CASA DE PENSII SECTORIALĂ

REZULTATELE FINALE            

 pentru concursul de promovare în gradul profesional superior celui deţinut din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din data de 27.12.2023

Pentru funcţia de consilier grad profesional  principal  în  cadrul Serviciului Plăți Pensii-Biroul Titluri Executorii și Secția 1 Plați Pensii .

 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 APOSTU CARMEN 92 puncte 95 puncte 187 puncte ADMIS
2 GHEORGHIȚĂ CARMEN-ANICUȚA 92 puncte 90 puncte 182 puncte ADMIS

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 27.12.2023, ORA 15.00.
 
Secretar: F.P.  Grigorică Daniela


REZULTATUL        

probei de interviu a concursului organizat pentru promovare în grad profesional superior din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale           
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba interviu Menţiunea
admis/respins
1. APOSTU CARMEN 95 ADMIS
2. GHEORGHIȚĂ CARMEN-ANICUȚA 90 ADMIS

Candidatul/candidaţii declarat/declaraţi „RESPINS” pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei de interviu, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI  27.12.2023, ORA  15.00

 
Secretar: F.P.    Grigorică  Daniela


REZULTATUL

cu rezultatele probei scrise de concurs pentru promovare în gradul profesional principal celui deţinut anterior din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din data de   27.12.2023
 
 
Nr. crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj Rezultatul probei
1. APOSTU CARMEN  92 ADMIS
2. GHEORGHIȚĂ CARMEN-ANICUȚA 92 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de punctajul obţinut pot depune contestaţie în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor.
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviului în data de 27.12.2023 ora 13,00.
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI  27.12.2023 , ORA 12,00 .
 
Secretar: F.P.   Grigorică Daniela   
ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru promovare în grad profesional din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
selecţiei dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. APOSTU CARMEN ADMIS -
2. GHEORGHIȚĂ CARMEN-ANICUȚA ADMIS -

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
F.P.    GRIGORICĂ  DANIELA
 
      
  Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor susţine concursul de promovarea posturilor în conformitate cu Detaliile organizatorice privind desfăşurarea concursului, anexa la „Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale”, care se află afişat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr.7F, sector 6, Bucureşti (proba scrisă: 27.12.2023/orele 10.00. Candidaţii se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puţin 15 minute înainte de începerea fiecărei probe).

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI  20.12.2023, ORA  16.00.ŞI A FOST PREDAT PE BAZĂ DE SEMNĂTURĂ SUBOFIŢERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.

 
- A N U N Ţ -
             În perioada 27.12.2023-05.01.2024, la sediul Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N. din str. Dr. Taberei nr.7F, sector 6, Bucureşti se desfăşoară examenul de promovare în grad profesional pentru  doi funcţionarii publici din cadrul structurii.
                        Criterii de participare la concurs:
              În conformitate cu art. 478 alin. (2) și art. 479 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional a doi funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
        a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea ;
        b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.
                        Modul de desfăşurare al concursului:
            Concursul se va desfăşura conform metodologiei prevăzută de H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi constă în susţinerea a două probe, după cum urmează:
 • proba scrisă, în data de  27.12.2023, începând ora 10.00 ;
 • interviul, în data  de 05.01.2024 , începând cu ora 10.00.
                        Termenul de înscriere la concurs:
            Dosarul de concurs se depune la sediul Casei de pensii sectoriale până pe data de 15.12.2023, ora 15.30 şi va conţine în mod obligatoriu conform art.145 HG 611/2008:
    a) cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional;
    b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
    c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legii.

BIBLIOGRAFIE:
          Cu caracter general:
 • Legea nr. 346/2006, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naționale;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
 • Constituţia României, republicată;
          Specifică domeniului executărilor silite - rețineri din pensii și plăți pensii și alte drepturi sociale:
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare. Cartea V despre executarea silită;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (art.226-281);
 • Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 341/2004 Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Decret - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Legea nr. 168/2020 privind recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat.


