoare de expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
- afişarea rezultatelor finale: maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru ultima probă de concurs. 
Rezultatele selecţiei dosarelor, rezultatele obţinute la testele eliminatorii şi testul scris, precum şi rezultatele eventualelor contestaţii cele finale ale concursului se vor afişa în termenele menţionate mai sus, la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale şi pe pagina de INTERNET a structurii: cps.mapn.ro.

Datele de contact ale secretariatului comisiei: tel. 021.319.58.58, int. 2639”.


REZULTATELE FINALE                 

 pentru concursul de promovare în gradul profesional principal celui deținut din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale din data de 26.06.2019     
    

Pentru funcția de consilier grad profesional asistent în Serviciul Plăți Pensii și Serviciul Financiar-Contabil  :         

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 Irimia Gina 96  puncte 100  puncte 196 puncte ADMIS
2 Radu Paraschiva 96 puncte 90 puncte   186 puncte ADMIS
3 Grigorică Daniela 92 puncte 90 puncte 182 puncte ADMIS
 
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂZI 26.06.2019, ORA  13,00 ȘI A FOST PREDAT PE BAZĂ‚ DE SEMNĂ‚TURĂ‚ SUBOFIȚERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.
-Secretar: F.P.   LABIȘ NICOLETA


REZULTATUL
cu rezultatele probei scrise de concurs pentru promovare în gradul profesional principal celui deținut anterior din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale din data de 26.06.2019

 

 
Nr. crt.
Numele și prenumele candidatului Punctaj Rezultatul probei
1. IRIMIA GINA 96 ADMIS
2. RADU PARASCHIVA 96 ADMIS
3. GRIGORICĂ‚ DANIELA 92 ADMIS
 
Candidații nemulțumiți de punctajul obținut pot depune contestație în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor.
Candidații declarați admiși vor susține proba interviului în data de 26.06.2019 ora 12,00.
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI  26.06.2019, ORA 11,00 .
 
-Secretar: F.P.   LABIȘ NICOLETA


ANUNȚ
cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru promovare în grad profesional din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale
  

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul
selecției dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. GRIGORICĂ‚ DANIELA ADMIS -
2. RADU PARASCHIVA ADMIS -
3. IRIMIA GINA ADMIS -
 
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
F.P.
LABIȘ NICOLETA

  

  Candidații declarați „ADMIS” vor susține concursul de promovarea posturilor în conformitate cu Detaliile organizatorice privind desfășurarea concursului, anexa la „Anunțul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale”, care se află afișat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, București (proba scrisă: 26.06.2019/orele 10.00. Candidații se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puțin 15 minute înainte de începerea fiecărei probe).


PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI  21.06.2018, ORA  10.00.


ANUNȚ

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂ‚ȘURAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE A PERSONALULUI CIVIL CONTRACTUAL ÎNCADRAT LA SERVICIUL RECALCULĂ‚RI ȘI ACTUALIZĂ‚RI PENSII DIN CASA DE PENSII SECTORIALĂ‚ A MINISTERULUI APĂ‚RĂ‚RII NAȚIONALE

 

        La nivelul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale se desfășoară examenul de promovare în grad profesional imediat superioare a personalul civil contractual din cadrul Serviciului recalculări și actualizări pensii.

Data și ora desfășurării examenului de promovare: 13.06.2019, ora 09.00

Locul desfășurării examenului de promovare: sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale.

Modalitatea de desfășurare a examenului de promovare: constă în susținerea unei probe scrise.

Cererile de participare la examenul de promovare se depun de către candidați la secretarul comisiei de examinare, în perioada 03.06-07.06.2019.

 

I. Tematica și bibliografia stabilită pentru examenul de promovare pentru funcțiile de referent de specialitate gr. II și gr. I:

1. Tematica:

Sistemul pensiilor militare de stat.

2. Bibliografia:

 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 341/2004 Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificări și completări ulterioare;

 • Legea nr. 8/2006, republicată, privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;

 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificări și completări ulterioare.

 

II. Tematica și bibliografia stabilită pentru examenul de promovare pentru funcția de consilier juridic gr. IA:

1. Tematica:

Control intern managerial

Legislația muncii

Sistemul pensiilor militare de stat.

2. Bibliografia:

 • Constituția României, republicată;

 • Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 84/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern/managerial în Ministerul Apărării Naționale;

 • Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare.
   

Prezentul anunț a fost publicat și pe pagina de internet a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale pe data de 31.05.2019.
- A N U N Ț -
            În perioada 26.06 - 28.06.2019, la sediul Casei de pensii sectoriale din str. Dr. Taberei nr.7-9, sector 6, București se desfășoară concursul de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul structurii.
                Criterii de participare la concurs:
               În conformitate cu art.65 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru a participa la concursul de promovare în grad, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
                      a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
                      b) să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
                      c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.
                 Modul de desfășurare al concursului:
            Concursul se va desfășura conform metodologiei prevăzută de H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și constă în susținerea a două probe, după cum urmează:
 • proba scrisă, în data de 26.06.2019, începând ora 12.00;
 • interviul, în data de 28.06.2019, începând cu ora 12.00.
                 Termenul de înscriere la concurs:
                 Dosarul de concurs se depune la sediul Casei de pensii sectoriale până pe data de 18.06.2019, ora 16.00 și va conține în mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de structura cu atribuții în domeniul resurselor umane, care să ateste vechimea în gradul profesional din care promovează (deținut);
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
                  BIBLIOGRAFIE:
            Cu caracter general:
 • Legea nr. 346/2006, republicată, privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale;
 • Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Constituția României, republicată;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.
             Specifică domeniului stabiliri și plăți pensii:
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 341/2004 Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificări și completări ulterioare;
 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificări și completări ulterioare;
 • Decret - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificări și completări ulterioare;
 • O.u.G. nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, cu modificări și completări ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 88/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, cu modificările și completările ulterioare.
            Specifică domeniului financiar-contabil:
•     Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
•     Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
•     Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
•     Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
•     Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
•     Legea nr. 234/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv;
•    Ordonanța Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare;
•   Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
•    Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu,, cu modificările și completările ulterioare;
•    Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările ulterioare;
•    Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
•   Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind întocmirea și depunerea situațiilor financiar trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, cu modificările și completările ulterioare.
 
           Persoană de contact: col. Dobre Daniel, RMNC 97/1018/2639
                                                     
BIBLIOGRAFIA
STABILITĂ‚ PENTRU SUSȚINEREA INTERVIULUI ÎN VEDEREA ÎNCADRĂ‚RII
FUNCȚIILOR PUBLICATE ÎN B.I.A. NR. 3/2019

  
 • Legea nr. 346/2006, republicată, privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale;
 • Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 •  Constituția României, republicată;
•    Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
 • Hotărârea nr. 144/2016 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciului Român de informații;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;   
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 341/2004 Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificări și completări ulterioare;
 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificări și completări ulterioare;
 • Decret - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificări și completări ulterioare;
 • O.u.G. nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, cu modificări și completări ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 24/2016 – pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare;
 • OUG 6/2009 privind instituirea pensiei minime garantate;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 88/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
 • Legea 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 – privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 123/2015 – pentru  aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice cadrelor militare în activitate, cu modificările și completările ulterioare;
•    Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
•    Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
•    Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
•    Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
•    Legea nr. 234/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv;
•    Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
•    Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu,, cu modificările și completările ulterioare;
•    Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
 
NOTĂ‚: Bibliografia este valabilă pentru toți candidații avizați de comisiile de selecție competente pentru a participa la interviul organizat de Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale cu sediul în București, str. Drumul Taberei, nr.7-9, sector 6, în data de 08.05.2019, începând cu ora 09.00, pentru încadrarea funcțiilor publicate în B.I.A. nr. 3/2019.

               Candidații se vor prezenta la sediul structurii pentru susținerea interviului cu cel puțin 15 minute înaintea de începerii activității. Ținuta militară de serviciu.
               Persoană de contact: col. Dobre Daniel, RMNC 97/1018/2639.

 
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA STABILITĂ‚ LA INTERVIUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICATE ÎN B.I.A. NR. 10/2018

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
stabilită pentru desfășurarea interviului de ocupare a funcției de director adjunct (consilier juridic șef)
A. TEMATICĂ‚
I. Drept civil
a) persoana fizică;
b) persoana juridică;
c) despre obligații;
d) despre prescripția extinctivă, decădere și calculul termenelor.
II. Procedură civilă
a) competența instanțelor judecătorești;
b) actele de procedură;
c) procedura în fața primei instanțe;
d) căile de atac;
e) executarea silită: titlul executoriu, contestația la executare, poprirea.
III. Pensii și alte drepturi de asigurări sociale
a) răspunderea juridică;
b) jurisdicția în sistemul pensiilor militare de stat;
c) recalcularea pensiilor militare de stat;
d) actualizarea pensiilor militare de stat;
e) stabilirea și plata pensiilor militare de stat;
f) alte drepturi de asigurări sociale;
g) recuperarea debitelor provenite din pensii și alte drepturi de asigurări sociale;
h) drepturile veteranilor de război și văduvelor de război;
i) drepturile personalului armatei participant la acțiuni militare și ale urmașilor celui decedat;
j) drepturile revoluționarilor din decembrie 1989, ale luptătorilor în rezistența anticomunistă, precum și ale persoanelor care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 și Valea Jiului - Lupeni - august 1977;
k) drepturile persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945.
IV. Alte reglementări
a) atribuțiile, organizarea și funcționarea Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale;
b) organizarea, funcționarea și structura comisiei de contestații din cadrul Ministerului Apărării Naționale;
c) îndatoririle și drepturile cadrelor militare;
d) dobândirea și încetarea calității de consilier juridic;
e) atribuțiile consilierului juridic pe linia activității de consultanță și avizare juridică;
f) actele normative: elaborarea, redactarea, structura, modificarea, completarea, abrogarea și alte evenimente legislative
 
B. BIBLIOGRAFIE
I. LEGI
1. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată;
9. Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;
10. Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;
11. Decretul – Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările și completările ulterioare;
12. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
II. ORDONANȚE ALE GUVERNULUI
1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările și completările ulterioare.
III. HOTĂ‚RÂRI ALE GUVERNULUI
1. Hotărârea Guvernului nr. 144/2016 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații;
2. Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice cadrelor militare în activitate, cu modificările și completările ulterioare.
IV. ORDINE
1. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 75/2009 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare.
2. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 123/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice personalului militar, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 24/2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare;
4.
Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 25/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat
5. Ordinul ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne și directorului Serviciului Român de Informații nr. M. 8/39/8.026/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura comisiilor de contestații din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
stabilită pentru desfășurarea interviului de ocupare a funcției de șef compartiment comunicare mass-media

A. TEMATICĂ‚
I. Reglementări privitoare la activitatea de soluționare a petițiilor și de primire în audiență
II. Legislație privitoare la organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public
III. Reglementarea activității de informare și relații publice în Ministerul Apărării Naționale
IV. Pensiile și alte drepturi de asigurări sociale
a) Răspunderea juridică;
b) Jurisdicția în sistemul pensiilor militare de stat;
c) Recalcularea pensiilor militare de stat;
d) Actualizarea pensiilor militare de stat;
e) Stabilirea și plata pensiilor militare de stat;
f) Alte drepturi de asigurări sociale;
g) Recuperarea debitelor provenite din pensii și alte drepturi de asigurări sociale;
h) Drepturile veteranilor de război și văduvelor de război;
i) Drepturile personalului armatei participant la acțiuni militare și ale urmașilor celui decedat;
j) Drepturile revoluționarilor din decembrie 1989, ale luptătorilor în rezistența anticomunistă, precum și ale persoanelor care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 și Valea Jiului - Lupeni - august 1977;
k) Drepturile persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945.
 
V. Alte reglementări
a) Atribuțiile, organizarea și funcționarea Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale;
b) Organizarea, funcționarea și structura comisiei de contestații din cadrul Ministerului Apărării Naționale;
c) Îndatoririle și drepturile cadrelor militare;
d) Organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale.
 
B. BIBLIOGRAFIE
I. LEGI
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată;
3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;
8. Decretul – Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările și completările ulterioare;
II. ORDONANȚE ALE GUVERNULUI
1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările și completările ulterioare.
3. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.
III. HOTĂ‚RÂRI ALE GUVERNULUI
1. Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice cadrelor militare în activitate, cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
3.
Hotărârea Guvernului nr. 144/2016 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații;
IV. ORDINE
1. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 123/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice personalului militar, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 76/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind activitatea de informare și relații publice în Ministerul Apărării Naționale;
3.
Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 24/2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare;
4.
Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 25/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat
5. Ordinul ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne și directorului Serviciului Român de Informații nr. M. 8/39/8.026/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura comisiilor de contestații din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.
6.
Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 101/2012 privind organizarea și desfășurarea în cadrul Ministerului Apărării Naționale a activităților de soluționare a petițiilor și de primire în audiență.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
stabilită pentru desfășurarea interviului de ocupare a funcției de șef secție recalculări și actualizări pensii
A. TEMATICĂ‚
1.      Stabilirea și plata pensiilor militare de stat și altor drepturi de asigurări sociale.
2.      Stabilirea și plata pensiilor magistraților
3.      Recalcularea pensiilor militarilor.
4.      Întocmirea dosarului de pensionare
B. BIBLIOGRAFIE
I        LEGI
1.      Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
2.      Legea  303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare;
3.      Legea nr. 153/2017, lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
4.      Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;
5.      Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;
6.      Legea  nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată;
7.      Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.
 
II      ORDONANȚE ALE GUVERNULUI
1.      O.u.G. nr. 82/2006 pentru recunoașterea  meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, cu modificările și completările ulterioare;
2.      O.u.G. nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările și completările ulterioare.
 
III     HOTĂ‚RÂRI ALE GUVERNULUI
 
1.      H.G. nr. 144/2016 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale din M.Ap.N, M.A.I și S.R.I.;
2.      H.G. nr. 1924/2001 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice cadrelor militare în activitate, cu modificările și completările ulterioare.
 
IV     ORDINE ALE MINISTRULUI
1.      Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.123/20015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice personalului militar, cu modificările și completările ulterioare;
2.      Ordinului nr. M.88/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat;
3.      Ordinul nr. M. 24/2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare;
4.      Ordinul nr. 31/M.25/999/8148/237/259/221/2016 din 12.02.2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat.

