TELVERDE 0800.808.880
 (între orele 07.30 - 17.30)

NOUTĂȚI
 
Începând cu data de 28 aprilie 2020, programul de relații cu publicul al Casei de pensii sectoriale se desfășoară săptămânal, luni și joi, între orele 09.00-11.00

 ANUNȚ REFERITOR LA PLATA AJUTORULUI DE DECES
Începând cu data de 28 martie 2020, ajutorul de deces se poate acorda și în baza unei solicitări online transmisă Casei de pensii sectoriale, la adresa de e-mail: casadepensii@mapn.ro

  

      Casa de pensii sectorială  a Ministerului Apărării Naționale 

are următoarele atribuții:

 
   a) asigură evidența, la nivel național, a tuturor beneficiarilor drepturilor prevăzute de Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor drepturi, potrivit dispozițiilor legale;
    b) stabileste cuantumul pensiilor din sistemul pensiilor militare de stat prin decizii, conform Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor drepturi, potrivit dispozițiilor legale;
     c) asigură plata lunară a pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor, potrivit legii;
     d) asigură evidența drepturilor și obligațiilor stabilite în sistemul pensiilor militare de stat, prin organizarea acestora pe baza codului numeric personal, în condițiile legii;
   e) aplică prevederile convențiilor internaționale de asigurări sociale, la care România este parte, precum și ansamblul reglementărilor comunitare, potrivit solicitărilor beneficiarilor legali, și dezvoltă relații cu organisme similare în domeniul pensiilor militare și asigurărilor sociale din alte țări, în limita competențelor prevăzute de lege;
   f) organizează selecția, pregătirea și perfecționarea profesională a personalului din domeniul pensiilor militare, potrivit reglementărilor instituite la nivelul instituțiilor publice în subordinea cărora se află;
     g) asigură introducerea, extinderea, întreținerea și protecția sistemelor automate de calcul și de evidență prin programe informatice proprii;
    h) asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești în litigiile în care sunt parte, potrivit reglementărilor instituite la nivelul instituțiilor publice în subordinea cărora se află;
      i) asigură exportul în străinătate al prestațiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu;
    j) transmit lunar, la domiciliul beneficiarilor din România, prin Compania Națională Poșta Română - S.A., taloanele de plată a drepturilor prevăzute la art. 67 alin. (1) și (2) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea confidențialității datelor, potrivit legii;
    k) solicită Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau oricărei alte autorități, instituții publice sau oricărei alte instituții care deține astfel de informații, datele cu caracter personal actualizate pentru persoanele cărora li se întocmesc documentații de plată și/sau cărora li se efectuează plata unor prestații sociale;
     l) în condițiile stabilite prin lege, achită ajutorul de deces în termen de 24 de ore de la solicitare, în cazul decesului pensionarului aflat în evidențele proprii, respectiv în cazul unui membru de familie al acestuia, care nu era asigurat sau nu avea calitatea de pensionar la data decesului;
     m) soluționează sesizările, reclamațiile și petițiile, din domeniul de competență, conform prevederilor legale;
     n) fundamentează și elaborează propunerile ce vor sta la baza întocmirii proiectului bugetului de stat;
     o) organizează și conduc contabilitatea proprie pentru operațiunile financiare desfășurate;
     p) aprobă procedurile referitoare la efectuarea operațiunilor de plată a pensiilor.

Top