REZULTATELE FINALE            
 pentru concursul de promovare în gradul profesional superior celui deţinut din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din data de

Pentru funcţia de consilier grad profesional superior în  cadrul Serviciul Financiar-Contabil, Secția 2 Plați și Biroul Titluri Executorii
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 STOICA MĂDĂLINA 96 puncte 90 puncte 186 puncte ADMIS
2 TUDOR DOREL 84 puncte 95 puncte 179 puncte ADMIS
3 NEGRECI IONELA 88 puncte 90 puncte 178 puncte ADMIS

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 11.10.2023 , ORA  15,00 .
-Secretar: F.P.  Labiș Nicoleta


RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI DE PROMOVARE
Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concurs:
Consilier grad profesional superior in Serviciul Financiar-Contabil, Secția 2 Plați și Biroul Titluri Executorii.
 1. l - promovare în gradul superior următor celui deţinut.

Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor: 27.07.2023
            Pentru funcţia de consilier grad profesional superior in Serviciul Financiar-Contabil, Secția 2 Plați și Export Pensii.
:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
selecţiei dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului  
1. STOICA MĂDĂLINA ADMIS -  
2. TUDOR DOREL ADMIS -  
3. NEGRECI IONELA ADMIS -  
Observaţii formulate de către membrii comisiei: -
 

Informaţii privind proba scrisă
Data şi ora desfăşurării probei scrise: 11.10.2023, ora    10.00

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: -
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
            Pentru funcţia de promovare în grad profesional superior următor celui deţinut:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
1. STOICA MĂDĂLINA 96 puncte ADMIS
2. TUDOR DOREL 84  puncte ADMIS
3. NEGRECI IONELA 88  puncte ADMISInformaţii privind interviul
 
Data şi ora desfăşurării interviului:  11.10.2023, ora     12:00.
Probleme intervenite pe durata desfăşurării interviului: -
 
Pentru promovarea în grad profesional următor :
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj interviu Menţiunea
admis/respins
1. STOICA MĂDĂLINA 90 puncte ADMIS
2. TUDOR DOREL 95 puncte ADMIS
3. NEGRECI IONELA 90 puncte ADMIS
                                                          Rezultat final 
1. STOICA MĂDĂLINA 186 puncte ADMIS
2. TUDOR DOREL 179 puncte ADMIS
3. NEGRECI IONELA 178 puncte ADMIS

REZULTATUL

Probei de interviu a concursului organizat pentru promovare în grad profesional superior din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale           
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba interviu Menţiunea
admis/respins
1. STOICA MĂDĂLINA 90 ADMIS
2. TUDOR DOREL 95 ADMIS
3. NEGRECI IONELA 90 ADMIS

Candidatul/candidaţii declarat/declaraţi „RESPINS” pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei de interviu, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 11.10.2023, ORA  13.00 .
-Secretar: F.P.    Labiș Nicoleta
   REZULTATELE
probei scrise de concurs pentru promovare în gradul profesional superior celui deţinut anterior din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din data de  11.10.2023

Nr. crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj Rezultatul probei
1. STOICA MADALINA 96 ADMIS
2. TUDOR DOREL 84 ADMIS
3. NEGRECI IONELA 88 ADMIS
Candidaţii nemulţumiţi de punctajul obţinut pot depune contestaţie în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor.
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviului în data de 18.10.2023 ora 10,00.
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI  11.10.2023 , ORA 11,30.
Secretar: f.p. Labiș Nicoleta- A N U N Ţ -
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru promovare în grad profesional
din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale

 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
selecţiei dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. STOICA MADALINA ADMIS -
2. TUDOR DOREL ADMIS -
3. NEGRECI  IONELA ADMIS -

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
F.P.         LABIŞ NICOLETA
 
 
          Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor susţine concursul de promovarea posturilor în conformitate cu Detaliile organizatorice privind desfăşurarea concursului, anexa la „Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale”, care se află afişat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti (proba scrisă: 11.10.2023/orele 10.00. Candidaţii se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puţin 15 minute înainte de începerea fiecărei probe).

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI  06.10.2023, ORA  16.00.ŞI A FOST PREDAT PE BAZĂ DE SEMNĂTURĂ SUBOFIŢERULUI DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL.