ANUNȚ
privind rezultatele concursului în vederea încadrării funcțiilor vacante
prin chemare/rechemare în activitate
  
Nr.
crt.
Gradul(după caz), numele și prenumele candidatului* NOTA
OBȚINUTĂ‚
ADMIS/
RESPINS/
ABSENT
Obs.
Ofițer specialist (consilier juridic) în Biroul 1 procese/avize juridice
1. MACIU ARMAND
 
8,20 ADMIS  
2. SANDU VERGINICA
 
6,04 ADMIS  
Ofițer specialist (consilier juridic) în Biroul 2 procese/avize juridice
1. MACIU ARMAND
 
8,20 ADMIS  
2. SANDU VERGINICA
 
6,04 ADMIS  
            PREȘEDINTELE COMISIEI DE CONCURS
            Col.                                                                                   
                        DRAGU AUREL 
                                                                                                                                                                   SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
                                                                                                             Cpt.
                                                                                                                                                                 VASILONI VALENTINA  
* Candidații se înscriu în ordinea descrescătoare a notelor obținute.Barem de corectare/notare
Varianta 1
Nr. Întrebare Răspuns Punctaj
1 c 0.18
2 b 0.18
3 c 0.18
4 b 0.18
5 b 0.18
6 a 0.18
7 b 0.18
8 c 0.18
9 b 0.18
10 c 0.18
11 a 0.18
12 b 0.18
13 c 0.18
14 b 0.18
15 a 0.18
16 b,c 0.18
17 b 0.18
18 c 0.18
19 a 0.18
20 a,b 0.18
21 c 0.18
22 b 0.18
23 c 0.18
24 b 0.18
25 a 0.18
26 b 0.18
27 a 0.18
28 c 0.18
29 a 0.18
30 b 0.18
31 b 0.18
32 a 0.18
33 c 0.18
34 c 0.18
35 c 0.18
36 c 0.18
37 c 0.18
38 c 0.18
39 b 0.18
40 a 0.18
41 b 0.18
42 a 0.18
43 a 0.18
44 a 0.18
45 a 0.18
46 c 0.18
47 a 0.18
48 c 0.18
49 a 0.18
50 a 0.18
 
Notă: un punct se acordă din oficiu
Total puncte      10
Secretar comisie concurs
                                                 Cpt. VASILONI VALENTINA


ANUNȚ
                   Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 595 din 02.08.2018 privind stabilirea zilelor de 16 și 17 august 2018 ca zile libere, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 687 din 07.08.2018, Partea I, se replanifică susținerea probei TESTULUI SCRIS din cadrul concursului pentru încadrarea funcțiilor militare de execuție vacante, prin aplicarea prevederilor Ordinului ministrului apărării naționale nr. M. 124/2017, așa cum a fost stabilită inițial în programul de desfășurare a concursului, din data de 16.08.2018, începând cu orele 09.00, în data de 21.08.2018, începând cu orele 09.00.
                   Candidații se vor prezenta la sediul instituției noastre cu cel puțin 30 min. înainte de începerea probei și vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris.
                   Bază: art. 2554 din Codul civil.
                  Secretar comisie concurs
                                                 Cpt. VASILONI VALENTINA


ANUNȚ
                   Candidați planificați în data de 31.07.2018, la Centrul Zonal de Selecție și Orientare Breaza pentru evaluarea din punct de vedere psihologic și asupra nivelului de pregătire fizică, au obținut următoarele rezultate la testele eliminatorii de aptitudini, astfel:
1. ARAMĂ‚ I. CRISTINA NEPREZENTAT
2. CIOBANU O. NOEMI NEPREZENTAT
3. COJOCEA MIHAELA RUXANDRA evaluare psihologică ADMIS
evaluare preg. fiz. RESPINS
4. MACIU F. ARMAND evaluare psihologică ADMIS
evaluare preg. fiz. ADMIS
5. SANDU F. VERGINICA evaluare psihologică ADMIS
evaluare preg. fiz. ADMIS
6. STĂ‚NCIULESCU MIRELA-GIANINA evaluare psihologică ADMIS
evaluare preg. fiz. RESPINS
7. VERNEA C. CANDIT VALENTIN evaluare psihologică ADMIS
evaluare preg. fiz. RESPINS
                Bază: comunicarea Centrului Zonal de Selecție și Orientare Breaza transmisă cu nr. A1-899 din 01.08.2018.
       Secretar comisie concurs
                                  Cpt. VASILONI VALENTINAANUNȚ
                   Următorii candidați declarați „APT SERVICIU MILITAR” în urma examinării medicale, se vor prezenta în data de 31.07.2018, începând cu ora 07.30, la Centrul Zonal de Selecție și Orientare Breaza pentru evaluarea din punct de vedere psihologic și asupra nivelului de pregătire fizică, astfel:
 1. ARAMĂ‚ I. CRISTINA
 2. CIOBANU O. NOEMI
 3. COJOCEA MIHAELA RUXANDRA
 4. MACIU F. ARMAND
 5. SANDU F. VERGINICA
 6. STĂ‚NCIULESCU MIRELA-GIANINA
 7. VERNEA C. CANDIT VALENTIN
                   Candidații vor avea asupra lor: cartea de identitate, instrumente de scris și echipamentul sportiv.
                   Nu se asigură cazare și masă.
                   Bază: comunicarea Centrului Zonal de Selecție și Orientare Breaza transmisă cu nr. A1-820 din 19.07.2018.
         Secretar comisie concurs
                                     Cpt. VASILONI VALENTINA

 
 
ANUNȚ
                   Candidații declarați „ADMIS” în urma selecției dosarelor pentru ocuparea a 5 funcții militare de execuție vacante la Casa de pensii sectorială a Ministerul Apărării Naționale, participă în perioada 09.07-10.07.2018, la Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu al Ministerului Apărării Naționale „Academician Ștefan Mincu” București la examinarea medicală, conform art.13 alin. (1) lit. a) din Instrucțiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 124/2017.
                   Candidații se vor prezenta la controlul medical la ora 7.15, având asupra lor Fișa de examinare medicală, adeverința eliberată de medicul de familie cu antecedentele patologice și antecedentele heredocolaterale și fotocopia carții de identitate.
                   Fișa de examinare medicală tip M.Ap.N. se asigură de Casa de pensii sectorială a Ministerul Apărării Naționale.
                   Costul examinării medicale a candidaților (cu excepția personalului militar în activitate) este de 150 lei.
                   Rezultatul examinării medicale, consemnat în fișa medicală, se aduce la cunoștința candidatului, iar fișa de examinare completată se anexează, în original, la dosarul său de înscriere la concurs.

 
            Secretar comisie concurs:
                                               Cpt. VASILONI VALENTINA

PROCES-VERBAL
ÎN URMA ANALIZĂ‚RII CERERII DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIEI DEPUSĂ‚ DE DOAMNA MOISĂ‚ MIHAELA CARE A CANDIDAT PENTRU FUNCȚIA VACANTĂ‚ DE OFIȚER SPECIALIST (CONSILIER JURIDIC) ÎN BIROUL 2 PROCESE/AVIZE JURIDICE
                        Încheiat astăzi 27.06.2018, orele 13.30, de către Comisia de soluționare a contestațiilor nominalizată în O.Z.U. nr. 101/2018, modificată și completată cu O.Z.U. nr. 119/2018, formată din:
                        Președinte: Col. SÎRBU GABRIELA-ELENA;
                        Membri:     Col. TOMA CLAUDIU;
                                           Col. BĂ‚BĂ‚U FLORIN;
                        Secretar:   Cpt. VASILONI VALENTINA.
 
                        Comisia de soluționare a contestațiilor a analizat contestația depusă de doamna Moisă Mihaela și înregistrată la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale sub numărul A. 1488 din 26.06.2018 (orele 14.43) și au rezultat următoarele:
                        Proveniența ofițerilor în activitate este prevăzută la art. 36 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
                        a) absolvenți cu diplomă de licență ai instituțiilor militare de învățământ pentru formarea ofițerilor, cu excepția celor prevăzuți la art. 37 lit. c);
                        b) absolvenți ai anului IV din instituțiile militare de învățământ superior cu durata studiilor mai mare de 4 ani;
                        c) absolvenți ai instituțiilor militare de învățământ din alte state, similare celor prevăzute la lit. a), trimiși la studii de către Ministerul Apărării Naționale;
                        d) ofițeri în rezervă care au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al miniștrilor sau al șefilor instituțiilor componente ale sistemului apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, în vederea chemării sau rechemării în activitate;
                        e) maiștri militari și subofițeri în activitate, absolvenți cu diplomă de licență ai instituțiilor civile de învățământ superior, cu profil corespunzător specialităților militare, care au vârsta de cel mult 35 de ani;
                        f) maiștri militari și subofițeri care, în timp de război, îndeplinesc cel puțin 3 luni, cu rezultate foarte bune și bune, funcții prevăzute a fi încadrate cu ofițeri în unitățile militare aflate în zona acțiunilor militare;
                        g) persoane care au promovat testele de aptitudini și îndeplinesc celelalte condiții stabilite prin ordin al miniștrilor sau șefilor instituțiilor componente ale sistemului apărării naționale, ordinii publice și securității naționale și care sunt absolvente cu diplomă de licență ale unei instituții de învățământ superior. Pentru chemarea în activitate, în anumite arme sau servicii și specialități militare, stabilite prin ordin al miniștrilor sau șefilor instituțiilor în cauză, bărbații trebuie să aibă serviciul militar îndeplinit;
                        h) maiștri militari și subofițeri în activitate, absolvenți cu diplomă de licență ai instituțiilor militare de învățământ superior”.
                        Din analiza prevederilor menționate anterior, rezultă faptul că legiuitorul a prevăzut expres situațiile în care maiștrii militari și subofițerii pot trece în corpul ofițerilor, la art. 36 lit. e), f), și h) din Legea nr. 80/1995.
                        De asemenea, legiuitorul a reglementat la art. 36 lit. d) din Legea nr. 80/1995 categoria de cadre militare în rezervă care poate fi chemată în activitate.
                        Din cele prezentate, rezultă că maiștri militari și subofițerii în rezervă nu se încadrează în prevederile art. 36 din Legea nr. 80/1995, pentru a putea fi trecuți în corpul ofițerilor.
                        Referitor la contestația supusă analizei, din documentele depuse la dosar rezultă că doamna Moisă Mihaela are gradul de plutonier major în rezervă.
                        Menționăm faptul că art. 3, coroborat cu art. 4 din Legea nr. 80/1995 prevede faptul că gradul militar este un drept al titularului și reprezintă recunoașterea în plan social a calității de cadru militar. Gradul de ofițer, maistru militar și subofițer nu se poate pierde decât în cazurile și în condițiile prevăzute de lege, iar cadrele militare se pot afla în una din următoarele situații:
                        „a) în activitate, .………………………………………………………………………………..
                        b) în rezervă, când nu ocupă o funcție militară, dar întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi chemate să îndeplinească serviciul militar ca rezerviști concentrați sau mobilizați, iar la nevoie, în calitate de cadre militare în activitate;
                        c) în retragere …………………………………………………………………………………….”
                        Luând în considerare cele menționate anterior și având în vedere că doamna Moisă Mihaela este subofițer în rezervă, iar această categorie de personal militar nu este menționată la art. 36 din Legea nr. 80/1995 și nici la art. 5 alin. (1) din Instrucțiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 124/2017, ca sursă de proveniență a candidaților pentru funcțiile de ofițeri în activitate, comisia de soluționare a contestațiilor respinge contestația.
                        Prezenta Hotărâre a comisiei de soluționare a contestațiilor se afișează la poartă U.M. 02505 București și pe site-ul instituției în data de 27.06.2018, orele 16.00.

PROCES-VERBAL
CU REZULTATELE VERIFICĂ‚RII CONDIȚIILOR DE PARTICIPARE A CANDIDAȚILOR CARE AU DEPUS DOSARE ȘI S-AU ÎNSCRIS LA CONCURSUL DE ÎNCADRARE A FUNCȚIILOR VACANTE DE
OFIȚER DE STAT MAJOR ÎN BIROUL COORDONARE ACTIVITĂ‚ȚI DE STAT MAJOR, PERSONAL ȘI ADMINISTRAȚIE; OFIȚER DE STAT MAJOR ÎN BIROUL PETIȚII, RECLAMAȚII, SESIZĂ‚RI ȘI OFIȚER DE STAT MAJOR ÎN BIROUL MANAGEMENT ÎN DOMENIUL PENSIILOR, LEGISLAȚIEI ȘI CONTROL INTERN MANAGERIAL
                        Încheiat astăzi 25.06.2018, orele 15.30, de către Comisia de concurs nominalizată în O.Z.U. nr. 101/31.05.2018, modificată și completată cu O.Z.U. nr. 117/25.06.2018, formată din:
                        Președinte: Col. BELU DĂ‚NUȚ;
                        Membri:  Col. PILICĂ‚ CLAUDIU;
                                         Col. STANA MARIUS;
                        Secretar: Cpt. VASILONI VALENTINA.
                        În urma publicității desfășurate pentru organizarea concursului pentru încadrarea următoarelor funcții militare vacante de execuție:
                        - ofițer de stat major în Biroul coordonare activități de stat major , personal și administrație;
                        - ofițer de stat major în Biroul petiții, reclamații, sesizări;
                        - ofițer de stat major în biroul management în domeniul pensiilor, legislației și control intern managerial,
                        Până la termenul limită de depunere a dosarelor din data de 22.06.2018, orele 16.00, au depus dosare 6 candidați.
                        Comisia a analizat fiecare document din compunerea dosarelor de concurs depuse în termenul legal, în vederea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs și a stabilit pentru fiecare candidat, rezultatele înscrise în tabelul de mai jos.
 
Nr. crt. Nume și prenume   Observații
1. BÎZU CĂ‚LIN-LUCIAN
 

 
ADMIS ----------
2. COJOCEA MIHAELA RUXANDRA
 

 
ADMIS ----------
3. LABIȘ NICOLETA
 

 
RESPINS Studiile de master/lungă durată nu corespund cerințelor de studii de participare la concurs.
 
4. ȘTEFAN LIOARA
 

 
ADMIS -----------
5. SLAVE ROXANA RESPINS
 
Studiile de master nu corespund cerințelor de studii de participare la concurs.
6. STANCIU IONUȚ-OCTAVIAN
 
RESPINS Conform documentelor depuse la dosarul de candidat, nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea studiilor absolvite - a absolvit studii de master în anul 2015.
                        Potrivit art. 12 alin.(4) din Instrucțiuni, candidații pot contesta rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs/examen în termen de o zi lucrătoare de la data afișării acestora, iar contestațiile se soluționează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii contestației, de către comisia de soluționare a contestațiilor.
                        Rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs/examen se afișează la poartă U.M. 02505 București și pe site-ul instituției în data de 25.06.2018, orele 16.00.

PROCES-VERBAL
CU REZULTATELE VERIFICĂ‚RII CONDIȚIILOR DE PARTICIPARE A CANDIDAȚILOR CARE AU DEPUS DOSARE ȘI S-AU ÎNSCRIS LA CONCURSUL DE ÎNCADRARE A FUNCȚIILOR VACANTE DE OFIȚER SPECIALIST (CONSILIER JURIDIC) ÎN BIROUL 1 PROCESE/AVIZE JURIDICE ȘI OFIȚER SPECIALIST (CONSILIER JURIDIC) ÎN BIROUL 2 PROCESE/AVIZE JURIDICE
                        Încheiat astăzi 25.06.2018, orele 12.30, de către Comisia de concurs nominalizată în O.Z.U. nr. 101/31.05.2018, modificată și completată cu O.Z.U. nr. 117/25.06.2018, formată din:
                        Președinte: Col. DRAGU AUREL;
                        Membri:  Col. ROȘU CAMELIA;
                                         Col. IERIMIE GHEORGHE;
                        Secretar: Cpt. VASILONI VALENTINA.
                        În urma publicității desfășurate pentru organizarea concursului pentru încadrarea următoarelor funcții militare vacante de execuție:
                        - ofițer specialist (consilier juridic) în biroul 1 procese/avize juridice;
                        - ofițer specialist (consilier juridic) în biroul 2 procese/avize juridice;
                        Până la termenul limită de depunere a dosarelor din data de 22.06.2018, orele 16.00, au depus dosare 15 candidați.
                        Comisia a analizat fiecare document din compunerea dosarelor de concurs depuse în termenul legal, în vederea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs și a stabilit pentru fiecare candidat, rezultatele înscrise în tabelul de mai jos.
 
Nr. crt. Nume și prenume   Observații
1. ARAMĂ‚ CRISTINA ADMIS ---------
2. BÎZU CĂ‚LIN-LUCIAN ADMIS ----------
3. CIOBANU NOEMI ADMIS ----------
4. COJOCEA MIHAELA RUXANDRA ADMIS ----------
5. ILIE ADINA-MARIA RESPINS Dosar incomplet, lipsește diploma de master în specialitate.
6. MACIU ARMAND ADMIS -----------
7. MARIN ANA-MARIA RESPINS Dosar incomplet, lipsește diploma de master în specialitate.
 
