CASA DE PENSII SECTORIALĂ

Comunicat din data de 03.01.2024


           
                       R O M Â N I A                                                                                                                                                               
 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                                                                                                                                          
                         
       CASA DE PENSII SECTORIALĂ
                                               
- COMUNICAT –
Nr. 1 din data de 03.01.2024
 
      1. Potrivit prevederilor art. 59 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul pensiilor militare de stat aflate în plată la 31 decembrie a anului anterior se indexează, din oficiu, începând cu 1 ianuarie a anului în curs, cu ultima rată medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la această dată şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
      Ca atare, Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale a întreprins demersurile necesare astfel încât, începând cu luna ianuarie 2024, cuantumul pensiilor militare de stat a fost indexat cu rata medie anuală a inflaţiei de 13,8%, indicator înscris în Comunicatul de presă al prețurilor de consum nr. 13 din data 13.01.2023, postat pe site-ul Institutului Naţional de Statistică (www.insse.ro).
      Conform dispozițiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, operațiunea de indexare nu constituie o modificare a drepturilor de pensie militară de stat, sens în care nu se emit decizii, nefiind necesară depunerea de cereri din partea pensionarilor militari.
       În conformitate cu prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, începând cu anul 2024 se majorează cu 13,8% nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2023:
           a) indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
           b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
           c) drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
           d) indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
           e) indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
           f) indemnizaţiile reparatorii lunare, potrivit art. 4 alin. (2) şi art. 7 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificările şi completările ulterioare.
       Totodată, conform dispozițiilor art. XI alin. (2) din actul normativ menționat, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024 indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.281 lei.
       De asemenea, potrivit prevederilor art. XII lit. e) din același act normativ, în anul 2024 se menţin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2023, drepturile prevăzute de Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare.

      2. Potrivit prevederilor art. 101 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 282/2023, începând cu data de 1 ianuarie 2024, impozitul pe veniturile realizate din pensii militare de stat se determină prin deducerea plafonului de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei și aplicarea progresivă a următoarelor cote de impunere:
     -  10%, pentru partea mai mică decât nivelul câştigului salarial mediu net sau egală cu acesta (4.427 lei pentru anul 2024);
     -   15%, pentru partea cuprinsă între nivelul câştigului salarial mediu net (4.427 lei pentru anul 2024) şi nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat sau egală cu acesta (7.567 lei pentru anul 2024);
      - 20%, pentru partea ce depăşeşte nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (7.567 lei pentru anul 2024).

      3. La data de 01.01.2024, au intrat în vigoare modificările aduse Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Drept urmare, Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale a actualizat lista cu ,,Întrebări frecvente adresate de către persoanele interesate și răspunsurile formulate de Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale” (detalii aici) și a întocmit ,,Precizări privind modificările aduse Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat  şi art. 101 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, care sunt postate la secțiunea Informații de interes public/Precizări, pe pagina de internet a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale (detalii aici).