- A N U N Ţ -
                        În perioada 11.10.2023-18.10.2023, la sediul Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N. din str. Dr. Taberei nr.7F, sector 6, Bucureşti se desfăşoară examenul de promovare în grad profesional pentru  trei funcţionarii publici din cadrul structurii.
                        Criterii de participare la concurs:
              În conformitate cu art. 478 alin. 2 și art. 479 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional a trei funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
        a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea ;
        b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.
                        Modul de desfăşurare al concursului:
            Concursul se va desfăşura conform metodologiei prevăzută de H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi constă în susţinerea a două probe, după cum urmează:
 • proba scrisă, în data de  11.10.2023, începând ora 10.00 ;
 • interviul, în data  de 18.10.2023 , începând cu ora 10.00.
                        Termenul de înscriere la concurs:
            Dosarul de concurs se depune la sediul Casei de pensii sectoriale până pe data de 29.09.2023, ora 15.30 şi va conţine în mod obligatoriu conform art.145 HG 611/2008:
    a) cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional;
    b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
    c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legii.

BIBLIOGRAFIE:
          Cu caracter general:
 • Legea nr. 346/2006, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naționale;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
 • Constituţia României, republicată;
          Specifică domeniului executărilor silite - rețineri din pensii și plăți pensii și alte drepturi sociale:
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare. Cartea V despre executarea silită;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (art.226-281);
 • Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 341/2004 Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Decret - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Legea nr. 168/2020 privind recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat.
 • Ordinul ministrului finanţelor nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice.


REZULTATELE FINALE         
 pentru examenul de promovare în clasă,  gradul profesional principal superior celui deţinut din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din data de 29.12.2022     
    
        
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 Larea Andrei 88
  puncte
100
 puncte
188
puncte
ADMIS

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI  29.12.2022, ORA  16,00 .
-Secretar: F.P.   GRIGORICĂ DANIELA


REZULTATUL
probei de interviu a examenului organizat pentru promovare în clasă, grad profesional principal din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale           
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba interviu Menţiunea
admis/respins
1. LAREA  ANDREI 100 ADMIS
Candidatul/candidaţii declarat/declaraţi „RESPINS” pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei de interviu, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 29.12.2022, ORA  14.30 .
-Secretar: F.P.   GRIGORICĂ DANIELA


REZULTATUL
 probei scrise de examen pentru promovare în clasă, gradul profesional principal, superior celui deţinut anterior din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din data de 29.12.2022
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj Rezultatul probei
1. LAREA ANDREI
88
 

ADMIS
Candidaţii nemulţumiţi de punctajul obţinut pot depune contestaţie în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor.
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviului în data de 29.12.2022 ora 12.00.
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI  29.12.2022, ORA 14,30 .
 
-Secretar: F.P.   GRIGORICĂ DANIELA

ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru promovare în grad profesional din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
selecţiei dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. LAREA ANDREI ADMIS -

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
F.p. Grigorica Daniela
Candidatul declarat „ADMIS” va susţine concursul de promovare a postului în conformitate cu Detaliile organizatorice privind desfăşurarea concursului, anexa la „Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale”, care se află afişat la avizierul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr.7F, sector 6, Bucureşti (proba scrisă: 29.12.2022/orele 10.00. Candidatul se va prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puţin 15 minute înainte de începerea fiecărei probe).

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA AVIZIERUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI  23.12.2022, ORA  14.00.


- A N U N Ţ -
                    În perioada 29.12.2022-06.01.2023, la sediul Casei de pensii sectoriale din str. Dr. Taberei nr.7F, sector 6, Bucureşti se desfăşoară examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici.
                   Criterii de participare la concurs:
                    În conformitate cu art. 478 alin. (2) și art. 479 alin. (1) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la examenul de promovare în grad, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
                   - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
                   - să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
                   - să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.
                   Modul de desfăşurare al concursului:
          Concursul se va desfăşura conform metodologiei prevăzută de H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi constă în susţinerea a două probe, după cum urmează:
 • proba scrisă, în data de  29.12.2022, începând cu ora 10.00;
 • interviul, în data  de 06.01.2023, începând cu ora 10.00.
                   Termenul de înscriere la concurs:
          Dosarul de concurs se depune la sediul Casei de pensii sectoriale până pe data de 19.12.2022, ora 15.30 şi va conţine în mod obligatoriu, conform art.145 HG 611/2008:
 • fotocopie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de structura cu atribuţii în domeniul resurselor umane, care să ateste vechimea în gradul profesional din care promovează (deţinut);
 • fotocopii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
BIBLIOGRAFIE:
Cu caracter general:
 • Legea nr. 346/2006, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naționale,  cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 •  Constituţia României, republicată;
Specifică domeniului stabiliri pensii și alte drepturi sociale:
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 341/2004 Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Decret - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Legea nr. 168/2020 privind recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat;
 •  Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal.
 