8. MOISĂ‚ MIHAELA RESPINS Nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Instrucțiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 124/2017, sursa de proveniență este din ofițeri în rezervă
9. SANDU VERGINICA ADMIS -----------
10. STĂ‚NCIULESCU MIRELA-GIANINA ADMIS -----------
11. ȘTEFAN LIOARA ADMIS -----------
12. ȘTEFAN IOANA ADMIS -----------
13. VERNEA CANDIT VALENTIN ADMIS -----------
14. VIȘAN MĂ‚DĂ‚LINA RESPINS Dosar incomplet, lipsește diploma de master în specialitate.
15. VODĂ‚ IONELA-GEANINA ADMIS -----------
                        Potrivit art. 12 alin.(4) din Instrucțiuni, candidații pot contesta rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs/examen în termen de o zi lucrătoare de la data afișării acestora, iar contestațiile se soluționează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii contestației, de către comisia de soluționare a contestațiilor.
                        Rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs/examen se afișează la poartă U.M. 02505 București și pe site-ul instituției în data de 25.06.2018, orele 15.00.

REZULTATELE FINALE            
    
 La concursul de recrutare organizat în data de 05.06.2018-proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier grad profesional asistent în biroul stabiliri pensii legi speciale/serviciul stabiliri pensii din cadrul Casei de pensii sectorialea Ministerului Apărării Naționale
    
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultat selecție dosare Punctaj
proba scrisă
Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 PĂ‚DUREANU SILVIU-CORNELIU ADMIS ABSENT - - RESPINS
2 ILIE
ADINA-MARIA
ADMIS 92 puncte 80 puncte 172 puncte ADMIS
3 MARIN
ANA-MARIA
ADMIS ABSENT - - RESPINS
4 STĂ‚ICUȚ IONELA GEORGIANA ADMIS 76 puncte 75 puncte 151 puncte RESPINS
5 DUMITRESCU MANUELA ADMIS 44 puncte - 44 puncte RESPINS
6 ȘTEFAN LIOARA ADMIS 76 puncte 95 puncte 171 puncte RESPINS
7 VASILE COSMIN CĂ‚TĂ‚LIN ADMIS ABSENT - - RESPINS
8 BUNESCU DANIELA ADMIS 64 puncte ABSENT 64 puncte RESPINS
9 BĂ‚DÎRCU IOANA MIHAELA ADMIS 76 puncte 90 puncte 166 puncte RESPINS
10 RAFAILESCU ION RESPINS - - - RESPINS
11 GAGIU FLORIAN RESPINS - - - RESPINS

PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 11.06.2018, ORA 13,00 ȘI A FOST PREDAT PE BAZĂ‚ DE SEMNĂ‚TURĂ‚ SUBOFIȚERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.
 
-Secretar: F.P.   LABIȘ NICOLETA

REZULTATUL
 Probei de interviu a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier grad profesional asistent în biroul stabiliri pensii legi speciale/serviciul stabiliri pensii din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale           
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut la proba interviu Mențiunea
admis/respins
1 ILIE ADINA-MARIA 80 puncte ADMIS
2 STĂ‚ICUȚ IONELA GEORGIANA 75 puncte ADMIS
3 ȘTEFAN LIOARA 95 puncte ADMIS
4 BUNESCU DANIELA - ABSENTĂ‚
5 BĂ‚DÎRCU IOANA MIHAELA 90 puncte ADMIS
 
Candidatul/candidații pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor probei de interviu, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI  08.06.2018, ORA  12 ,30 .
 
-Secretar: F.P.   LABIȘ NICOLETA
   

A N U N Ț
 privind organizarea concursului pentru ocuparea, în anul 2018, a funcțiilor militare de execuție vacante din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, în condițiile Ordinului ministrului apărării naționale nr. M. 124/2017, cu modificările și completările ulterioare
            „Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale, cu sediul în București, str. Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), sector 6, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții militare de execuție vacante din subordine, astfel:
            1. Ofițer de stat major în Biroul coordonare activități de stat major, personal și administrație - specialitatea militară resurse umane, grad funcție colonel;
            2. Ofițer specialist (consilier juridic) în Biroul 1 procese/avize juridice - specialitatea militară justiție militară, grad funcție colonel;
            3. Ofițer specialist (consilier juridic) în Biroul 2 procese/avize juridice - specialitatea militară justiție militară, grad funcție colonel;
            4. Ofițer de stat major în Biroul petiții, reclamații, sesizări - specialitatea militară resurse umane, grad funcție colonel;
            5. Ofițer de stat major în Biroul management în domeniul pensiilor, legislație și control intern managerial - specialitatea militară resurse umane, grad funcție locotenent-colonel.
 
            SURSA DE PROVENIENȚĂ‚ A CANDIDAȚILOR (art. 5 alin. 1 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.124/2017, cu modificările și completările ulterioare):
            a) ofițeri în rezervă, cu excepția celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condițiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, și nu au absolvit o instituție civilă de învățământ superior;
            b) persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.
 
            GRADUL CARE SE ACORDĂ‚ LA CHEMAREA/RECHEMAREA ÎN ACTIVITATE (cu respectarea principiului subordonării)
            Pentru funcția de:
            1. Ofițer de stat major în Biroul coordonare activități de stat major, personal și administrație - grad acordat la chemarea/rechemarea în activitate căpitan;
            2. Ofițer specialist (consilier juridic) în Biroul 1 procese/avize juridice - grad acordat la chemarea/rechemarea în activitate maxim căpitan;
            3. Ofițer specialist (consilier juridic) în Biroul 2 procese/avize juridice - grad acordat la chemarea/rechemarea în activitate maxim maior;
            4. Ofițer de stat major în Biroul petiții, reclamații, sesizări - grad acordat la chemarea/rechemarea în activitate minim căpitan maxim locotenent-colonel;
            5. Ofițer de stat major în Biroul management în domeniul pensiilor, legislație și control intern managerial - grad acordat la chemarea/rechemarea în activitate minim căpitan maxim maior.
 
            Nivelul minim, domeniul și specializarea studiilor necesare încadrării funcțiilor militare de execuție vacante pentru care se organizează concurs de încadrare:
            1. Studii universitare de licență și de master absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalente în domeniul drept - pentru funcțiile prevăzute cu specialitatea justiție militară.
            2. Studii universitare de licență într-unul din domeniile: economic, drept, administrativ, sociologie, psihologie sau militar și studii universitare de master absolvite cu diplomă într-unul din  domeniile drept, sociologie, psihologie sau management - specializare program în domeniul resurselor umane, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalente într-unul din domeniile drept, sociologie, psihologie sau management - specializare program în domeniul resurselor umane - pentru funcțiile prevăzute cu specialitatea resurse umane.
 
            VECHIMEA ÎN SPECIALITATEA STUDIILOR ABSOLVITE:
            1. Pentru funcțiile prevăzute cu specialitatea justiție militară: ---------------;
            2. Pentru funcțiile prevăzute cu specialitatea resurse umane: minim 8 ani.
 
            CONDIȚII GENERALE (art. 6 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.124/2017, cu modificările și completările ulterioare):
            a) au cetățenie română;
            b) au domiciliul în România de cel puțin 6 luni;
            c) nu au fost condamnați penal, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
            d) nu se află în curs de urmărire penală și nu sunt trimiși în judecată sau judecați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals, ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
            e) nu fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunța la această calitate;
            f) nu fac parte din organizații interzise de legislația română și nu sunt membri ai unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare;
            g) nu aparțin unor culte sau asociații/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
            h) nu sunt asociați unici și nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizații sau asociații comerciale, iar, dacă se află în una dintre aceste situații, se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunța la această calitate;
            i) își exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informații clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
            j) își exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a probelor de concurs, în cazul în care aceasta se impune;
            k) candidații femei își asumă toate riscurile, în situația în care pe parcursul susținerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
            l) au vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani împliniți în anul desfășurării concursului;
            m) dețin grad cel mult egal cu cel prevăzut în anunț pentru ocuparea funcției pentru care se organizează concurs (pentru cadrele militare în rezervă), respectându-se astfel, principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonați altora cu grade inferioare;
            n) sunt declarați "apt" în urma examinării medicale;
            o) sunt declarați "admis" în urma evaluării psihologice și a evaluării nivelului de pregătire fizică.
 
            DATA LIMITĂ‚ DE ÎNSCRIERE LA CONCURS (depunerea dosarelor de candidat): 22.06.2018/16.00.
 
            Locul de depunere a dosarelor de candidat, desfășurarea probelor de concurs, afișarea rezultatelor, depunerea și soluționarea contestațiilor: la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, situat în București, str. Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), sector 6.
            TESTELE ELIMINATORII:
            1. Examinare medicală: 06.07-10.07.2018;
            2. Evaluare psihologică: 30.07-01.08.2018;
            3. Evaluarea nivelului de pregătire fizică: 30.07-01.08.2018.
            Testele eliminatorii de aptitudini se desfășoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare test participă doar candidații care au fost declarați "apt"/"admis" la proba anterioară.
 
DATA, ORA ȘI LOCUL DE DESFĂ‚ȘURARE A TESTULUI SCRIS: 16.08.2018, începând cu orele 09.00 la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale din București, str. Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), sector 6 (testul scris este organizat și se va desfășura în același timp pentru toate funcțiile militare de execuție vacante scoase la concurs).
 
DATE REFERITOARE LA CONȚINUTUL ȘI DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS (conform art. 10 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.124/2017):
1. Cerere de înscriere la concurs, pusă la dispoziție de către Casa de pensii sectorială, în care se menționează funcția pentru ocuparea căreia dorește să participe la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ordin;
2. Formular de bază - date personale - document tipizat, pus la dispoziție de către Casa de pensii sectorială, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare;
3. Certificatul de cazier judiciar, în original;
4. Copia certificatului de naștere;
5. Copia cărții de identitate;
6. Copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestor;
7. Livretul militar sau adeverința eliberată de centrul militar zonal/județean/de sector care atestă calitatea de rezervist și, după caz, efectuarea pregătirii militare;
8. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în specialitatea studiilor, în original și în copie.
Copiile documentelor prevăzute la nr. crt. 4-6 se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, pe baza documentelor originale prezentate de candidați.
   Documentele vor fi îndosariate într-un dosar din plastic cu șină. Fiecare candidat va întocmi un Opis al dosarului de concurs, în care va specifica titulatura documentului, forma în care se predă (copie legalizată sau fotocopie însoțită de documentele în original) și numărul de file. Acesta va fi certificat pentru autenticitate prin semnătura fiecărei persoane.
 
BIBLIOGRAFIA STABILITĂ‚ PENTRU TESTUL SCRIS
 
Pentru funcțiile prevăzute cu specialitatea justiție militară:
 • Constituția României, republicată;
 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată;
 • Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cap. I-IV și anexa nr.6;
- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare: art.1-48, 858-875, 953-983, 1349-1395, 1.516-1.565, 1.616- 1.623, 2.500-2.556;
 •  Legea nr.l34/2010 privind Codul de procedură civilă, republicat: art. 29-186, 192-526, 622-726, 781-794, 997-1002, 1014-1025;
 • Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată;
 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război. cu modificările și completările ulterioare,
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 88/2016, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 616 din 11.08.2016;
 • Instrucțiunile privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 75/2009, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 541 din 04.08.2009.
 
Pentru funcțiile prevăzute cu specialitatea resurse umane:
 • Constituția României, republicată;
- Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată;
- Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cap. I-IV și anexa nr.6;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Ghidul carierei militare, aprobat prin H.G. nr. 106/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihna al ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în activitate din forțele armate;
- Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 229 din 05.04.2012.
CALENDARUL DESFĂ‚ȘURĂ‚RII CONCURSULUI:
- data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs: 22.06.2018 ora16.00;
- perioada examinării medicale: 06.07-10.07.2018. Examinarea medicală se va desfășura la unitatea sanitară militară stabilită potrivit arondării Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale - în cadrul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament „Academician Ștefan Milcu” (fișele de examinare medicală se asigură candidaților prin grija Casei de pensii sectoriale);
- evaluarea psihologică și evaluarea nivelului de pregătire fizică: 30.07-01.08.2018. Cele două evaluări se vor desfășura în cadrul Centrului Zonal de Selecție și Orientare Breaza (art. 15 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 124/2017, cu modificările și completările ulterioare);
- afișarea rezultatelor finale ale testelor eliminatorii de aptitudini: 10.08.2018 sau în termen de 1 zi lucrătoare de la primirea acestora de la Centrul Zonal de Selecție și Orientare Breaza;
- data susținerii testului scris: 16.08.2018, ora 09.00. Testul scris se desfășoară la aceeași dată și în același interval orar, pentru toate funcțiile militare de execuția vacante scoase la concurs;
- afișarea rezultatelor la testul scris: 20.08.2018;
- termenele în care se depun contestațiile: cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor testului scris. Contestațiile se depun la sediul Casei de pensii sectoriale.
- termenele de afișare a rezultatelor contestațiilor depuse de candidați: în maximum 1 zi lucrătoare de expirarea termenului de depunere a contestațiilor;
- afișarea rezultatelor finale: maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor pentru ultima probă de concurs.
Rezultatele selecției dosarelor, rezultatele obținute la testele eliminatorii și testul scris, precum și rezultatele eventualelor contestații cele finale ale concursului se vor afișa în termenele menționate mai sus, la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale și pe pagina de INTERNET a structurii cps.mapn.ro.
Datele de contact ale secretariatului comisiei: tel. 021.319.58.58, int. 2639”.


REZULTATUL
 probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea unei funcții publice vacante de consilier, grad profesional asistent, din cadrul biroului stabiliri pensii legi speciale/Serviciul stabiliri pensii din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale          
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția Punctaj obținut la proba scrisă Mențiunea
admis/respins
1. PĂ‚DUREANU  
SILVIU-CORNELIU
Consilier asistent, în biroul stabiliri pensii legi speciale -  
ABSENT
2. ILIE ADINA-MARIA Consilier asistent, în biroul stabiliri pensii legi speciale 92 puncte  
ADMIS
3. MARIN ANA-MARIA Consilier asistent, în biroul stabiliri pensii legi speciale -  
ABSENT
4. STĂ‚ICUȚ  IONELA GEORGIANA Consilier asistent, în biroul stabiliri pensii legi speciale 76 puncte  
ADMIS
5. DUMITRESCU MANUELA Consilier asistent, în biroul stabiliri pensii legi speciale 44 puncte  
RESPINS
6. ȘTEFAN LIOARA Consilier asistent, în biroul stabiliri pensii legi speciale 76 puncte  
ADMIS
7. VASILE
COSMIN CĂ‚TĂ‚LIN
Consilier asistent, în biroul stabiliri pensii legi speciale -  
ABSENT
8. BUNESCU DANIELA Consilier asistent, în biroul stabiliri pensii legi speciale 64 puncte  
ADMIS
9. BĂ‚DÎRCU  
IOANA MIHAELA
Consilier asistent, în biroul stabiliri pensii legi speciale 64 puncte  
ADMIS
 
Candidații declarați „ADMIS” vor susține proba interviului în conformitate cu Detaliile organizatorice privind desfășurarea concursului, anexa la „Anunțul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale”, care se află afișat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, București, în data de 08.06.2018, începând cu ora 9,00. Candidații se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puțin 15 minute înainte de începerea probei.
Candidații declarați „RESPINS” pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatelor probei scrise, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR. 7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 05.06.2018, ORA __13,00___ ȘI A FOST PREDAT PE BAZĂ‚ DE SEMNĂ‚TURĂ‚ SUBOFIȚERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.
-Secretar: F.P.   LABIȘ NICOLETABAREM DE NOTARE LA TESTUL CU ÎNTREBĂ‚RI TIP GRILĂ‚ LA CONCURSUL DE RECRUTARE  PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ‚ VACANTĂ‚ DE CONSILIER GRAD PROFESIONAL ASISTENT ÎN BIROUL STABILIRI LEGI SPECIALE/SERVICIUL STABILIRI PENSII
ÎNTREBAREA VARIANTA
a b c d
1   X    
2     X  
3   X    
4   X    
5 X      
6 X      
7 X      
8   X    
9 X      
10   X    
11     X  
12     X  
13   X    
14   X    
15   X    
16     X  
17     X  
18     X  
19 X   X X
20   X X X
21       X
22 X X X  
23   X   X
24 X   X  
25   X X  
Întrebările pot avea mai multe variante de răspuns valabile. Răspunsurile corecte vor fi marcate pe foaia de răspuns printr-un  X înscris vizibil cu pastă albastră. Punctajul la fiecare întrebare se acordă  numai pentru răspunsurile corecte și complete. Fiecare întrebare are un punctaj de 4 puncte.
Pentru a putea promova proba scrisă, candidatul va trebui să obțină minim 50 puncte.
COMISIA DE CONCURS:
-   Președinte: F.P VOICU RODICA
-   Membri: F.P MARTIN LENUTA
F.P. SIMONA CROITORU - Reprezentant ANFP (responsabil de procedură)
  -  Secretar:  F.P. LABIS NICOLETA
 
 


ANUNȚ
cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea funcției publice vacante de consilier grad profesional asistent în biroul stabiliri pensii legi speciale/serviciul stabiliri pensii din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul
selecției dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. PĂ‚DUREANU SILVIU-CORNELIU ADMIS  
2. ILIE ADINA-MARIA ADMIS  
3. MARIN ANA-MARIA ADMIS  
4. STĂ‚ICUȚ IONELA GEORGIANA ADMIS  
5. RAFAILESCU ION RESPINS Nu s-a facut dovada indeplinirii conditiei vechimii de minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, respectiv a art. 54 lit g din L 188/1999 cu modif. si completarile ulterioare.
6. DUMITRESCU MANUELA ADMIS  
7. GAGIU FLORIAN RESPINS Nu s-a facut dovada indeplinirii conditiei vechimii de minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, respectiv a art. 54 lit g din L 188/1999 cu modif. si completarile ulterioare.
8. ȘTEFAN LIOARA ADMIS  
9. VASILE COSMIN CĂ‚TĂ‚LIN ADMIS  
10. BUNESCU DANIELA ADMIS  
11. BĂ‚DÎRCU IOANA MIHAELA ADMIS  

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
F.P.
 
       LABIȘ NICOLETA
 
Candidații declarați „ADMIS” vor susține concursul de promovarea posturilor în conformitate cu Detaliile organizatorice privind desfășurarea concursului, anexa la „Anunțul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale”, care se află afișat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, București (proba scrisă: 05.06.2018/orele 09.00. Candidații se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puțin 15 minute înainte de începerea fiecărei probe).
 
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI  30.05.2018, ORA  14.30.ȘI A FOST PREDAT PE BAZĂ‚ DE SEMNĂ‚TURĂ‚ SUBOFIȚERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.

A N U N Ț
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
organizat pentru încadrarea unui post de referent de specialitate grad debutant/studii superioare economice în cadrul serviciului recalculări și actualizări pensii - anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale
Nr. crt. Nume și prenume candidat Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/Respins
1. MARINESCU GABRIELA 100 95,33 97,66 ADMIS
2. GRIGOROVICI CECILIA 85 77,00 81,00 RESPINS
 


 

Candidatul declarat ,,ADMIS” se va prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr. 7B (nr.7-9), Sector 6, București, pe data de 11.05.2018 pentru completarea/rezolvarea unor documente specifice/probleme administrative.
Pentru mai multe detalii sau informații vă puteți adresa secretarului Comisiei de concurs - col. DOBRE DANIEL, telefon 021.319.58.58 int. 2639.
 
SECRETARUL COMISIEI  DE CONCURS :  
   
Col.  
    Daniel DOBRE  
 
 
 
 

 
PREZENTUL ANUNȚ A FOST PUBLICAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL UNITĂ‚ȚII ȘI PE PAGINA DE INTERNET A CASEI DE PENSII SECTORIALE LA DATA DE 10.05.2018.

REZULTATUL PROBEI INTERVIULUI
la concursul privind încadrarea unui post de referent de specialitate grad debutant/studii superioare economice în cadrul serviciului recalculări și actualizări pensii - anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj la
proba interviului
Obs.
1. MARINESCU GABRIELA 95,33  
2. GRIGOROVICI CECILIA 77,00  
3. FULGA EUGENIA-MARILENA NEPREZENTAT
Candidații nemulțumiți de rezultatele probei interviului pot formula contestație în termen maxim de 24 de ore din momentul afișării prezentelor rezultate, la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Eventualele contestații se depun la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor, telefon 021.319.58.58 int. 2639.
 
SECRETARUL COMISIEI  DE CONCURS :  
   
Col.  
    Daniel DOBRE  


 

PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT și LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 08.05.2018, ORA 16.00.

ANUNȚ
privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice vacantă de execuție din cadrul
Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale
         Postul public vacant pentru care se organizează concursul sunt:
                    - consilier grad profesional asistent în Biroul stabiliri pensii legi speciale/Serviciul stabiliri pensii.
 
         Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt cele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.
          Dosarele de înscriere se depun la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale din București, str. Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6, „în termen de 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial” (art. 49 alin. 1 din H.G. 611/2008).
 
         Persoane de contact: col. Dobre Daniel, tel. 021.319.58.58, int. 2639
                                            cpt. Vasiloni Valentina, tel. 021.319.58.58, int. 2639
 
          Documentele vor fi îndosariate într-un dosar din plastic cu șină.
          Fiecare candidat va întocmi un Opis al dosarului de concurs, în care va specifica titulatura documentului, forma în care se predă (copie legalizată sau fotocopie însoțită de documentele în original) și numărul de file. Acesta va fi certificat pentru autenticitate prin semnătura fiecărei persoane.
          I. Etapele/probele stabilite pentru desfășurarea concursului de recrutare pentru încadrarea funcțiilor publice vacante de execuție menționate mai sus sunt următoarele:
         1. Publicitatea concursului: 04.05.2018;
         2. Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: 23.05.2018/orele 16.00 (în perioada 04.05-23.05.2018);
         3. Selecția dosarelor de înscriere la concurs: 24.05-30.05.2018;
         4. Afișare rezultate selecție dosare candidat: cel mai târziu pe data de 30.05.2018;
         5. Depunerea eventualelor contestații privind selecția dosarelor de candidat: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor de candidat;
         6. Analizarea și soluționarea eventualelor contestații privind selecția dosarelor de candidat, respectiv afișarea rezultatelor în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;
         7. Proba scrisă - pe data de 05.06.2018, începând cu ora 09.00;
         8. Interviul: pe data 08.06.2018, începând cu ora 09.00;
         9. Afișarea rezultatelor finale ale concursului: termen limită 13.06.2018.
         Locul de depunere a dosarelor de candidat, desfășurarea probelor de concurs, afișarea rezultatelor, depunerea și soluționarea contestațiilor se desfășoară la sediul Casei de pensii sectoriale situat în București, str. Drumul Taberei, nr. 7 B (nr. 7-9), sector 6.
 
         Locul de depunere a dosarelor de candidat, desfășurarea probelor de concurs, afișarea rezultatelor, depunerea și soluționarea contestațiilor se desfășoară la sediul Casei de pensii sectoriale situat în București, str. Drumul Taberei, nr. 7 B (nr. 7-9), sector 6.
 
         II.A. Condițiile generale de participare a candidaților la concursul de recrutare organizat pentru încadrarea funcțiilor publice vacante de execuție de consilier grad profesional asistent în Biroul stabiliri pensii legi speciale/Serviciul stabiliri pensii (I.D. 1102973) sunt următoarele:
         a) au cetățenia română și domiciliul în România;
         b) cunosc limba română, scris și vorbit;
         c) au vârsta de minimum 18 ani împliniți;
         d) au capacitate deplină de exercițiu;
         e) au o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
         f) nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;
         g) nu au fost destituiți dintr-o funcție publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
         h) nu au desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.
         (Bază: art. 54 din L.188/1999, r2, cu modificările și completările ulterioare)
 
         II.B. Condiții specifice de participare la concurs a candidaților pentru funcțiile publice de execuție vacante de consilier grad profesional asistent în Biroul stabiliri pensii legi speciale/Serviciul stabiliri pensii sunt următoarele:
         - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
         - au o vechime de minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
         - persoana declarată „admis” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare și avizare pentru eliberarea autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului.
 
         III. Bibliografia stabilită pentru concursul de recrutare:
 
         III. Bibliografia stabilită pentru concursul de recrutare pentru funcția publică vacantă de consilier grad profesional asistent în Biroul stabiliri pensii legi speciale/Serviciul stabiliri pensii (I.D. 1102973) este următoarea:
 
•   Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
•   Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Constituția României, republicată, publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 115/2017 pentru aprobarea O.u.G 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 303/2004 republicată privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 341/2004 Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificări și completări ulterioare;
 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificări și completări ulterioare;
 • Legea nr. 8/2006, republicată, privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare;
 • Decret - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificări și completări ulterioare;
 • O.u.G. nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, cu modificări și completări ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 24/2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, publicat în Monitorul Oficial nr. 130 din 19 februarie 2016;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 25/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat, publicat în Monitorul Oficial nr. 214 din 23 martie 2016;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 88/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, publicat în monitorul oficial nr. 616 din 11 august 2016.
 
               ÎNTOCMIT
Colonel
             Daniel DOBRE
                
 
PREZENTUL ANUNȚ A FOST POSTAT PE SITE-UL CASEI DE PENSII SECTORIALE A MINISTERULUI APĂ‚RĂ‚RII NAȚIONALE ȘI AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 04.05.2018 ORA 16.00.

REZULTATUL PROBEI SCRISE
la concursul pentru încadrarea a 1 (unu) post de referent de specialitate grad debutant/studii superioare economice în cadrul serviciului recalculări și actualizări pensii - anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj la
proba scrisă
Mențiunea
admis/respins
1. MARINESCU GABRIELA 100 ADMIS
2. PUCHIANU MARIUS-IULIAN NEPREZENTAT
3. GRIGOROVICI CECILIA 85 ADMIS
4. BADÎRCU IOANA-MIHAELA NEPREZENTAT
5. FULGA EUGENIA-MARILENA 55 ADMIS
Candidații declarați „ADMIS” vor susține proba interviului pentru încadrarea postului pe data de 08.05.2018, începând cu ora 10.00. Aceștia se vor prezenta cu 1/2 oră înainte de desfășurarea probei de concurs la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr. 7B (nr.7-9), Sector 6, București și vor anunța telefonic persoana de contact, pentru a le facilita accesul.
Candidații nemulțumiți de rezultatele probei scrise pot formula contestație în termen maxim de 24 de ore din momentul afișării prezentelor rezultate, la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Eventualele contestații se depun la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor, telefon 021.319.58.58 int. 2639.

 
SECRETARUL COMISIEI  DE CONCURS :  
   
Col.  
    Daniel DOBRE  


 

PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT ȘI LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 02.05.2018, ORA 13.00.
 
REZULTATELE FINALE           
 pentru concursul de promovare în gradul profesional superior celui deținut din cadrul
Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale 
    
Pentru funcția de consilier grad profesional asistent în Compartimentul decese :         
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 POPA CORINA 96,33 puncte 79 puncte 175,33 puncte ADMIS
 
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 25.04.2018, ORA  16,00 ȘI A FOST PREDAT PE BAZĂ‚ DE SEMNĂ‚TURĂ‚ SUBOFIȚERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.
-Secretar: F.P.   LABIȘ NICOLETA
   

REZULTATUL
Probei de interviu a concursului organizat pentru promovare în grad profesional superior din cadrul
Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale           
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut la proba interviu Mențiunea
admis/respins
1. POPA CORINA 79 ADMIS
 
Candidatul/candidații declarat/declarați „RESPINS” pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor probei de interviu, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 24.04.2018, ORA 16:00 .
 
-Secretar: F.P.   LABIȘ NICOLETA
   

REZULTATUL
cu rezultatele probei scrise de concurs pentru promovare în gradul profesional superior celui deținut anterior din cadrul
Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale
 Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj Rezultatul probei
1. POPA CORINA 96,33 ADMIS
 
Candidații nemulțumiți de punctajul obținut pot depune contestație în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor.
Candidații declarați admiși vor susține proba interviului în data de 26.04.2018 ora 15:15.
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI  24.04.2018, ORA 15:15 .
 
-Secretar: F.P.   LABIȘ NICOLETA

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE CONCURS
pentru încadrarea a 1 (unu) post de referent de specialitate grad debutant/studii superioare economice în cadrul serviciului recalculări și actualizări pensii - anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale

 
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției
dosarului de concurs
Postul pentru care candidează
1. MARINESCU GABRIELA ADMIS Referent de specialitate grad debutant/studii superioare economice
2. PUCHIANU MARIUS-IULIAN ADMIS
3. GRIGOROVICI CECILIA ADMIS
4. BADÎRCU IOANA-MIHAELA ADMIS
5 FULGA EUGENIA-MARILENA ADMIS
  

Candidatul/candidații care au fost declarați „ADMIS” vor susține - proba scrisă, în data de 02.05.2018, începând cu ora 10.00, în conformitate cu anunțul privind organizarea concursului, care se află afișat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, București, publicat prin intermediul portalului posturi.gov.ro și pe pagina de internet a instituției organizatoare cps.mapn.ro.
         Candidatul/candidații care au fost declarați „RESPINS” pot depune contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor selecției dosarului de candidat.
         Punct de contact: secretarul comisiei - telefon 021.319.58.58 int. 2639.

 
SECRETARUL COMISIEI  DE CONCURS :  
   
Col.  
      Daniel DOBRE  
       

PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 23.04.2018, ORA 13.00 .

ANUNȚ
cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru promovare în grad profesional din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul
selecției dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. POPA CORINA ADMIS -
 
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
F.P.
 
LABIȘ NICOLETA
 
Candidații declarați „ADMIS” vor susține concursul de promovarea posturilor în conformitate cu Detaliile organizatorice privind desfășurarea concursului, anexa la „Anunțul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale”, care se află afișat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, București (proba scrisă: 24.04.2018/orele 11.00. Candidații se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puțin 15 minute înainte de începerea fiecărei probe).
 
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 18.04.2018, ORA  10.00.