REZULTATELE FINALE            
 pentru concursul de promovare în gradul profesional superior celui deţinut din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din data de 01.08.2022.

Pentru funcţia de consilier grad profesional superior în  cadrul Serviciul Financiar-Contabil, Secția 2 Plați și Export Pensii
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 IRIMIA GINA 88 puncte 95 puncte 183 puncte ADMIS
2 RADU PARASCHIVA 84 puncte 90 puncte 174 puncte ADMIS
3 GRIGORICĂ DANIELA 92 puncte 95 puncte 187 puncte ADMIS

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 01.08.2022 , ORA 15.00.
-Secretar: F.P.  Labiș Nicoleta

REZULTATUL

Probei de interviu a concursului organizat pentru promovare în grad profesional superior din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale           
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba interviu Menţiunea
admis/respins
1. IRIMIA GINA 95 ADMIS
2. RADU PARASCHIVA 90 ADMIS
3. GRIGORICĂ DANIELA 95 ADMIS

Candidatul/candidaţii declarat/declaraţi „RESPINS” pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei de interviu, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 01.08.2022 , ORA  14.00.
 
-Secretar: F.P.    Labiș Nicoleta

REZULTATUL
cu rezultatele probei scrise de concurs pentru promovare în gradul profesional superior celui deţinut anterior din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din data de 01.08.2022   

Nr. crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj Rezultatul probei
1. IRIMIA GINA 88 ADMIS
2. RADU PARASCHIVA 84 ADMIS
3. GRIGORICĂ DANIELA 92 ADMIS
Candidaţii nemulţumiţi de punctajul obţinut pot depune contestaţie în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor.
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviului în data de 01.08.2022 ora 11.00.

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI  01.08.2022 , ORA 13.00.
 
-Secretar: F.P.   Labiș Nicoleta   

ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru promovare în grad profesional din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
selecţiei dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. GRIGORICĂ DANIELA ADMIS -
2. RADU PARASCHIVA ADMIS -
3. IRIMIA GINA ADMIS -

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS           F.P.   LABIŞ NICOLETA

Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor susţine concursul de promovarea posturilor în conformitate cu Detaliile organizatorice privind desfăşurarea concursului, anexa la „Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale”, care se află afişat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti (proba scrisă: 01.08.2022/orele 10.00. Candidaţii se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puţin 15 minute înainte de începerea fiecărei probe).

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI  27.07.2022, ORA  10.00.ŞI A FOS
- A N U N Ţ -
                        În perioada 01.08.2022-08.08.2022, la sediul Casei de pensii sectoriale din str. Dr. Taberei nr.7F, sector 6, Bucureşti se desfăşoară examenul de promovare în grad profesional pentru  trei funcţionari publici din cadrul structurii.
                        Criterii de participare la concurs:
                        În conformitate cu art. 480 alin. (1,2,3) și art. 481 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional a trei funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
                        a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea ;
                        b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.
                        Modul de desfăşurare al concursului:
            Concursul se va desfăşura conform metodologiei prevăzută de H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi constă în susţinerea a două probe, după cum urmează:
 • proba scrisă, în data de  01.08.2022 , începând ora 10.00 ;
 • interviul, în data  de 08.08.2022 , începând cu ora 10.00.
                        Termenul de înscriere la concurs:
            Dosarul de concurs se depune la sediul Casei de pensii sectoriale până pe data de 20.07.2022, ora 15.30 şi va conţine în mod obligatoriu conform art.145 HG 611/2008:
    a) cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional;
    b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
    c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legii.

BIBLIOGRAFIE:
Cu caracter general:
 • Legea nr. 346/2006, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naționale;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
 •  Constituţia României, republicată;
 Specifică domeniului financiar-contabil și plăți pensii și alte drepturi sociale:
 • Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modicările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 341/2004 Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Decret - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Legea nr. 168/2020 privind recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat.
 • Ordinul ministrului finanţelor nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice.
 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată.
 

REZULTATELE FINALE            
 pentru concursul de promovare în gradul profesional superior celui deţinut din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din data de 11.08.2021     
    
Pentru funcţia de consilier grad profesional principal în  cadrul Secției juridice-Biroul 1 procese/avize juridice :         
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 ILIE ADINA-MARIA 100 puncte 100 puncte 200 puncte ADMIS
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 11.08.2021, ORA  16:00 .
 
-Secretar: F.P.   GRIGORICĂ DANIELA


REZULTATUL
Probei de interviu a concursului organizat pentru promovare în grad profesional principal din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale           
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba interviu Menţiunea
admis/respin
s
1. ILIE ADINA-MARIA 100 ADMIS
 
Candidatul/candidaţii declarat/declaraţi „RESPINS” pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei de interviu, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 11.08.2021, ORA  15:00 .
 
-Secretar: F.P.   GRIGORICĂ DANIELA

REZULTATUL
 cu rezultatele probei scrise de concurs pentru promovare în gradul profesional superior celui deţinut anterior din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din data de 11.08.2021
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj Rezultatul probei
1. ILIE ADINA-MARIA 100 ADMIS
 
Candidaţii nemulţumiţi de punctajul obţinut pot depune contestaţie în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor.
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviului în data de 11.08.2021 ora 14:00.
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI  11.08.2021, ORA 14:00 .
 
-Secretar: F.P.   GRIGORICĂ DANIELA

ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru promovare în grad profesional din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
selecţiei dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. ILIE ADINA-MARIA ADMIS -
 
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
F.P.
 
GRIGORICĂ DANIELA
 
Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor susţine concursul de promovarea posturilor în conformitate cu Detaliile organizatorice privind desfăşurarea concursului, anexa la „Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale”, care se află afişat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr.7F, sector 6, Bucureşti (proba scrisă: 11.08.2021/orele 10.00. Candidaţii se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puţin 15 minute înainte de începerea fiecărei probe).
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI  06.08.2021, ORA  16.00. 

- A N U N Ţ -
        La sediul Casei de pensii sectoriale din str. Dr. Taberei nr.7F, sector 6, Bucureşti se desfăşoară examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici.
        Criterii de participare la concurs:
         În conformitate cu art. 478 alin. (2) și art. 479 alin. (1) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la examenul de promovare în grad, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
         - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
         - să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
         - să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.
 
      Modul de desfăşurare al concursului:
      Concursul se va desfăşura conform metodologiei prevăzută de Hotărârea Guvernului. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi constă în susţinerea a două probe, după cum urmează:
 • proba scrisă, în data de 11.08.2021, începând ora 10.00;
 • interviul, în data 17.08.2021, începând cu ora 10.00. 
      Termenul de înscriere la concurs:
      Dosarele de concurs se depun la sediul Casei de pensii sectoriale până pe data de 02.08.2021, ora 15.30 şi va conţine în mod obligatoriu:
 • fotocopiecopie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de structura cu atribuţii în domeniul resurselor umane, care să ateste vechimea în gradul profesional din care promovează (deţinut);
 • fotocopii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
BIBLIOGRAFIE:
            Cu caracter general:
 • Legea nr. 346/2006, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Constituţia României, republicată.
            Specifică domeniului juridic:
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat;
 • Legea nr. 303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 341/2004 Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Decret - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificări şi completări ulterioare.


REZULTATELE FINALE                
 pentru concursul de promovare în gradul profesional superior celui deţinut
din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale   
    
Pentru funcţia de consilier grad profesional asistent în Compartimentul decese :         
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 POPA CORINA 88 puncte 93 puncte 181 puncte ADMIS
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 16.06.2021, ORA  16:00.
 
-Secretar: F.P.   GRIGORICĂ DANIELA

REZULTATUL 
probei de interviu a concursului organizat pentru promovare în grad profesional superior
din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale           
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba interviu Menţiunea
admis/respins
1. POPA CORINA 93 ADMIS
 
Candidatul/candidaţii declarat/declaraţi „RESPINS” pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei de interviu, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 16.06.2021, ORA 15:00.
 