ANUNȚ

Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale organizează concurs
de ocupare a unor posturi de personal civil contractual de execuție temporar vacante (valabile până la data de 31.12.2018), cu locul de muncă în municipiul București, str. Drumul Taberei, nr. 7 B (nr. 7-9), sector 6
I. Posturile de execuție temporar vacante pentru care se organizează concursul
-1 (unu) post de referent de specialitate grad debutant/studii superioare economice în cadrul serviciului recalculări și actualizări pensii - anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale.
II. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs
 • cerere de înscriere la concurs (conform modelului anexat; se obține de la secretariatul comisiei), adresată directorului Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverințelor care atestă vechimea în specialitatea studiilor, în copie și original;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (va conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);
 • curriculum vitae - model european.
Documentele care nu se depun în original vor fi prezentate în copie legalizată sau în fotocopie însoțite de documentele în original, pentru a fi confruntate în vederea certificării de către secretarul comisiei.
Documentele vor fi îndosariate în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din plastic, cu șină.
Fiecare candidat va întocmi un Opis al dosarului de concurs, în care va specifica titulatura documentului, forma în care se predă (copie legalizată sau fotocopie însoțită de documentele în original) și numărul de file. Acesta va fi certificat pentru autenticitate prin semnătura candidatului.
Dosarele de concurs vor fi depuse la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, București. Persoană de contact care asigură secretariatul comisiei de concurs, telefon 021.319.58.58 int. 2639.
III. Condițiile generale și specifice prevăzute în fișa de post
 • absolvirea cu diplomă de licență a studiilor superioare, în specializarea economic;
 • obținerea autorizației de acces la informații clasificate, pentru candidatul declarat ,,Admis”;
 • vechime în specialitatea studiilor, necesară pentru participarea la concurs: ----------;
 • starea de sănătate - apt medical;
 • să aibă cunoștințe de operare Microsoft Office, la nivel bun;
 • păstrarea confidențialității datelor și informațiilor cu caracter militar;
 • capacitate de comunicare și relaționare;
 • rezistența la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză, coroborare și sinteză;
 • loialitate față de instituția militară, conduită morală și profesională;
 • programul de lucru: zilnic între orele 08.00 - 16.00 (8 ore), cu 2 zile/săptămână de repaus, consecutive, de regulă în zilele de sâmbătă și duminică/sărbătorile legale. În funcție de solicitări, acesta poate fi prelungit, cu recuperare, în conformitate cu prevederile legale;
 • riscuri implicate: efort intelectual îndelungat, radiații electromagnetice și cele determinate de lucrul cu tehnica de calcul;
 • încadrarea în condiții de muncă - normale;
 • disponibilitate permanentă pentru desfășurarea atribuțiilor funcționale conform activităților planificate și a sarcinilor primite.
IV. Condițiile necesare ocupării postului (art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011)
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime în specialitate sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
V. Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora
1. Proba scrisă - la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, București, în data de 02.05.2018, în intervalul orar 10.00 - 13.00;
2. Interviul - la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, București, în data de 08.05.2018, începând cu ora 10.00.
VI. Tematica și bibliografia
Pentru postul de referent de specialitate grad debutant:
Tematica:
 • Sistemul pensiilor militare de stat
 • Protecția informațiilor clasificate și a datelor cu caracter personal
Bibliografia:
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare (Cap. 1, Cap. 2 și Cap. 7);
 • Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001, privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția anexelor;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate (Cap. 1 - Cap. 3);
 • Legea nr. 303/2004 republicată privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 341/2004 Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificări și completări ulterioare;
 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificări și completări ulterioare;
 • Decret - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificări și completări ulterioare;
 • O.u.G. nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, cu modificări și completări ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.123/2015 pentru aprobarea normelor metodologice privind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice personalului militar (cu excepția anexelor);
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 88/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, publicat în Monitorul Oficial nr. 616 din 11 august 2016.
VII. Calendarul de desfășurare a concursului
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂ‚ȚII DATA/ORA CONTACT
 1.  
Depunerea dosarelor de concurs 13.04 - 20.04.2018
Intervalul orar
08.00 - 16.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
 1.  
Selecția dosarelor de concurs 23.04.2018  
 1.  
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs 24.04.2018  
 1.  
Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs 25.04.2018
Intervalul orar
08.00 - 16.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
 1.  
Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor 26.04.2018  
 1.  
Desfășurarea primei probe din concurs - proba scrisă 02.05.2018
Intervalul orar
10.00 - 13.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
 1.  
Corectarea și afișarea rezultatelor probei scrise 03.05.2018  
 1.  
Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise 04.05.2018
Intervalul orar
08.00 - 16.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
 1.  
Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise și afișarea rezultatelor 07.05.2018  
 1.  
Susținerea probei interviului 08.05.2018
începând cu ora 10.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
 1.  
Notarea interviului și afișarea rezultatului la interviu 09.05.2018  
 1.  
Depunerea eventualelor contestații ale rezultatului interviului 10.05.2018
Intervalul orar
08.00 - 16.00
Telefon de contact 021.319.58.58
interior 2639
 1.  
Soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul interviului și afișarea rezultatelor 11.05.2018  
 1.  
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 14.05.2018  
 
NOTE:
 • Toate activitățile se desfășoară la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, București.
 •  Persoană de contact care asigură secretariatul comisiei de concurs și al comisiei de soluționare a contestațiilor - telefon 021.319.58.58 int. 2639.
 • Candidații declarați „ADMIS” în urma selecției dosarelor și a fiecărei probe a concursului, se vor prezenta cu 1 oră înainte de desfășurarea fiecărei probe de concurs la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, București, și vor anunța telefonic persoana de contact, pentru a le facilita accesul către sala de examinare (telefon 021.319.58.58 int. 2639);
 • Candidatul declarat „Admis” se va prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, pentru a fi stabilite detaliile necesare încadrării postului, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului;
 • Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.

VIII. Model cerere de înscriere la concurs

DIRECTORULUI CASEI DE PENSII SECTORIALE A MINISTRULUI APĂ‚RĂ‚RII NAȚIONALE

 

Subsemnatul/subsemnata _____________________________________,

                                                     (numele, prenumele tatălui și prenumele)

născut(ă) la data de___________, în localitatea_______________, județul/sectorul_____________, CNP______________domiciliat(ă) în localitatea________________, județul/sectorul_____________, strada ______________________, nr.___, bl.___, sc.__, et.___, ap.___, vă adresez rugămintea de a fi de acord cu înscrierea mea la concursul organizat în vederea încadrării postului de ___________________________________________________, organizat la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, București.

În prezent am ocupația* de ____________________________ __la _____________________________________________, cu sediul în _____________________________________________________.

Menționez că:

-am/nu am suferit condamnări, am/nu am plătit amenzi penale;

-fac/nu fac parte din partide politice sau asociații interzise de lege;

-am/nu am mai fost angajat(ă) pe astfel de posturi, pe o perioadă de _________;

În situația în care sunt declarat „Admis”, sunt de acord cu verificarea mea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate/certificatului de securitate, în concordanță cu fișa postului.

Am depus la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, întocmit conform cerințelor din anunț, conținând un număr de ______ file.

 

Data                                                          Semnătura

 
 
* - persoanele fără ocupație vor menționa ultimul loc de muncă și motivul încetării contractului de muncă

- A N U N Ț -
            În perioada 24.04 - 26.04.2018, la sediul Casei de pensii sectoriale din str. Dr. Taberei nr.7-9, sector 6, București se desfășoară concursul de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul structurii.
                        Criterii de participare la concurs:
            În conformitate cu art.65 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru a participa la concursul de promovare în grad, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
                        a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
                        b) să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
                        c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.
                        Modul de desfășurare al concursului:
            Concursul se va desfășura conform metodologiei prevăzută de H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și constă în susținerea a două probe, după cum urmează:
 • proba scrisă, în data de 24.04.2018, începând ora 10.00;
 • interviul, în data de 26.04.2018, începând cu ora 10.00.
                        Termenul de înscriere la concurs:
            Dosarul de concurs se depune la sediul Casei de pensii sectoriale până pe data de 11.04.2018, ora 16.00 și va conține în mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de structura cu atribuții în domeniul resurselor umane, care să ateste vechimea în gradul profesional din care promovează (deținut);
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
 
                        Bibliografia pentru susținerea concursului:
•    Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
•    Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 115/2017 pentru aprobarea O.u.G 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 303/2004 republicată privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 341/2004 Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificări și completări ulterioare;
 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificări și completări ulterioare;
 • Legea nr. 8/2006, republicată, privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
 • Decret - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificări și completări ulterioare;
 • O.u.G. nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, cu modificări și completări ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 24/2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, publicat în Monitorul Oficial nr. 130 din 19 februarie 2016;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 25/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat, publicat în Monitorul Oficial nr. 214 din 23 martie 2016;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 88/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, publicat în monitorul oficial nr. 616 din 11 august 2016.
                                                                                  Î N T O C M I T
                                                                                                     Șef secție secretariat, stat major și resurse
                                                Colonel
                                                                                            Daniel DOBRE

REZULTATUL FINAL
probei scrise a concursului organizat pentru promovarea în grad profesional din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale       
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut la proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Mențiunea
admis/respins
1. Arșanu Manuela Diana 85 puncte 92,33 puncte 177,33 ADMIS
 
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 13.09.2017 , ORA 15,00 ȘI A FOST PREDAT PE BAZĂ‚ DE SEMNĂ‚TURĂ‚ SUBOFIȚERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.
-Secretar: F.P.   LABIȘ NICOLETA

REZULTATUL
 probei de interviu a concursului organizat pentru promovare în grad profesional superior din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale           
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut la proba interviu Mențiunea
admis/respins
1. Arșanu Manuela Diana 85 ADMIS
 
          Candidatul/candidații declarat/declarați „RESPINS” pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor probei de interviu, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
 
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 12.09.2017, ORA 14,00 ȘI A FOST PREDAT PE BAZĂ‚ DE SEMNĂ‚TURĂ‚ SUBOFIȚERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.
-Secretar: F.P.   LABIȘ NICOLETA

REZULTATUL
 cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru promovare în grad profesional superior din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale din data de 12.09.2017
 Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Mențiunea
admis/respins
1. Arșanu Manuela Diana     ADMIS
 
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 04.09.2017, ORA 16.00 ȘI A FOST PREDAT PE BAZĂ‚ DE SEMNĂ‚TURĂ‚ SUBOFIȚERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.
-Secretar: F.P.   LABIȘ NICOLETA

- A N U N Ț -
            În perioada 12.09 - 14.09.2017, la sediul Casei de pensii sectoriale din str. Dr. Taberei nr.7-9, sector 6, București se desfășoară concursul de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul structurii.
                        Criterii de participare la concurs:
            În conformitate cu art.65 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru a participa la concursul de promovare în grad, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
                        a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
                        b) să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
                        c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.
                        Modul de desfășurare al concursului:
            Concursul se va desfășura conform metodologiei prevăzută de H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și constă în susținerea a două probe, după cum urmează:
 • proba scrisă, în data de 12.09.2017, începând ora 10.00;
 • interviul, în data de 14.09.2017, începând cu ora 10.00.
                        Termenul de înscriere la concurs:
            Dosarul de concurs se depune la sediul Casei de pensii sectoriale până pe data de 04.09.2017, ora 16.00 și va conține în mod obligatoriu:
 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de structura cu atribuții în domeniul resurselor umane, care să ateste vechimea în gradul profesional din care promovează (deținut);
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
 
                        Bibliografia pentru susținerea concursului:
•    Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
•    Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 115/2017 pentru aprobarea O.u.G 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 303/2004 republicată privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 341/2004 Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificări și completări ulterioare;
 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificări și completări ulterioare;
 • Legea nr. 8/2006, republicată, privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
 • Decret - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificări și completări ulterioare;
 • O.u.G. nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, cu modificări și completări ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 24/2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, publicat în Monitorul Oficial nr. 130 din 19 februarie 2016;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 25/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat, publicat în Monitorul Oficial nr. 214 din 23 martie 2016;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 88/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, publicat în monitorul oficial nr. 616 din 11 august 2016.


REZULTATELE FINALE            
pentru ocuparea unui număr de trei funcții publice vacante de consilier, grad profesional asistent în cadrul birourilor-Titluri executorii, Contabilitate, Trezorerie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale      
    
Pentru funcția de consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii :         
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 STOICA INA MADALINA 51.33 puncte 88.33 puncte 139.66 puncte ADMIS
2. POPA BOGDAN 50.33 puncte 65 puncte 115.33 puncte RESPINS
 
Pentru funcția de consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate :      
Nr. Crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 IRIMIA GINA 94.66 puncte 90 puncte 184.66 puncte ADMIS
 
Pentru funcția de consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie :   
Nr. Crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 TUDOR DOREL 78.66 puncte 91.33 puncte 169.99 puncte ADMIS
2. STOICA DANIELA VIOLETA 50 puncte 70 puncte 120 puncte RESPINS
 
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 07.08.2017, ORA  12,30 ȘI A FOST PREDAT PE BAZĂ‚ DE SEMNĂ‚TURĂ‚ SUBOFIȚERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.
-Secretar: F.P.   LABIȘ NICOLETA

REZULTATUL
Probei de interviu a concursului organizat pentru ocuparea unui număr de trei funcții publice vacante de consilier, grad profesional asistent în cadrul birourilor-Titluri executorii, Contabilitate, Trezorerie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale           
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția Punctaj obținut la proba interviu Mențiunea
admis/respins
1. STOICA GH. INA MĂ‚DĂ‚LINA Consilier asistent, în biroul titluri executorii 88.33 ADMIS
2. POPA C. BOGDAN Consilier asistent, în biroul titluri executorii 65 ADMIS
3. IRIMIA I. GINA Consilier asistent în biroul    Contabilitate 90 ADMIS
4. TUDOR G. DOREL Consilier asistent în compartimentul Trezorerie 91.33 ADMIS
5. STOICA M. DANIELA VIOLETA Consilier asistent în compartimentul Trezorerie 70 ADMIS
 
Candidatul/candidații declarat/declarați „RESPINS” pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor probei de interviu, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
 
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 04.08.2017, ORA  12 ,00 ȘI A FOST PREDAT PE BAZĂ‚ DE SEMNĂ‚TURĂ‚ SUBOFIȚERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.
-Secretar: F.P.   LABIȘ NICOLETA


REZULTATUL
probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea unui număr de trei funcții publice vacante de consilier, grad profesional asistent în cadrul birourilor-Titluri executorii, Contabilitate, Trezorerie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale 
      
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția Punctaj obținut la proba scrisă Mențiunea
admis/respins
1. STOICA GH. INA MĂ‚DĂ‚LINA Consilier asistent, în biroul titluri executorii 51,33 puncte ADMIS
2. RADU A. FLORENTINA Consilier asistent, în biroul titluri executorii 26,33 puncte RESPINS
3. VOINA A. LUDMILA Consilier asistent, în biroul titluri executorii 27 puncte RESPINS
4. POPA C. BOGDAN Consilier asistent, în biroul titluri executorii 50,33 puncte ADMIS
5. DIHOIU I. ALEZANDRU SILVIU Consilier asistent în biroul Contabilitate ABSENT  
6. IRIMIA I. GINA Consilier asistent în biroul Contabilitate 94,66 puncte ADMIS
7 CISMARU C. ANDREEA LIANA Consilier asistent în biroul Contabilitate 23,33 puncte RESPINS
8. TUDOR G. DOREL Consilier asistent în compartimentul Trezorerie 78,66 puncte ADMIS
9. TUTUNARU I. IONELA Consilier asistent în compartimentul Trezorerie ABSENT  
10. STOICA M. DANIELA VIOLETA Consilier asistent în compartimentul Trezorerie 50 puncte ADMIS
11. RADU M. ELENA Consilier asistent în compartimentul Trezorerie 12 puncte RESPINS
12. MATEESCU N. LOREDANA Consilier asistent în compartimentul Trezorerie 8,66 puncte RESPINS
13. NICULESCU M. DANIELA MIHAELA Consilier asistent în compartimentul Trezorerie RETRAS  
 
Candidatul/candidații declarat/declarați „ADMIS” va/vor susține proba interviului în conformitate cu Detaliile organizatorice privind  desfășurarea concursului, anexa la „Anunțul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale”, care se află afișat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, București în data de 04.08.2017/orele 9,00 .
Candidatul/candidații se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puțin 30 minute înainte de începerea probei.
Candidatul/candidații declarat/declarați „RESPINS” pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor probei scrise, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
 
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI  01.08.2017, ORA __9,00____ ȘI A FOST PREDAT PE BAZĂ‚ DE SEMNĂ‚TURĂ‚ SUBOFIȚERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.
-Secretar: F.P.   LABIȘ NICOLETA

ANUNȚ
cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 3 funcții publice de execuție vacante din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale
 
 
                   Pentru funcția de consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii din serviciul plății pensii si alte drepturi sociale:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul
selecției dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. Voina Ludmila Admis -
2. Popa Bogdan Admis -
3. Radu Florentina Admis -
4. Stoica Ina-Madalina Admis -
5. Pircu Florin Respins Din documentele depuse la dosar  nu rezultă îndeplinirea condiției de vechime în specialitatea studiilor universitare de licență absolvite în domeniul economic, condiție prevăzută de art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 
         Pentru funcția de consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul
selecției dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. Cojocaru Constantin Respins Din documentele depuse la dosar  nu rezultă îndeplinirea condiției de vechime în specialitatea studiilor universitare de licență absolvite în domeniul economic, condiție prevăzută de art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Mânzălescu Adrian Respins Din documentele depuse la dosar  nu rezultă îndeplinirea condiției de vechime în specialitatea studiilor universitare de licență absolvite în domeniul economic, condiție prevăzută de art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. Cismaru Andreea-Liana Admis -
4. Dihoiu Alexandru-Silviu Admis -
5. Irimia Gina Admis -
 
 
         Pentru funcția de consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul
selecției dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. Tudor Dorel Admis -
2. Tutunaru Ionela Admis -
3. Stoica Daniela-Violeta Admis -
4. Chivu Maria-Ramona Respins Din documentele depuse la dosar nu rezultă îndeplinirea condiției prevăzute de art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările și completările ulterioare – (nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani) 
5. Radu Elena Admis  
-
6. Basturea Iulia-Maria Respins Din documentele depuse la dosar  nu rezultă îndeplinirea condiției de vechime în specialitatea studiilor universitare de licență absolvite în domeniul economic, condiție prevăzută de art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
7. Mateescu Loredana  
Admis
 
-
8. Niculescu Daniela-Mihaela  Admis  
-

COMISIA DE CONCURS
-Președinte:  F.P. PAULA-GILERA FIȘCUCI
-Membri: F. P. VICTORIA CACIPU
  F.P. GEORGE PANĂ‚ - Reprezentant ANFP (responsabil de procedură)
-Secretar:  F.P. NICOLETA LABIȘ
Candidații declarați „ADMIS” vor susține concursul pentru încadrarea postului în conformitate cu „Anunțul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale”, care se află afișat la P.C. al sediului Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, București (proba scrisă: 31.07.2017/orele 09.00, susținerea interviului: 04.08.2017/orele 09.00. Candidații se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puțin 30 minute înainte de începerea fiecărei probe).
 
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT PE SITE-UL INSTITUȚIEI ȘI LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI  25.07.2017, ORA 16.00.
ANUNȚ
privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale
         Posturile publice vacante pentru care se organizează concursul sunt:
 
                   1. Consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii din Serviciul plăți pensii și alte drepturi sociale/titluri executorii;
                   2. Consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate din Secția financiar-contabilă a Serviciului financiar-contabil și evidență contribuabili;
                   3. Consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie din Secția financiar-contabilă a Serviciului financiar-contabil și evidență contribuabili.
 
         Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt cele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.
         Dosarele de înscriere se depun la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale din București, str. Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6, „în termen de 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial” (art. 49 alin. 1 din H.G. 611/2008).
 
         Persoane de contact: col. Dobre Daniel, tel. 021.319.58.58, int. 2639
                                            cpt. Vasiloni Valentina, tel. 021.319.58.58, int. 2639
 
          Documentele vor fi îndosariate într-un dosar din plastic cu șină.
          Fiecare candidat va întocmi un Opis al dosarului de concurs, în care va specifica titulatura documentului, forma în care se predă (copie legalizată sau fotocopie însoțită de documentele în original) și numărul de file. Acesta va fi certificat pentru autenticitate prin semnătura fiecărei persoane.
 
         I. Etapele/probele stabilite pentru desfășurarea concursului sunt următoarele:
         1. Publicitatea concursului: 30.06.2017;
         2. Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: 19.07.2017/orele 16.00 (în perioada 30.06-19.07.2017);
         3. Selecția dosarelor de înscriere: 20.07-26.07.2017;
         4. Afișare rezultate selecție dosare candidat: cel mai târziu pe data de 26.07.2017;
         5. Depunerea eventualelor contestații privind selecția dosarelor de candidat: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor de candidat;
         6. Analizarea și soluționarea eventualelor contestații privind selecția dosarelor de candidat, respectiv afișarea rezultatelor în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;
         7. Proba scrisă - pe data de 31.07.2017, începând cu ora 09.00;
         8. Afișare rezultate proba scrisă: 01.08.2017;
         9. Depunerea eventualelor contestații la proba scrisă: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor;
         10. Soluționarea eventualelor contestații la proba scrisă și afișarea rezultatelor: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;
         11. Interviul: pe data 04.08.2017, începând cu ora 09.00;
         12. Afișare rezultate proba interviului: 07.08.2017;
         13. Depunerea eventualelor contestații la proba interviului: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor;
         14. Soluționarea eventualelor contestații la proba interviului și afișarea în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;
         15. Afișarea rezultatelor finale ale concursului: termen limită 10.08.2017.
 
         Locul de depunere a dosarelor de candidat, desfășurarea probelor de concurs, afișarea rezultatelor, depunerea și soluționarea contestațiilor se desfășoară la sediul Casei de pensii sectoriale situat în București, str. Drumul Taberei, nr. 7 B (nr. 7-9), sector 6.
 
         II.A. Condițiile generale de participare a candidaților la concursul de recrutare organizat pentru încadrarea funcțiilor publice vacante de execuție
                   - consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii;
                   - consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate;
                   - consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie;
         sunt următoarele:
         a) au cetățenia română și domiciliul în România;
         b) cunosc limba română, scris și vorbit;
         c) au vârsta de minimum 18 ani împliniți;
         d) au capacitate deplină de exercițiu;
         e) au o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
         f) nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;
         g) nu au fost destituiți dintr-o funcție publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
         h) nu au desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.
         (Bază: art. 54 din L.188/1999, r2, cu modificările și completările ulterioare)
 
         II.B. Condiții specifice de participare la concurs a candidaților pentru funcțiile publice de execuție vacante de:
                   - consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii;
                   - consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate;
                   - consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie;
         sunt următoarele:
         - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic;
         - au o vechime de minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
         - au abilități în folosirea tehnicii de calcul/calculatorului - Microsoft Office - nivel bun;
         - persoana declarată „admis” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare și avizare pentru eliberarea autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului.
 
         III. Bibliografia stabilită pentru concursul de recrutare:
          - pentru funcția publică vacantă de consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii este următoarea:
         1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
         2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
         3. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
         4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările, art. 3, 58-62, 64-66, 99-102, 153-160, cu modificări și completări ulterioare;
         5. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, cu modificările si completările ulterioare Cartea a V - despre executarea silită;
         6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Titlul I cap. I si Titlul VII cap. VI, VII, VIII, IX, X, XI, cu modificările și completările ulterioare.
 
         - pentru funcția publică vacantă de consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate este următoarea:
         1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
         2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
         3. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
         4. Legea contabilității nr. 82/1991*** republicată cu modificările și completările ulterioare;
         5. Legea privind finanțele publice nr. 500/2002 cu modificările și completările ulterioare;
         6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
         7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
         8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
         9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
         10. O.G. nr. 119/1999, republicată, privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare.
 
         - pentru funcția publică vacantă de consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie este următoarea:
         1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
         2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
         3. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
         4. Legea contabilității nr. 82/1991*** republicată cu modificările și completările ulterioare;
         5. Legea privind finanțele publice nr. 500/2002 cu modificările și completările ulterioare;
         6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
         7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
         8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
         9. Ordinul ministrului finanțelor publice  nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
         10. O.G. nr. 119/1999 *** Republicată privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
         11. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa ale unităților socialiste;
         12. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 
               ÎNTOCMIT
Colonel
             Daniel DOBRE
                
 
 
 
 

 
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 30.06.2017 ORA 16.00.

ANUNȚ
Punctajul final obținut de p.c.c. Marin Ana-Maria,

consilier juridic debutant, la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui de debutant.
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Membrii comisiei Nr.
lucrare
(Variantă)
Punctaj acordat de fiecare membru al comisiei Punctaj final Rezultat Obs.
1 P.c.c.
Marin Ana - Maria
Colonel Dorin BUJOREANU 2 90 p 90 p PROMOVAT  
Colonel Iolando  TOMA 90 p  
Lt.col. Florina COMĂ‚NESCU 90 p  
 
COMISIA DE CONCURS
-Președinte: Colonel
              Dorin BUJOREANU
   
-Membri: Colonel
              Iolando TOMA
   
  Locotenent colonel
                  Florina COMĂ‚NESCU
   
-Secretar: Colonel
         Daniel DOBRE

ANUNȚ
privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui de debutant pentru personalul contractual încadrat la Serviciul recalculări și actualizări pensii la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale
 
 
         La nivelul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale se organizează concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui de debutant pentru personalul contractual încadrat la Serviciul recalculări și actualizări pensii - anexă, astfel:
Data și ora desfășurării examenului: 30.05.2017, începând cu ora 10.00.
Locul desfășurării examenului: sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale.
 
Tematica și bibliografia stabilită pentru examen:
1. Tematica:
 - Sistemul pensiilor militare de stat;
 - Protecția informațiilor clasificate și a datelor cu caracter personal;
2. Bibliografia:
- Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare (Cap. 1, Cap. 2 și Cap. 7);
- Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților           profesioniști (Cap. 1 Cap. 2);
- Legea nr.53/2003, republicată, Codul muncii (Titlul II,            Contractul  individual de muncă);
- Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor  date, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate (Cap. 1 - Cap. 3)
- H.G. nr. 1294/2001, privind stabilirea  locurilor de  muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția anexelor;
- H. G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România (Cap. 2 și Cap. 3);
- H. G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;
- Ordinul ministrului apărării naționale nr.M.123/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții,  specifice personalului militar (cu excepția anexelor);
- Ordinul ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. 31/M.25/999/8.148/237/259/221/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat.
 Modalitatea de desfășurare a examenului: examenul de promovare a personalului contractual constă în susținerea unei probe scrise.
 
SECRETARUL COMISIEI  DE CONCURS :  
  Col. Daniel DOBRE  REZULTATELE FINALE
 la concursul organizat pentru încadrarea funcției publice vacante de consilier grad profesional asistent în secția 2 Stabiliri pensii din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale

 
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1. RĂ‚DUȚ F. MARIUS -CRISTIAN 76 83.33 159.33 ADMIS
 
 
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 31.03.2017, ORA 14.00.
      Secretar: F.P.
     MANUELA - DIANA ARȘANU
   
   
 
REZULTATELE
probei interviul la concursul organizat pentru încadrarea funcției publice vacante de consilier grad profesional asistent în secția 2 Stabiliri pensii din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut la proba interviu Mențiunea
admis/respins
1. RĂ‚DUȚ F. MARIUS-CRISTIAN 83,33 puncte ADMIS
 
Candidatul/candidații declarat/declarați „RESPINS” pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor probei interviu, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 30.03.2017, ORA 12.30.
                                                                                                                                        
      - Secretar: F.P.
     MANUELA - DIANA ARȘANU
   
   
 
 
                                                                        


ANUNȚ
cu rezultatele obținute de candidați la proba scrisă în cadrul concursului de recrutare pentru încadrarea a 4 funcții publice de execuție vacante din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale
- data de 27.03.2017 /
            Pentru funcția de consilier grad profesional asistent în Secția 2 stabiliri pensii:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut la proba scrisă Mențiunea
admis/respins
1. RĂ‚DUȚ F.
   MARIUS-CRISTIAN
76 puncte ADMIS
2. DUMITRESCU P.
   ALINA - VIOLETA
NEPREZENTAT
3. BADÎRCU I.
   IOANA -MIHAELA
38 puncte RESPINS
           
Pentru funcția de consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii :
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut la proba scrisă Mențiunea
admis/respins
1. DOBRE A. IOANA ABSENT
2. POPA C. BOGDAN 28 puncte RESPINS
3. RADU A. FLORENTINA 20 puncte RESPINS
4. NICULESCU M.                              DANIELA - MIHAELA 10 puncte RESPINS
           
Pentru funcția de consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut la proba scrisă Mențiunea
admis/respins
1. CISMARU C.
   ANDREEA- LIANA
23 puncte RESPINS
           
Pentru funcția de consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut la proba scrisă Mențiunea
admis/respins
1. STOICA M.
   DANIELA - VIOLETA
20,53 puncte RESPINS
            
  -  Secretar: F.P. ARȘANU MANUELA-DIANA
 
 
Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut la proba scrisă pot depune contestații în termen de 24 ore de la afișarea prezentelor rezultate.
Candidații declarați „ADMIS” vor susține proba interviului pentru încadrarea postului în conformitate cu „Anunțul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale”, care se află afișat la P.C. al sediului Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, București pe data de 30.03.2017 începând cu orele 09.00. Candidații se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puțin 30 minute înainte de începerea probei.
               PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT PE SITE-UL INSTITUȚIEI ȘI LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 27.03.2017, ORA 16.30.

ANUNȚ
cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 4 funcții publice de execuție vacante din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale

            Pentru funcția de consilier grad profesional asistent în Secția 2 stabiliri pensii:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul
selecției dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. RĂ‚DUȚ F.
   MARIUS-CRISTIAN
ADMIS -
2. DUMITRESCU P.
   ALINA - VIOLETA
ADMIS -
3. BADÎRCU I.
   IOANA -MIHAELA
ADMIS -
4. PĂ‚IUȘ P.
   CLAUDIA - ELENA
RESPINS Nu a prezentat documente justificative din care să rezulte vechimea în specialitate de minim 1 an
    
        Pentru funcția de consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii :
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul
selecției dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. DOBRE A. IOANA ADMIS -
2. POPA C. BOGDAN ADMIS -
3. RADU A. FLORENTINA ADMIS -
4. NICULESCU M.                              DANIELA - MIHAELA ADMIS -
        
    Pentru funcția de consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul
selecției dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. CISMARU C.
   ANDREEA- LIANA
ADMIS -
           
Pentru funcția de consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul
selecției dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. STOICA M.
   DANIELA - VIOLETA
ADMIS -
    
-  Secretar:
 
F.P. ARȘANU MANUELA-DIANA
 
 Candidații declarați „ADMIS” vor susține concursul pentru încadrarea postului în conformitate cu „Anunțul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale”, care se află afișat la P.C. al sediului Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, București (proba scrisă: 27.03.2017/orele 09.00, susținerea interviului: 30.03.2017/orele 09.00. Candidații se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puțin 30 minute înainte de începerea fiecărei probe).

PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT PE SITE-UL INSTITUȚIEI ȘI LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI  22.03.2017, ORA 14.00.
 
ANUNȚ
privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale
 
          Posturile publice vacante pentru care se organizează concursul sunt:
          1. Consilier grad profesional asistent în Secția 2 stabiliri pensii din Serviciul stabiliri pensii;
          2. Consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii din Serviciul plăți pensii și alte drepturi sociale/titluri executorii;
          3. Consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate din Secția financiar-contabilă a Serviciului financiar-contabil și evidență contribuabili;
          4. Consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie din Secția financiar-contabilă a Serviciului financiar-contabil și evidență contribuabili.
 
          Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt cele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.
          Dosarele de înscriere se depun la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale din București, str. Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6, „în termen de 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial” (art. 49 alin. 1 din H.G. 611/2008).
          Termenul maxim de depunere a dosarelor de candidat: 15.03.2017/orele 16.00.
          Persoane de contact: col. Dobre Daniel, tel. 021.319.58.58, int. 2639
                                                   cpt. Vasiloni Valentina, tel. 021.319.58.58, int. 2639
          Documentele vor fi îndosariate într-un dosar din plastic cu șină.
          Fiecare candidat va întocmi un Opis al dosarului de concurs, în care va specifica titulatura documentului, forma în care se predă (copie legalizată sau fotocopie însoțită de documentele în original) și numărul de file. Acesta va fi certificat pentru autenticitate prin semnătura fiecărei persoane.
 
          I. Etapele/probele stabilite pentru desfășurarea concursului sunt următoarele:
          1. Publicitatea concursului - pe data de 24.02.2017;
          2. Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: 15.03.2017/orele 16.00 (depunere dosare candidat în perioada 21.02-15.03.2017);
          3. Selecția dosarelor de înscriere: 16.03-22.03.2017;
          4. Afișare rezultate selecție dosare candidat: 22.03.2017, ora 16.00;
          5. Depunerea eventualelor contestații privind selecția dosarelor de candidat: termen limită - 23.03.2017, ora 16.00;
          6. Analizarea și soluționarea eventualelor contestații privind selecția dosarelor de candidat, respectiv afișarea rezultatelor: 24.03.2017, ora 16.00;
          7. Proba scrisă - pe data de 27.03.2017, începând cu ora 09.00;
          8. Afișare rezultate proba scrisă: 27.03.2017, ora 16.00;
          9. Depunerea eventualelor contestații la proba scrisă: termen limită 28.03.2017, ora 16.00;
          10. Soluționarea eventualelor contestații la proba scrisă și afișarea rezultatelor: termen limită 29.03.2017, ora 16.00;
          11. Interviul: pe data 30.03.2017, începând cu ora 09.00;
          12. Afișare rezultate proba interviului: 30.03.2017, ora 16.00;
          13. Depunerea eventualelor contestații la proba interviului: termen limită 31.03.2017, ora 16.00;
          14. Soluționarea eventualelor contestații la proba interviului și afișarea rezultatelor: termen limită 03.04.2017, ora 16.00;
          15. Afișarea rezultatelor finale ale concursului: termen limită 05.04.2017, ora 16.00.
 
          Locul de depunere a dosarelor de candidat, desfășurarea probelor de concurs, afișarea rezultatelor, depunerea și soluționarea contestațiilor se desfășoară la sediul Casei de pensii sectoriale situat în București, str. Drumul Taberei, nr. 7 B (nr. 7-9), sector 6.
 
          II.A. Condițiile generale de participare a candidaților la concursul de recrutare organizat pentru încadrarea funcțiilor publice vacante de execuție
          - consilier grad profesional asistent în Secția 2 stabiliri pensii
          - consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii
          - consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate
          - consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie
          sunt următoarele:
          a) au cetățenia română și domiciliul în România;
          b) cunosc limba română, scris și vorbit;
          c) au vârsta de minimum 18 ani împliniți;
          d) au capacitate deplină de exercițiu;
          e) au o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
          f) nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;
          g) nu au fost destituiți dintr-o funcție publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
          h) nu au desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.
          (Bază: art. 54 din L.188/1999, r2, cu modificările și completările ulterioare)
 
          II.B. Condiții specifice de participare la concurs a candidaților pentru funcțiile publice de execuție vacante de
          - consilier grad profesional asistent în Secția 2 stabiliri pensii
          - consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii
          - consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate
          - consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie
          sunt următoarele:
          - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic;
          - au o vechime de minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
          - au abilități în folosirea tehnicii de calcul/calculatorului - Microsoft Office - nivel bun;
          - persoana declarată „admis” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare și avizare pentru eliberarea autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului.
 
          III. Bibliografia stabilită pentru concursul de recrutare:
          - pentru funcția publică vacantă de consilier grad profesional asistent în Secția 2 stabiliri pensii este următoarea:
          1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
          3. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
          4. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
          5. O.u.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
          6. H.G. nr. 144/2016 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații;
          7. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
          8. Legea nr. 303/2004 republicată privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare;
          9. Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;
          10. Legea nr. 341/2004 Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987, și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;
          11. O.u.G. nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, cu modificări și completări ulterioare;
          12. Decret - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificări și completări ulterioare;
          13. Legea nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificări și completări ulterioare;
          14. Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificări și completări ulterioare;
          15. O.u.G. nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările și completările ulterioare:
          16. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
          17. H.G. nr. 1/2017 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată.
          18. Legea nr. 8/2006, republicată, privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
          19. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 24/2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, publicat în Monitorul Oficial nr. 130 din 19 februarie 2016;
          20. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 25/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat, publicat în Monitorul Oficial nr. 214 din 23 martie 2016;
          21. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 88/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, publicat în Monitorul Oficial nr. 616 din 11 august 2016.
          22. Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, cu modificările și completările ulterioare.
 
          - pentru funcția publică vacantă de consilier grad profesional asistent în Biroul titluri executorii este următoarea:
          1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
          3. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
          4. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
          5. O.u.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
          6. H.G. nr. 144/2016 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații;
          7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările, , cu modificări și completări ulterioare; art. 3, 58-62, 64-66, 99-102, 153-160;
          8. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicat, cu modificările și completările ulterioare; Cartea a V - despre executarea silită;
          9. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; Titlul I cap. I si Titlul VII cap. VI, VII, VIII, IX, X, XI;
          10. Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, cu modificările și completările ulterioare.
 
          - pentru funcția publică vacantă de consilier grad profesional asistent în Biroul contabilitate este următoarea:
          1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
          3. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
          4. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
          5. O.u.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
          6. H.G. nr. 144/2016 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații;
          7. Legea contabilității nr. 82/1991*** republicată cu modificările și completările ulterioare;
          8. Legea privind finanțele publice nr. 500/2002 cu modificările și completările ulterioare;
          9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
          10. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
          11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
          12. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
          13. Ordinul ministrului finanțelor publice  nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
          14. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice;
          15. O.G. nr. 119/1999 *** Republicată privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
          16. Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, cu modificările și completările ulterioare.
          - pentru funcția publică vacantă de consilier grad profesional asistent în Compartimentul trezorerie este următoarea:
          1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
          3. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
          4. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
          5. Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, cu modificările și completările ulterioare;
          6. O.u.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
          7. H. G. nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;
          8. H.G. nr. 144/2016 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații;
          9. Legea contabilității nr. 82/1991*** republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          10. Legea privind finanțele publice nr. 500/2002 cu modificările și completările ulterioare;
          11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
          12. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
          13. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
          14. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
          15. Ordinul ministrului finanțelor publice  nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
          16. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice;
          17. O.G. nr. 119/1999 *** Republicată privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
          18. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa ale unităților socialiste;
          19. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
          20. O.u.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare;
          21. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare.
               ÎNTOCMIT
Colonel
             Daniel DOBRE
                
 
 
 
 
 
PREZENTUL ANUNȚ A FOST POSTAT PE SITE-UL CASEI DE PENSII SECTORIALEL A MINISTERULUI APĂ‚RĂ‚RII NAȚIONALE ȘI AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 24.02.2017 ORA 12.00.

A N U N Ț
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru organizat pentru încadrarea postului vacant de referent de specialitate grd. III/studii superioare economice în cadrul Serviciului recalculări și actualizări pensii - anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale
Nr. crt. Nume și prenume candidat Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/Respins
1. VOINA LUDMILA 64 82,66 73,33 ADMIS
2. VOILĂ‚ ANA-MARIA 61 75,33 68,16 RESPINS
3. LAZĂ‚R CRISTINA-ELENA 64 65,66
(după analizarea contestație depusei)
64,83 RESPINS
 


 

       Candidatul declarat ,,ADMIS” se va prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr. 7B (nr.7-9), Sector 6, București, până pe data de 24.02.2017 pentru completarea/rezolvarea unor documente specifice/probleme administrative.
       Pentru mai multe detalii sau informații vă puteți adresa secretarului Comisiei de concurs - col. DOBRE DANIEL, telefon 021.319.58.58 int. 2639.
 
SECRETARUL COMISIEI  DE CONCURS :  
   
Col.  
    Daniel DOBRE  
      
   
 
 
 
 

 

 PREZENTUL ANUNȚ A FOST PUBLICAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL UNITĂ‚ȚII ȘI PE PAGINA DE INTERNET A CASEI DE PENSII SECTORIALE LA DATA DE 21.02.2017.

REZULTATUL
obținut ca urmare a analizării contestației doamnei LAZĂ‚R CRISTINA-ELENA la punctajul probei interviului din concursul pentru încadrarea a 1 (unu) post de referent de specialitate gradul III/studii superioare economice
în cadrul Serviciului recalculări și actualizări pensii - anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut de candidat la
proba interviului în urma soluționării contestației
Obs.
 1.  
LAZĂ‚R CRISTINA-ELENA 65,66 CR 90/ 17.02.2017
 
SECRETARUL COMISIEI  DE CONCURS :  
Col. Daniel DOBRE  
(telefon 021.319.58.58 int. 2639)  
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT PE INTERNET, PRECUM ȘI LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 20.02.2017, ORA 16.00.


REZULTATUL PROBEI INTERVIULUI
la concursul pentru încadrarea a 1 (unu) post de referent de specialitate gradul III/studii superioare economice
în cadrul serviciului recalculări și actualizări pensii - anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj la
proba interviului
Obs.
1 VOINA LUDMILA 82,66  
2 LAZĂ‚R CRISTINA-ELENA 70,66  
3 VOILĂ‚ ANA-MARIA 75,33  

Candidații nemulțumiți de rezultatele probei interviului pot formula contestație în termen maxim de 24 de ore din momentul afișării prezentelor rezultate, la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Eventualele contestații se depun la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor, telefon 021.319.58.58 int. 2639.
 
SECRETARUL COMISIEI  DE CONCURS :  
Col. Daniel DOBRE  PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT ȘI LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 16.02.2017, ORA 16.00.REZULTATUL PROBEI SCRISE
la concursul pentru încadrarea a 1 (unu) post de referent de specialitate gradul III/studii superioare economice în cadrul serviciului recalculări și actualizări pensii - anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj la
proba scrisă
Mențiunea
admis/respins
1. VOINA LUDMILA 64 ADMIS
2. LAZĂ‚R CRISTINA-ELENA 64 ADMIS
3. VOILĂ‚ ANA-MARIA 61 ADMIS
        
            Candidații declarați „ADMIS” vor susține proba interviului pentru încadrarea postului pe data de 16.02.2017, începând cu ora 10.00. Aceștia se vor prezenta cu 1 oră înainte de desfășurarea probei de concurs la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr. 7B (nr.7-9), Sector 6, București și vor anunța telefonic persoana de contact, pentru a le facilita accesul.
Candidații nemulțumiți de rezultatele probei scrise pot formula contestație în termen maxim de 24 de ore din momentul afișării prezentelor rezultate, la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
           Eventualele contestații se depun la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor, telefon 021.319.58.58 int. 2639.

 
SECRETARUL COMISIEI  DE CONCURS :  
   
Col.  
    Daniel DOBRE  
      
   
 
  
 PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT
ȘI LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 13.02.2017, ORA 16.00 ȘI A FOST PREDAT PE BAZĂ‚ DE SEMNĂ‚TURĂ‚ SUBOFIȚERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.


REZULTATUL
analizării contestației doamnei VOILĂ‚ ANA-MARIA, înregistrată la nr. CR 69 din 07.02.2017, la comunicatul Comisiei de concurs în urma selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 1 (unu) post de referent de specialitate gradul III/studii superioare economice în cadrul serviciului recalculări și actualizări pensii - anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale

 
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul reanalizării
dosarului de concurs
Postul pentru care candidează
 1.  
VOILĂ‚ ANA-MARIA ADMIS Referent de specialitate gradul III/studii superioare economice
 


 


Candidatul declarat „ADMIS” va susține - proba scrisă, în data de 13.02.2017, începând cu ora 10.00, în conformitate cu anunțul privind organizarea concursului, care se află afișat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, București, publicat prin intermediul portalului posturi.gov.ro și pe pagina de internet a instituției organizatoare cps.mapn.ro.
          Punct de contact: secretarul comisiei - telefon 021.319.58.58 int. 2639.
 
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT ȘI LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 08.02.2017, ORA 16.00 ȘI A FOST PREDAT PE BAZĂ‚ DE SEMNĂ‚TURĂ‚ SUBOFIȚERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.
SECRETARUL COMISIEI  DE CONCURS :
Col. Daniel DOBRE

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE CONCURS
pentru încadrarea a 1 (unu) post de referent de specialitate gradul III/studii superioare economice în cadrul serviciului recalculări și actualizări pensii - anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale

 
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției
dosarului de concurs
Postul pentru care candidează
1. VOINA LUDMILA ADMIS Referent de specialitate gradul III/studii superioare economice
2. LAZĂR CRISTINA-ELENA ADMIS
3. VELEA ALEXANDRU-DANIEL RESPINS
4. VOILĂ‚ ANA-MARIA RESPINS
 

 

          Candidatul/candidații care au fost declarați „ADMIS” vor susține - proba scrisă, în data de 13.02.2017, începând cu ora 10.00, în conformitate cu anunțul privind organizarea concursului, care se află afișat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, București, publicat prin intermediul portalului posturi.gov.ro și pe pagina de internet a instituției organizatoare cps.mapn.ro.
          Candidatul/candidații care au fost declarați „RESPINS” pot depune contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor selecției dosarului de candidat.
          Punct de contact: secretarul comisiei - telefon 021.319.58.58 int. 2639.
SECRETARUL COMISIEI  DE CONCURS :  
   
Col.  
    Daniel DOBRE  
      
   
 
  

          PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT
ȘI LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 06.02.2017, ORA 16.00 ȘI A FOST PREDAT PE BAZĂ‚ DE SEMNĂ‚TURĂ‚ SUBOFIȚERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.

ANUNȚ
Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale organizează concurs
de ocupare a unor posturi de personal civil contractual de execuție temporar vacante (valabile până la data de 31.12.2018), cu locul de muncă în municipiul București, str. Drumul Taberei, nr. 7 B (nr. 7-9), sector 6
I. Posturile de execuție temporar vacante pentru care se organizează concursul
-1 (unu) post de referent de specialitate gradul III/studii superioare economice în cadrul serviciului recalculări și actualizări pensii - anexă la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale.
II. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs
 • cerere de înscriere la concurs (conform modelului anexat; se obține de la secretariatul comisiei), adresată directorului Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverințelor care atestă vechimea în specialitatea studiilor, în copie și original;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, valabilă până la obținerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (va conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);
 • curriculum vitae - model european.
Documentele care nu se depun în original vor fi prezentate în copie legalizată sau în fotocopie însoțite de documentele în original, pentru a fi confruntate în vederea certificării de către secretarul comisiei.
Documentele vor fi îndosariate în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din plastic, cu șină.
Fiecare candidat va întocmi un Opis al dosarului de concurs, în care va specifica titulatura documentului, forma în care se predă (copie legalizată sau fotocopie însoțită de documentele în original) și numărul de file. Acesta va fi certificat pentru autenticitate prin semnătura fiecărei persoane.
Dosarele de concurs vor fi depuse la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, București. Persoană de contact care asigură secretariatul comisiei de concurs, telefon 021.319.58.58 int. 2639.