-Secretar: F.P.   GRIGORICĂ DANIELA

REZULTATUL
probei scrise de concurs pentru promovare în gradul profesional superior celui deţinut anterior
din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
 Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj Rezultatul probei
1. POPA CORINA 88 ADMIS
 
Candidaţii nemulţumiţi de punctajul obţinut pot depune contestaţie în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor.
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviului în data de 16.06.2021, ora 14:00.
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7F, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI  16.06.2021, ORA 14:00 .
 
-Secretar: F.P.   GRIGORICĂ DANIELA

ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru promovare în grad profesional
din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul
selecţiei dosarelor de concurs
Motivul respingerii dosarului
1. POPA CORINA ADMIS -
 
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
F.P.   
 
 GRIGORICĂ DANIELA
 
 
Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor susţine concursul de promovarea posturilor în conformitate cu Detaliile organizatorice privind desfăşurarea concursuluianexa la „Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale”, care se află afişat la intrarea în sediul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti (proba scrisă: 16.06.2021/orele 10.00. Candidaţii se vor prezenta la sediul Casei de pensii sectoriale cu cel puţin 15 minute înainte de începerea fiecărei probe).
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 07.06.2021, ORA  14.00.

- A N U N Ţ -
 
            La sediul Casei de pensii sectoriale din str. Dr. Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti se desfăşoară examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici.
            Criterii de participare la concurs:
            În conformitate cu art. 478 alin. (2) și art. 479 alin. (1) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la examenul de promovare în grad, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
             - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
             - să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
             - să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.
 
            Modul de desfăşurare al concursului:
            Concursul se va desfăşura conform metodologiei prevăzută de Hotărârea Guvernului. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi constă în susţinerea a două probe, după cum urmează:
 • proba scrisă, în data de 16.06.2021, începând ora 10.00;
 • interviul, în data 22.06.2021, începând cu ora 15.00.
            Termenul de înscriere la concurs:
             Dosarele de concurs se depun la sediul Casei de pensii sectoriale până pe data de 07.06.2021, ora 15.30 şi va conţine în mod obligatoriu:
 • fotocopiecopie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de structura cu atribuţii în domeniul resurselor umane, care să ateste vechimea în gradul profesional din care promovează (deţinut);
 • fotocopii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 BIBLIOGRAFIE:
            Cu caracter general:
 • Legea nr. 346/2006, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Constituţia României, republicată.
            Specifică domeniului plăți ajutoare de deces:
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat;
 • Legea nr. 303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 341/2004 Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificări şi completări ulterioare;
 • Decret - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificări şi completări ulterioare.

REZULTATELE FINALE                
 pentru concursul de promovare în clasă, gradul profesional asistent superior celui deţinut
din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din data de 19.10.2020     
    
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 Apostu Carmen 88
  puncte
 89
 puncte
177 puncte ADMIS
2 Gheorghiță Carmen-Anicuța 88
  puncte
 88
 puncte
176 puncte ADMIS
 
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 19.10.2020, ORA 16:00
 
-Secretar: F.P.   Grigorică Daniela

REZULTATUL
Probei de interviu a concursului organizat pentru promovare în clasă, grad profesional asistent
din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale           
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut la proba interviu Menţiunea
admis/respins
1. APOSTU CARMEN 89 ADMIS
2. GHEORGHIȚĂ CARMEN-ANICUȚA 88 ADMIS
 
Candidatul/candidaţii declarat/declaraţi „RESPINS” pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor probei de interviu, la sediul Casei de pensii sectoriale (art. 63 din HG nr. 611/2008).
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI 19.10.2020, ORA  14:30.
 
-Secretar: F.P.   Grigorică Daniela

REZULTATUL 
cu rezultatele probei scrise de concurs pentru promovare în clasă, gradul profesional asistent, superior celui deţinut anterior
din cadrul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale din data de 19.10.2020
 
Nr. crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj Rezultatul probei
1. APOSTU CARMEN 88 ADMIS
2. GHEORGHIȚĂ CARMEN-ANICUȚA 88 ADMIS
 
Candidaţii nemulţumiţi de punctajul obţinut pot depune contestaţie în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor.
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviului în data de 19.10.2020 ora 12.00.
PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE DIN STRADA DRUMUL TABEREI NR.7-9, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ASTĂZI  19.10.2020, ORA 14:30 .

 
-Secretar: F.P.   GRIGORICĂ DANIELA