III. Condițiile generale și specifice prevăzute în fișa de post
 • absolvirea cu diplomă de licență a studiilor superioare, în specializarea economic;
 • obținerea autorizației de acces la informații clasificate, pentru candidatul declarat ,,Admis”;
 • să aibă vechimea în specialitatea studiilor, necesară pentru participarea la concurs de minimum 6 luni;
 • starea de sănătate - apt medical;
 • să aibă cunoștințe de operare Microsoft Office, la nivel bun;
 • păstrarea confidențialității datelor și informațiilor cu caracter militar;
 • capacitate de comunicare și relaționare;
 • rezistența la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză, coroborare și sinteză;
 • loialitate față de instituția militară, conduită morală și profesională;
 • programul de lucru: zilnic între orele 08.00 - 16.00, cu 2 zile/săptămână de repaus, consecutive, de regulă în zilele de sâmbătă și duminică/sărbătorile legale. În funcție de solicitări, acesta poate fi prelungit, cu recuperare, în conformitate cu prevederile legale;
 • riscuri implicate: efort intelectual îndelungat, radiații electromagnetice și cele determinate de lucrul cu tehnica de calcul;
 • încadrarea în condiții de muncă - normale;
 • disponibilitate permanentă pentru desfășurarea atribuțiilor funcționale conform activităților planificate și a sarcinilor primite.
IV. Condițiile necesare ocupării postului (art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011)
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime în specialitate sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
V. Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora
1. Proba scrisă - la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, București, în data de 13.02.2017, în intervalul orar 10.00 - 13.00;
2. Interviul - la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, București, în data de 16.02.2017, începând cu ora 10.00.
VI. Tematica și bibliografia
Pentru postul de referent de specialitate gradul III:
Tematica:
 • Sistemul pensiilor militare de stat
 • Protecția informațiilor clasificate și a datelor cu caracter personal
 • Microsoft office (word, excel și power point)
Bibliografia:
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare (Cap. 1, Cap. 2 și Cap. 7);
 • Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001, privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția anexelor;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.123/2015 pentru aprobarea normelor metodologice privind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice personalului militar (cu excepția anexelor);
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor  date, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate (Cap. 1 - Cap. 3);
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor  naționale de protecție a informațiilor clasificate în România (Cap. 2 și Cap. 3);
 • Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu. 
VII. Calendarul de desfășurare a concursului
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂ‚ȚII DATA/ORA CONTACT
1. Depunerea dosarelor de concurs 27.01 - 03.02.2017
Intervalul orar
08.00 - 16.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
2. Selecția dosarelor de concurs 06.02.2017  
3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs 06.02.2017
ora 16.00
 
4. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs 07.02.2017
Intervalul orar
08.00 - 16.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
5. Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor 08.02.2017
Intervalul orar
09.00 - 16.00
 
6. Desfășurarea primei probe din concurs, proba scrisă 13.02.2017
Intervalul orar
10.00 - 13.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
7. Corectarea și afișarea rezultatelor probei scrise 13.02.2017  
8. Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise 14.02.2017
Intervalul orar
08.00 - 16.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
9. Soluționarea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise și afișarea rezultatelor 15.02.2017
Intervalul orar
08.00 - 16.00
 
10. Susținerea probei interviului 16.02.2017
ora 10.00
Telefon 021.319.58.58
interior 2639
11. Notarea interviului și afișarea rezultatului la interviu 16.02.2017  
12. Depunerea eventualelor contestații ale rezultatului interviului 17.02.2017
Intervalul orar
08.00 - 16.00
Telefon de contact 021.319.58.58
interior 2639
13. Soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul interviului și afișarea rezultatelor 20.02.2017
Intervalul orar
08.00 - 16.00
 
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 21.02.2017  
 
NOTE:
 • Toate activitățile se desfășoară la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, București. Persoană de contact care asigură secretariatul comisiei de concurs și al comisiei de soluționare a contestațiilor - telefon 021.319.58.58 int. 2639.
 • Candidații declarați „ADMIS” în urma selecției dosarelor și a fiecărei probe a concursului, se vor prezenta cu 1 oră înainte de desfășurarea fiecărei probe de concurs la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, București, și vor anunța telefonic persoana de contact, pentru a le facilita accesul către sala de examinare (telefon 021.319.58.58 int. 2639);
 • Candidatul declarat „Admis” se va prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, pentru a fi stabilite detaliile necesare încadrării postului, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului;
 • Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.
VIII. Model cerere de înscriere la concurs

DIRECTORULUI CASEI DE PENSII SECTORIALE A MINISTRULUI APĂ‚RĂ‚RII NAȚIONALE
Subsemnatul/subsemnata _______________________________,
                                                              (numele, prenumele tatălui și prenumele)
născut(ă) la data de_______________, în localitatea___________________, județul/sectorul____________________, CNP_____________domiciliat(ă) în localitatea________________, județul/sectorul_____________, strada ______________________, nr.___, bl.___, sc.__, et.___, ap.___, vă adresez rugămintea de a fi de acord cu înscrierea mea la concursul organizat în vederea încadrării postului de ___________________________________________________, organizat la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr. 7 B (nr. 7-9), Sector 6, București.

În prezent am ocupația* de ____________________________ __la _____________________________________________, cu sediul în _____________________________________________________.

Menționez că:

-am/nu am suferit condamnări, am/nu am plătit amenzi penale;
-fac/nu fac parte din partide politice sau asociații interzise de lege;
-am/nu am mai fost angajat(ă) pe astfel de posturi, pe o perioadă de _________;
În situația în care sunt declarat „Admis”, sunt de acord cu verificarea mea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate/certificatului de securitate, în concordanță cu fișa postului.
Am depus la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, întocmit conform cerințelor din anunț, conținând un număr de ______ file.
 
* - persoanele fără ocupație vor menționa ultimul loc de muncă și motivul încetării contractului de muncă
 
ANUNȚ
cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea funcțiilor publice vacante de consilier grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secția informatică și consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secția financiar - contabilă din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Mențiunea
admis/respins
Punctaj final
Consilier grad profesional superior în Biroul  analiză,proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secția informatică
1. ANDREI C. CRISTIAN ADMIS 183 puncte
2. ȘERBAN N. MARIUȚA ADMIS 144 puncte
Consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secția financiar- contabilă
3. PĂ‚UNESCU T-C. DIMITRIE - BOGDAN NEPREZENTAT -
4. RADU GH.  MARICICA NEPREZENTAT -
5. CIUCĂ‚ GH. FELICIA ELISABETA ADMIS 182 puncte
 
Secretar: F.P.
  ARȘANU MANUELA
 
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 12.12.2016, ORA 15.45

ANUNȚ
cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea funcțiilor publice vacante de consilier grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secția informatică și consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secția financiar- contabilă din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul
probei
scrise
Punctajul acordat
Consilier grad profesional superior în Biroul  analiză,proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secția informatică
1. ANDREI C. CRISTIAN ADMIS 95 puncte
2. ȘERBAN N. MARIUȚA ADMIS 80 puncte
Consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secția financiar- contabilă
3. RADU GH.  MARICICA NEPREZENTAT -
4. CIUCĂ‚ GH. FELICIA ELISABETA ADMIS 90 puncte
 
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
F.P.
ARȘANU MANUELA - DIANA
   
     PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI, ASTĂ‚ZI 09.12.2016, ORA 12.30 

ANUNȚ
cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea funcțiilor publice vacante de consilier grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secția informatică și consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secția financiar- contabilă din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul
probei
scrise
Punctajul acordat
Consilier grad profesional superior în Biroul  analiză,proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secția informatică
1. ANDREI C. CRISTIAN ADMIS 88 puncte
2. ȘERBAN N. MARIUȚA ADMIS 64 puncte
Consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secția financiar- contabilă
3. PĂ‚UNESCU T-C. DIMITRIE - BOGDAN NEPREZENTAT -
4. RADU GH.  MARICICA ADMIS 72 puncte
5. CIUCĂ‚ GH. FELICIA ELISABETA ADMIS 92 puncte
  
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
F.P.
ARȘANU MANUELA - DIANA
   
Candidații declarați „ADMIS” vor susține interviul : 09.12.2016/orele 09.00 pentru încadrarea postului în conformitate cu Detaliile organizatorice privind desfășurarea concursului, anexa la „Anunțul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale”. Candidații se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puțin 15 minute înainte de începerea probei ).
  
 ANUNȚ
cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea următoarelor funcții publice vacante din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale :
                        - consilier grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secția informatică;
                       - consilier grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secția informatică;  
                       - consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secția financiar-contabilă.
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul
selecției dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. Păunescu Dimitrie-Bogdan ADMIS -
2. Ciucă Felicia-Elisabeta ADMIS -
3. Radu Maricica ADMIS -
4. Andrei Cristian ADMIS -
5. Șerban Măriuța ADMIS -
Candidatul/candidații declarat/declarați „ADMIS” va/vor susține concursul pentru încadrarea postului în conformitate cu „Anunțul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale”, care se află afișat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, București (proba scrisă: 05.12.2016/orele 09.00, susținerea interviului: 09.12.2016/orele 09.00. Candidații se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puțin 15 minute înainte de începerea fiecărei probe).
COMISIA DE CONCURS
-Președinte:  F.P.
   
  FIȘCUCI PAULA-GILERA
-Membri:  F.P.
   
  ȚELINOIU IONUȚ
   F.p.
   
  CHITEA CORINA
-Secretar: F.P.
   
  ARȘANU MANUELA
PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA SEDIUL UNITĂ‚ȚII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREȘTI

ANUNȚ
privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție
din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale

 
          Posturile publice vacante pentru care se organizează concursul sunt:
 
          - consilier grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secția informatică;
          - consilier grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secția informatică;
          - consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secția financiar-contabilă.
 
 
          Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt cele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.
 
          Dosarele de înscriere se depun la sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale din București, str. Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, „în termen de 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial” (art. 49 alin. 1 din H.G. 611/2008).
 
          Persoane de contact: col. Dobre Daniel, tel. 021.319.58.58, int. 2639
                                               lt.col. Pandrea Daniel, tel. 021.319.58.58, int. 2639
 
          Documentele vor fi îndosariate într-un dosar din plastic cu șină.
          Fiecare candidat va întocmi un Opis al dosarului de concurs, în care va specifica titulatura documentului, forma în care se predă (copie legalizată sau fotocopie însoțită de documentele în original) și numărul de file. Acesta va fi certificat pentru autenticitate prin semnătura fiecărei persoane.
 
     I. Etapele/probele stabilite pentru desfășurarea concursului sunt următoarele:
          1. Publicitatea concursului – 04.11.2016;
          2. Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs - 23.11.2016/orele 16.00;
          3. Selecția dosarelor de înscriere - 24.11-02.12.2016;
          4. Proba scrisă - pe data de 05.12.2016, începând cu ora 09.00;
          5. Interviu - pe data 09.12.2016, începând cu ora 09.00;
          6. Afișarea rezultatelor finale ale concursului - 14.12.2016, ora 16.00.
          Locul de depunere a dosarelor de candidat, desfășurarea probelor de concurs, afișarea rezultatelor, depunerea și soluționarea contestațiilor se desfășoară la sediul Casei de pensii sectoriale situat în București, str. Drumul Taberei, nr. 7 B (nr. 7-9), sector 6.
 
     II.A. Condițiile generale de participare a candidaților la concursul de recrutare organizat pentru încadrarea următoarelor funcțiilor publice vacante de execuție
        - 2 funcții publice de consilier grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secția informatică,
        - 1 funcție publică de consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secția financiar-contabilă
          sunt următoarele:
          a) au cetățenia română și domiciliul în România;
          b) cunosc limba română, scris și vorbit;
          c) au vârsta de minimum 18 ani împliniți;
          d) au capacitate deplină de exercițiu;
       e) au o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
        f) nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;
          g) nu au fost destituiți dintr-o funcție publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
          h) nu au desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.
          (Bază: art. 54 din L.188/1999, r2, cu modificările și completările ulterioare)
  
     II.B. Condiții specifice de participare la concurs a candidaților:
         1. Pentru cele 2 funcții publice de execuție vacante de consilier grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secția informatică:
          - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul informatică sau într-unul din domeniile: electronică, electrotehnică, automatică, telecomunicații și au absolvit cel puțin un curs de specializare în analiză și/sau programare în domeniul informatic;
          - au o vechime de minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
          - au experiență și abilități în analiza, proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor informatice în domeniul bazelor de date - nivel bun;
          - persoana declarată „admis” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare și avizare pentru eliberarea autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului.
          2. Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secția financiar-contabilă:
          - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice;
          - au o vechime de minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
          - au abilități în folosirea tehnicii de calcul/calculatorului - Microsoft Office - nivel bun;
          - persoana declarată „admis” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare și avizare pentru eliberarea autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului.
 
     III. Bibliografia stabilită pentru concursul de recrutare:
         1. Pentru cele 2 funcții publice de execuție vacante de consilier grad profesional superior în Biroul analiză, proiectare, dezvoltare sisteme informatice din Secția informatică:
          1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
          3. Noțiuni despre baze de date relaționale (MS SQL, ACCES, FOXPRO):
•        Introducere în limbajul SQL. Scrierea comenzilor SQL. Manipularea datelor.
•        Interogări simple (instructiunea SELECT)
•        Sortarea rezultatelor (clauza ORDER BY)
•        Modificarea functiilor SQL de grup definite în standardul ISO (funcțiile de grup: COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX
•        Gruparea rezultatelor (după GROUP BY)
•        Subinterogări
•        Interogări din tabele multiple
•        Operații cu mulțimi: reuniunea, intersecția și diferența (operatorii UNION, INTERSECT și EXCEPT)
•        Actualizarea bazei de date (instrucțiunile INSERT, UPDATE și DELETE)
•        Definirea datelor (limbajul de definire al datelor: DDL)
•        Identificatorii SQL
•        Tipurile de date din standardul ISO al limbajului SQL
•        Crearea unei baze de date (instrucțiunea CREATE SCHEMA)
•        Crearea unui tabel (instrucțiunea CREATE TABLE)
•        Eliminarea unui tabel (instrucțiunea DROP TABLE)
•        Crearea unui index (instrucțiunea CREATE INDEX)
•        Eliminarea unui index (instrucțiunea DROP INDEX)
          •       Arhitectura, instalare și configurare MICROSOFT SQL SERVER
•     Crearea și managementul bazelor de date, creare de tabele, indecși, vizualizări, integritatea datelor, configurare acces și permisiuni, backup și restaurare, monitorizare și optimizare.
•       Proceduri de export/import date intre baze FOXPRO, MS-SQL, Oracle, Mysql.
•    Proiectarea aplicațiilor bazate pe SQL Server. funcții definite de utilizator, proceduri stocate, triggere, interogări distribuite, tranzacții distribuite, vizualizări partiționate, optimizare și analiză interogări, management tranzacții.
Proiectarea aplicațiilor de tip Web (generare de pagini dinamice pe baza interogării bazelor de date MS-SQL, Mysql).
•        Generare statistici de acces
4. Noțiuni ASP.NET 4.5 in VB;
          - programarea web și conectarea la bazele de date relaționale.

 
2. Pentru funcția publică vacantă de consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate din Secția financiar-contabilă:
          1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
          3. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
          4. Legea contabilității nr. 82/1991*** republicată cu modificările și completările ulterioare;
          5. Legea privind finanțele publice nr. 500/2002 cu modificările și completările ulterioare;
          6. Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;
          7. H.G. nr. 144/2016 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații;
          8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
          9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
          10. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;
          11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
          12. Ordinul ministrului finanțelor publice  nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
          13. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
          14. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice.
 
  Persoană de contact:  Cpt. cdor. Carmen MĂCSINESCU (tel. 021.319.58.58, int. 2639)
Top